ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ މީހުން ވަނީ މަރުވެފައި ނޫނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި: ރަނިލް

ކޮލަމްބޯ (އެޕްރީލް 29) - މިދިޔަ ހަފުތާގެ އާދިއްތަ ދުވަހު ސްރީ ލަންކާގައި ޖާނުންފިދާވުމުގެ ބޮމުގެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޓެރަރިސްޓުން ވަނީ މަރާލާފައި ނުވަތަ ހައްޔަރުކޮށްފައި ކަމަށް ބޮޑު ވަޒީރު ރަނިލް ވިކްރަމަސިންހަ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ރަނިލް ވިދާޅުވީ އާދައިގެ ހާލަތަކަށް ބަދަލުވުމަށް ލަންކާ މިހާރު އޮތީ ތައްޔާރަށް ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ބޮމުގެ ހަމަލާތަކާ ގުޅިގެން ލަންކާގައި މިހާރު ވެސް ވަނީ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކަށް ލިބިދީފައިވާ ބާރުގެ ދަށުން ތަންތަން ބަލައި ފާސްކޮށް ގިނަ އަދަދެއްގެ މީހުން ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ. ފުލުހުން ބުނީ މިހާތަނަށް 150 މީހުން ހައްޔަރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ރަނިލް ވިދާޅުވީ ޓެރަރިޒަމާ ދެކޮޅަށް ހަރުކަށި ގާނޫނުތަކެއް ފާސްކުރާނެ ކަމަށެވެ. ބޭރުން ގެނެސްފައިވާ، ގަވާއިދާޚިލާފަށް ލަންކާގައި އުޅޭ ދީނީ ޓީޗަރުން އަނބުރާ ފޮނުވާލާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަނިލް ވިދާޅުވީ އީސްޓާ ސަންޑޭގައި ބޮމުގެ ހަމަލާތައް ދިނީ ކުޑަ ގްރޫޕަކުން ކަމަށް ވިޔަސް އެއީ ވަރަށް އިންތިޒާމްކޮށްގެން ދިން ހަމަލާއެއް ކަމަށެވެ.

"ހަމަލާ ދިން އެންމެންހެން ވަނީ މަރުވެފައި. އަދި އެ ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ހައްޔަރުކޮށްފައި. ގައުމު މިހާރު އޮތީ އާދައިގެ ހާލަތަކަށް ދާން ތައްޔާރުވެފައި،" ރަނިލް ނެރުއްވި ބަޔާނުގައި ވިދާޅުވި އެވެ.

ރަނިލް ވިދާޅުވީ ބޮމުގެ ހަމަލާދޭން ތައްޔާރަށް ތިބި އިތުރު މީހުން ވެސް ވަނީ ސިފައިންނާ އެކު ހިންގި ކުރިމަތިލުންތަކުގައި މަރުވެފައި ކަމަށެވެ. ހަމަލާއާ ގުޅުން ހުރި މީހުން އުޅޭ ކަމަށް ބެލެވޭ ތަނެއް ޗެކް ކުރަން ސަލާމަތީ ފަރާތްތަކުން ހޮނިހިރު ދުވަހު ދިއުމުން ހިންގި ކުރިމަތިލުންތަކެއްގައި ވަނީ 15 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.

"ޓެރަރިޒަމް ވަގުތުން ހުއްޓުވަން ޖެހޭ. އެކަމަށްޓަކައި ހަރުކަށި ގާނޫނުތައް ފާސްކުރާނަން. ވިސާ ނެތި އުޅޭ ބޭރުގެ ޓީޗަރުން ވެސް އެބައުޅޭ. މުސްލިމް ރިލިޖަސް އެފެއާޒް މިނިސްޓްރީއާ ވާހަކަ ދެއްކުމަށް ފަހު އެ އެންމެން ފޮނުވާލާނަން،" ރަނިލް ވިދާޅުވި އެވެ.