ލަންކާގައި ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ އިރު ސިފައިން އަޅާނުލާ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަ ދޮގުކޮށްފި

ކޮލަމްބޯ (މެއި 17) - ސްރީ ލަންކާގައި މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަނުޖެހުން ހިންގާ އިރު ސިފައިން އަޅާނުލައި ތިބޭ ކަމަށް ބުނާ ވާހަކަތައް ދޮގުކޮށްފި އެވެ.


ސިފައިންގެ ވެރިޔާ މަހޭޝް ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވީ އެންމެ ފަހުގެ ހަމަނުޖެހުންތަކުގައި ގެއަކަށް ހަމަލާ ދޭން ސިފައިން އިޝާރާތް ކުރާ ކަމަށް ބުނާ ސީސީޓީވީ ފުޓޭޖެއް އާއްމުކޮށްފައިވީ ނަމަވެސް އޭގައި ހަގީގަތެއް ނެތް ކަމަށާއި އެއީ ހަމަނުޖެހުމަށް ސިފައިން ހިތްވަރު ދިނުން ކަމަށް ނުބެލެވޭނެ ކަމަށެވެ.

"އެ ފުޓޭޖް ސިފައިން ވެސް ތަހުގީގުކޮށްފި އެކި އެންގަލްތަކުން. އެކަމަކު ހަމަނުޖެހުމަށް ސިފައިން ބާރުއަޅާ އެއްވެސް ކަމެއް އެއިން ފާހަގަކުރެވިފައެއް ނުވޭ،" ކޮލަމްބޯގައި ނޫސްވެރިންނާ ވާހަކަ ދައްކަވަމުން ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވި އެވެ. "ސިފައިންގެ ފަރާތުން ނުރަނގަޅު އެއްވެސް ކަމެއް ފެނިއްޖެ ނަމަ ވަގުތުން ފިޔަވަޅު އަޅާނެ."

އޭނާ ވިދާޅުވީ މުސްލިމުންނާ ދެކޮޅަށް ހަމަލާ ދިނުމުގައި މަސްތުވެފައި ތިބި ގިނަ އަދަދެއްގެ ޒުވާނުން ވެސް ބައިވެރިވެފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި ފަހުން ވާނީ ސިފައިންގެ އަދަދު އިތުރުކޮށް ހަމަނުޖެހުންތައް ކޮންޓްރޯލްކޮށްފައި ކަމަށް ސެނަނަޔަކަ ވިދާޅުވި އެވެ.

ހަމަނުޖެހުންތައް އެންމެ ބޮޑަށް ހިންގި ނޯތު-ވެސްޓަން ޕްރޮވިންސަށް ވަނީ އިތުރު 5،500 ފުލުހުން ނެރެފަ އެވެ.

ފުލުުހުންގެ ތަރުޖަމާން ރުވާން ގުނަސެކަރަ ވިދާޅުވީ ވޭތުވެދިޔަ 24 ގަޑިއިރު ތެރޭ އެއްވެސް ހަމަނުޖެހުމެއް ހިންގާފައި ނުވާތީ ރޭގަނޑު ކާފިއު ނުހިންގަން ސަރުކާރުން މިހާރު ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. ހަމަނުޖެހުންތަކާ ގުޅިގެން ލަންކާ އިން ވަނީ 112 މީހުން މިހާތަނަށް ހައްޔަރުކޮށްފަ އެވެ.