ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ ދީފި

ބެންކޮކް (ޖެނުއަރީ 9) - އާއިލާ އަށް ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔަ ސައުދީ އަންހެން ކުއްޖާ އަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ އދ. އިން ދީފި އެވެ.


އުމުރުން 18 އަހަރުގެ ރަހާފް މުހައްމަދު އަލް ގުނޫން ކުވޭތުގައި އާއިލާއާ އެކު އުޅުމަށް ފަހު ފިލައިގެން ބެންކޮކަށް ދިޔައީ މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހު އެވެ. އެއާޕޯޓް ހޮޓެލް ރޫމެއްގައި އޭނާ އަމިއްލަ އަށް ބަންދުވުމަށް ފަހު ވަނީ އެނބުރި ކުވޭތަށް ދިއުމަށް ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ. އެ ކުއްޖާ ބެންކޮކަށް ދިޔައީ އޮސްޓްރޭލިއާ އަށް ދިއުމަށް ޓްރާންސިޓް ޕަސިންޖަރެއްގެ ގޮތުގަ އެވެ. އޭނާގެ އަތުގައި އޮސްޓްރޭލިއާގެ ވިސާ ވެސް އޮތެވެ.

އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އެޖެންސީން ބުނީ ރަހާފުގެ މައްސަލަ ހައްލު ކުރަން އޮސްޓްރޭލިއާއާ ހަވާލުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. އޮސްޓްރޭލިއާގެ ހޯމް އެފެއާޒް ޑިޕާޓްމަންޓުން ނެރުނު ކުރު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ ރަހާފުގެ މައްސަލަ އޮންނަ އާއްމު އުސޫލުން ބަލާނެ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް އޮސްޓްރޭލިއާގެ އޮފިޝަލުން ވަނީ ރަހާފަށް ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ ދޭނެ ކަމުގެ އިޝާރާތެއް ދީފަ އެވެ.

"އޭނާ އަކީ ރެފިއުޖީއެއް ކަމަށް ކަނޑައަޅައިފި ނަމަ ހިއުމެނިޓޭރިއަން ވިސާ ދޭނެ،" ހެލްތު މިނިސްޓަރު ގްރެގް ހަންޓް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޮސްޓްރޭލިއާގެ ފޮރިން މިނިސްޓަރު މަރިސޕޭން މާދަމާ ތައިލެންޑަށް ވަޑައިގަންނަވާނެ އެވެ.

ރެފިއުޖީއެއްގެ ދަރަޖަ އާއްމުކޮށް ދޭނީ ގައުމުތަކުގެ ސަރުކާރުންނެވެ. އދ.ގެ ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އެޖެންސީން ރެފިއުޖީ ހާލަތު ދެނީ އެއްވެސް ގައުމެއްގެ ސަރުކާރުން އެކަން ނުކޮށްދީފި ނަމަ އެވެ.

ތައިލެންޑުގެ އިމިގްރޭޝަން އޮފިޝަލުން އެންމެ ފުރަތަމަ މަސައްކަތް ކުރީ ރަހާފު އަނބުރާ ކުވޭތަށް ފޮނުވާލުމަށެވެ. ނަމަވެސް އަންހެން ކުއްޖާ ފުލުފުލާ ކުރަން ފެށި ޓްވީޓްތަކުން ބައިނަލްއަގުވާމީ ސަމާލުކަން ވަނީ އޭނާ އަށް ލިބިފަ އެވެ.

ރަހާފުގެ އާއިލާ އިން ވަނީ މި މައްސަލާގައި ކޮމެންޓް ކުރަން ދެކޮޅު ހަދައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އެ ކުއްޖާގެ ސަލާމަތާ މެދު ކަންބޮޑުވާ ކަމަށް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ.