ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ޖަލުތައް ބަންދުކުރަން ތުރުކީން ގޮވާލައިފި

އަންކަރާ (ފެބްރުއަރީ 10) - ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ކޭމްޕްތައް ނުވަތަ ޖަލުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ތުރުކީން ގޮވާލައިފި އެވެ.


މުސްލިމުން ބަންދުކުރާ ކޭމްޕްތައް ބަންދުކުރަން ތުރުކީން ގޮވާލީ އުއިގާރު މުސްލިމުންގެ މަޝްހޫރު ލަވަކިޔުންތެރިއެއް ކަމަށްވާ އަބްދުއްރަހީމް ހައިތު ކޭމްޕެއްގައި މަރުވުމާ ގުޅިގެންނެވެ. މުސްލިމުން ބަންދު ކުރަނީ ރި-އެޑިއުކޭޝަން ކޭމްޕްތަކެއްގައި ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ޖަލުތަކެކެވެ. އުއިގާރު މުސްލިމުން އެންމެ ގިނައިން އުޅެނީ ހުޅަނގު އުތުރުގެ ޒިންޖިއާން ޕްރޮވިންސްގަ އެވެ. އެ ޕްރޮވިންސްގެ 45 ޕަސެންޓަކީ އުއިގާރު މުސްލިމުންނެވެ. އެ މީހުން ވާހަކަ ދައްކާ ބަސް ތުރުކީ ބަހާ އެއްގޮތެވެ. ޒިންޖިއާން އަކީ ޓިބެޓް ގޮތަށް ޗައިނާއާ ވަކިން އޮންނަ މިނިވަން ސަރަހައްދެކެވެ.

ތުރުކީގެ ފޮރިން މިނިސްޓްރީން އިއްޔެ ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ އެއް މިލިއަން މުސްލިމުން ޗައިނާގައި ބަންދުކޮށްގެން ގެންގުޅޭ ވާހަކައަކީ ސިއްރެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ޖަލުތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް އަނިޔާ ކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ޖަލުތައް ބަންދު ކުރުމަށް ގޮވާލުމުގެ އިތުރުން ތުރުކީން ވަނީ ޖަލުތަކުގައި މުސްލިމުންނަށް ކުރާ އަނިޔާތައް ތަހުގީގު ކުރުމަށް އދ.ގެ ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް އެންޓޯނިއޯ ގުޓަރޭޒްގެ އަރިހުން އެދިފަ އެވެ.

ޗައިނާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ރި-އެޑިއުކޭޝަން ކޭމްޕްތަކުގައި ވޮކޭޝަނަލް ޓްރޭނިން ދޭ ކަމަށެވެ. އަދި ހަރުކަށި ޚިޔާލާ ދުރުވުމަށް ތަމްރީނު ދޭ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.