އައިއެސްއާ ގުުޅުނު އިނގިރޭސި ކުއްޖާ އަށް މިހާރު ގައުމެއް، ރައްވެހިކަމެއް ނެތް

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 23) - އިނގިރޭސި ވިލާތުގެ ރައްޔިތެއްގެ ގޮތުގައި ހުރެ އިސްލާމިކް ސްޓޭޓް (އައިއެސް) އާ ގުޅެން ސީރިއާ އަށް 2015 ވަނަ އަހަރު ދިޔަ ޝަމީމާ ބޭގަމްގެ ރައްވެހިކަން އުވާލުމުން އޭނާގެ ގައުމެއް މިހާރަކު ނެތެވެ.


ބަންގްލަދޭޝްގެ އާއިލާއަކަށް ނިސްބަތްވި ނަމަވެސް އޭނާ އުޅެ ބޮޑުވީ ލަންޑަނުގަ އެވެ. ބަންގްލަދޭޝް އިން ވެސް ބުނެފައި ވަނީ އެއީ ދުވަހަކު ވެސް އެ ގައުމަށް ދިޔަ ކުއްޖެއް ނޫން ކަމަށާއި އެހެންވެ ރައްވެހިކަން ނުދޭނެ ކަމަށެވެ.

އައިއެސްއާ ގުޅެން ސީރިއާ އަށް ބޭގަމް ދިޔައީ އުމުރުން 15 އަހަރުގަ އެވެ. އުމުރުން މިހާރު 19 އަހަރުގެ ބޭގަމް މިދިޔަ ހަފުތާގައި ވަނީ ސީރިއާގެ ކޭމްޕެއްގައި ވިހައިފަ އެވެ. މިއީ އޭނާގެ ތިން ވަނަ ދަރިފުޅެވެ. ކުރިން ލިބުނު ދެ ކުދިން ވަނީ މަރުވެފަ އެވެ. އޭނާ މިހާރު ބޭނުން ވަނީ އިނގިރޭސި ވިލާތަށް އެނބުރި ދާށެވެ.

"އަހަރެންގެ އޮތީ އެންމެ ރައްވެހިކަމެއް. އެކަން އަހަރެންގެ ކިބައިން ނިގުޅައިގެންފި ނަމަ އަހަރެން ދާނެ ގައުމެއް ނޯންނާނެ،" ރެފިއުޖީ ކޭމްޕުގައި ބީބީސީއާ ވާހަކަ ދައްކަމުން ބޭގަމް ބުންޏެވެ.

ޝަމީމާ ބޭގަމް އައިއެސްއާ ގުޅެން ދިޔަ އިރު އޭނާގެ އުމުރަކީ 15 އަހަރު. --ފޮޓޯ:ޕީއޭ

ޕާލަމެންޓުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އިނގިރޭސި ދާޚިލީ ވަޒީރު ސާޖިދު ޖާވިދު ވިދާޅުވީ މީހެއްގެ ކިބައިން ރައްވެހިކަން ނެގުމަކީ ކުޑަ ކަމެއް ނޫން ކަމަށާއި އެފަދަ މީހަކަށް އިނގިރޭސި ވިލާތަށް ދެން އަނބުރާ ނާދެވޭނެ ކަމަށެވެ.

ބޭގަމްގެ ފިރިމީހާ އަކީ ބެލެވޭ ގޮތުގައި އައިއެސްއާ ގުޅުނު ނެދަލޭންޑްސް މީހެކެވެ. އޭނާ މިހާރު ވަނީ ސީރިއާގައި ހަރަކާތްތެރިވާ ކުރުދީން ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. ބޭގަމް ބުނެފައި ވަނީ ނެދަލޭންޑްސްގެ ޖަލަކަށް އޭނާގެ ފިރިމީހާ ފޮނުވާލައިފި ނަމަ އެ ގައުމަށް ދިރިއުޅުން ބަދަލު ކުރެވޭތޯ ބަލާނެ ކަމަށެވެ.

ސީރިއާގައި އައިއެސްގެ މަދު ހަނގުރާމަވެރިންތަކެއް ތިބި ބާޣޫޒް މިހާރު ވަނީ އެމެރިކާ ސިފައިންގެ މަދަދު ލިބޭ ކުރުދީ ސިފައިންގެ ބާރުގެ ދަށަށް ގެނައުމުގެ މަގުމަތީގަ އެވެ. ބޭގަމް ވެސް އެ ޓައުނުން ނުކުތީ މީގެ ދެ ހަފުތާ ކުރިންނެވެ.