ކަޝްމީރުގެ މައްސަލައަކީ ދާޚިލީ ކަމެއް: އިންޑިއާ

ދުބާއީ (މާޗް 3) - ޖައްމޫ އެންޑް ކަޝްމީރަކީ އިންޑިއާގެ ތަނެއް ކަމަށާއި އެހެންވެ ކަޝްމީރުގެ މައްސަލަ ވާނީ އިންޑިއާގެ ދާޚިލީ ކަމަކަށް ކަމަށް އެ ގައުމުން ބުނެފި އެވެ.


އިންޑިއާ އިން މިހެން ބުނެފައި ވަނީ ދުބާއީގައި ކުރިއަށް ދިޔަ އޮގަނައިޒޭޝަން އޮފް އިސްލާމިކް ކަންޓްރީޒް (އޯއައިސީ) ގެ ސަމިޓުގައި އިންޑިއާއާ ދެކޮޅަށް ފާސްކުރި ގަރާރާ ގުޅިގެންނެވެ. ކަޝްމީރާ ގުޅޭ ގޮތުން ފާސްކުރި އެ ގަރާރުގައި ކަޝްމީރުގެ ކުށެއް ނެތް ރައްޔިތުންނާ މެދު އިންޑިއާ އިން ކަންތައް ކުރާ ބޭއިންސާފު ގޮތް ކުށްވެރިކޮށްފައިވެ އެވެ. އަދި އިންޑިއާގެ ޕައިލެޓް އަބިނާންދަން ވާތަމަން ދޫކޮށްލުމުން ޕާކިސްތާނުގެ ބޮޑު ވަޒީރު އިމްރާން ޚާން އަށް ވަނީ ތައުރީފް ކޮށްފަ އެވެ.

ފަންސާސް ހަތް ގައުމު ހިމެނޭ ޖަމާއަތުގެ ބަޔާނަށް ރައްދު ދެމުން އިންޑިއާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ކަޝްމީރަކީ އިންޑިއާއާ ވަކިނުކުރެވޭނެ ތަނެއް ކަމަށާއި ކަޝްމީރުގެ ކޮންމެ މައްސަލައެއް ވާނީ އިންޑިއާގެ އެތެރޭގެ ކަމަކަށް ކަމަށެވެ.

މި ފަހަރުގެ އޯއައިސީ ސަމިޓަށް އިންޑިއާގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ސުޝްމާ ސްވަރާޖަށް ވަނީ ޚާއްސަ މެހެމާނެއްގެ ގޮތުން ދައުވަތުދީފަ އެވެ. ސަމިޓުގައި ސްވަރާޖް ހުކުރު ދުވަހު ދެއްވި ތަގްރީރުގައި ވަނީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް އެންމެން އަތުގުޅާލުމަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.

"އިންސާނިއްޔަތު ސަލާމަތް ކުުރަން ބޭނުން ނަމަ، ޓެރަރިސްޓުންނަށް ހިޔާވަހިކަންދީ، ފަންޑް ކުރާ ގައުމުތަކަށް ގޮވާލަން ޖެހޭ ޓެރަރިސްޓުންގެ ކޭމްޕްތައް ނައްތާލުމަށް،" ޕާކިސްތާނުގެ ނަން ވިދާޅު ނުވެ ސްވަރާޖުގެ 17 މިނިޓުގެ ތަގްރީރުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ސްވަރާޖަށް ދައުވަތު ދީފައިވާތީ ޕާކިސްތާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޝާހް މަހްމޫދު ގުރޭޝީ ވަނީ އޯއައިސީ ސަމިޓް ބޮއިކޮޓް ކުރައްވައިފަ އެވެ. ގުރޭޝީގެ ބަދަލުގައި ޕާކިސްތާނުން ސަމިޓަށް ފޮނުވީ ޖޫނިއާ އޮފިޝަލުންނެވެ.