މަގުތަކަށް އަލިކުރަން މަސްނޫއީ ހަނދުތަކެއް ޗައިނާ އިން ޖައްވަށް

ބެއިޖިން (އޮކްޓޯބަރު 20) - އާބަން އޭރިއާތަކުގެ މަގު މަތީ ލައިޓްތަކުގެ ބަދަލުގަ އާއި ކަރަންޓް ޚަރަދު ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން މަސްނޫއީ ހަނދުތަކެއް ޖައްވަށް ފޮނުވަން ޗައިނާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.


ޗައިނާ ޑެއިލީން ބުނީ އަސްލު ހަނދެއް ގޮތަށް ފޮނުވާ "ދިއްލޭ ސެޓެލައިޓްތަކުގެ" ސަބަބުން ހަނދުވަރަށް ވުރެ ރޭގަނޑު އަލިގަދަވާނެ ކަމަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ރޭގަނޑު މަގު މަތީ ބައްތިތައް ދިއްލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށް ވެސް ނޫހުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ސެޓެލައިޓްތައް ތައްޔާރު ކުރަމުން ދަނީ ހުޅަނގު ދެކުނުގެ ސިޗުއާން ޕްރޮވިންސްގެ ޗެންދޫގަ އެވެ. ފުރަތަމަ ސެޓެލައިޓް 2020 ވަނަ އަހަރު ޖައްވަށް ފޮނުވާލުމަށް ފަހު އިތުރު ތިން ސެޓެލައިޓް 2022 ވަނަ އަހަރު ވެސް ފޮނުވާލާނެ އެވެ.

ޗައިނާ އިން އުއްމީދު ކުރަނީ މި ޕްރޮޖެކްޓް ކާމިޔާބު ކުރެވިއްޖެ ނަމަ އާބަން ސިޓީތަކުގައި ރޭގަނޑު މަގު މަތީ ލައިޓް ދިއްލަން ނުޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ނަތީޖާއެއްގެ ގޮތުން ޗެންދޫގައި އެކަނި ވެސް ކަރަންޓް ޚަރަދުން އަހަރަކު 1.2 ބިލިއަން ޔުއާން (170 މިލިއަން ޑޮލަރު) ސަލާމަތް ކުރެވޭނެ ކަމަށް އޮފިޝަލުން ބުނެ އެވެ. ޗައިނާ އިން އުފައްދާ މަސްނޫއީ ހަނދުން 50 އަކަކިލޯ މީޓަރުގެ ސަރަހައްދަކަށް އަލިވާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައިވެ އެވެ.