ޗައިނާގެ އާ އަހަރު މުސްލިމުން އޫރު މަސް ކާން މަޖްބޫރު ކުރަނީ

ޒިންޖިއާން (ފެބްރުއަރީ 8) - ޗައިނާގައި މިހާރު ފާހަގަކުރަމުންދާ އާ އަހަރުގެ އިހްތިފާލްތަކުގައި ޒިންޖިއާން ސަރަހައްދުގެ މުސްލިމުން އޫރު މަސް ކެއުމަށާއި ރާ ބުއިމަށް މަޖްބޫރު ކުރަމުންދާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެފި އެވެ.


އިލީ ކަޒާކް ސަރަހައްދުގައި މުސްލިމުންނަށް ވަނީ އާ އަހަރު ފާހަގަ ކުރުމުގެ އިވެންޓްތަކަށް ދައުވަތު ދީފަ އެވެ. އަދި އެ މީހުން އެ އިވެންޓްތަކުގައި ބައިވެރިނުވާ ނަމަ ޖަލަށް ފޮނުވާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ވަނީ ދީފަ އެވެ. ޖަލަށް ފޮނުވުމުގެ ބަދަލުގައި ޗައިނާ އިން ބޭނުން ކުރާ އިބާރާތަކީ "ރި-އެޑިއުކޭޝަން ކޭމްޕްތަކަށް" ފޮނުވުމެވެ. ޗައިނާގެ މިފަދަ ކޭމްތަކުގައި މިހާރު ވަނީ އުއިގާރު މުސްލިމުންގެ މިލިއަނަކަށް ވުރެ ގިނަ މީހުން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެއީ މުސްލިމުން ނަމާދުކޮށް، ތުނބުޅި ބަހައްޓާ އަދި ބުރުގާ އަޅާ އުޅޭތީ އެވެ.

"ޒިންޖިއާންގެ ކަޒަކް ސަރަހައްދުގެ މީހުން ދުވަހަކު ވެސް އޫރު މަހެއް ނުކައި. އެކަމަކު ޗައިނާގެ އާ އަހަރާ ދިމާކޮށް އެ މީހުންނަށް އޫރު މަސް ކާން ދަނީ މަޖްބޫރު ކުރަމުން،" ރޭޑިއޯ ފްރީ އޭޝިއާ އިން ބުނެފައިވެ އެވެ.

އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތައް ކަމަށްވާ ހިއުމަން ރައިޓްސް ވޮޗް އަދި އެމްނެސްޓީ އިނޓަނޭޝަނަލް އިން ވަނީ ޗައިނާގައި މުސްލިމުންނާ މެދު ކަންތައް ކުރާ އިހާނެތިގޮތް ބެލުމަށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި. ގެ ފެކްޓް-ފައިންޑިން މިޝަނެއް ޗައިނާ އަށް ފޮނުވުމަށް ވެސް ވަނީ ގޮވާލައިފަ އެވެ.