ރާޖަޕަކްސާ އަށް މެންބަރުން ގަންނަން ޗައިނާ އިން އެހީވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (އޮކްޓޯބަރު 31) - ލަންކާ ޕާލަމެންޓުގެ އަޣުލަބިއްޔަތު، ބޮޑު ވަޒީރު ކަމަށް ހަމަޖެއްސި މަހިންދާ ރާޖަޕަކްސާ އަށް ހޯދައިދިނުމަށް މެންބަރުން ގަތުމަށް ޗައިނާ އިން ޚަރަދު ކުރާ ކަމަށް މަގާމުން ދުރުކުރި ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަގެ ސަރުކާރުގެ ޑިޕިއުޓީ މިނިސްޓަރެއް ކަމަށްވާ ރަންޖަން ރަމަނަޔަކަ ތުހުމަތުކޮށްފި އެވެ.


"ސްރީ ލަންކާ ޕާލަމެންޓުން މެންބަރުން ގަތުމަށް މިލިއަނުން ޚަރަދު ނުކުރަން ޗައިނާ އަށް ގޮވާލަން. އެ މީހުން ބޭނުންވާނެ މުޅި ގައުމު ގަންނަން ވެސް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ނަމަވެސް ކޮލަމްބޯގައި ހުންނަ ޗައިނާ އެމްބަސީން ވަނީ އެކަން ދޮގުކޮށްފަ އެވެ. އެމްބަސީން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ ރަންޖަންގެ ތުހުމަތުގައި އެއްވެސް އަސްލެއް ނެތް ކަމަށާއި ގައުމުތަކުގެ ދާޚިލީ ކަންކަމުގެ ތެރެއަށް ޗައިނާ އިން ނުވަންނާނެ ކަމަށެވެ.

ރާޖަޕަކްސާގެ 10 އަހަރުގެ ވެރިކަމުގައި ވަނީ ޗައިނާ އަށް ވަރަށް ބޮޑު އިސްކަން ދީފަ އެވެ.

ރަނިލްގެ ސަރުކާރުގެ އިސް ބޭފުޅަކު މިފަދަ ތުހުމަތެއް ކުރި އިރު ރާޖަޕަކްސާ ވަނީ ރަނިލްގެ ޕާޓީގެ ހަތަރު މެންބަރަކަށް މިނިސްޓަރުންގެ ފެންވަރުގެ ވަޒީފާތައް ދީފަ އެވެ. މަގާމުން ދިނުމުން އެ މެންބަރުން ވަނީ ޕާޓީ ބަދަލުކޮށްފަ އެވެ. އަނެއްކޮޅުން ރަނިލް ވަނީ ރައީސް މައިތުރިޕާލާ ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީން ދެ މެންބަރަކު ޔުނައިޓެޑް ނޭޝަނަލް ޕާޓީ (ޔޫއެންޕީ) އަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

ބައެއް މެންބަރުން ޕާޓީ ބަދަލު ކުރުމުން 225 މެންބަރުން ހިމެނޭ ޕާލަމެންޓުގައި ރަނިލްގެ ޕާޓީގެ މެންބަރުންގެ ގޮތުގައި މިހާރު ތިބީ 105 އެވެ. ރާޖަޕަކްސާ އާއި ސިރިސޭނާގެ ޕާޓީގެ 98 މެންބަރުންނެވެ. ބާކީ ތިބި 22 މެންބަރުންގެ ތާއީދު އޮތީ ރަނިލް އަށް ކަމަށްވެ އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ އެ މެންބަރުން ސަރުކާރު ކޮޅަށް އަނބުރާލުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ރަނިލްގެ ސަރުކާރުގެ ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު މަންގަލަ ސަމަރަވީރާ ވިދާޅުވީ ޕާލަމެންޓް ހުއްޓުވާފައި ސިރިސޭނާ ބޭއްވުމުގެ ބޭނުމަކީ މެންބަރުން ގަންނަން ވަގުތު ހޯދަން ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ ހުކުރު ދުވަހުގެ ރަނިލް މަގާމުން ދުރުކޮށް ރާޖަޕަކްސާ އަށް ބޮޑު ވަޒީރުކަން ދިނުމަށް ފަހު ރައީސް ސިރިސޭނާ ވަނީ އަންނަ މަހު 16 އާ ހަމައަށް ޕާލަމެންޓް ސަސްޕެންޑް ކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ބައެއް ފަރާތްތަކުން ބުނަނީ ޕާލަމެންޓް މެންބަރުން ސަރުކާރު ކޮޅަށް އަނބުރާލުން އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.