ސައުދީ ރަސްގެފާނުގެ ދަރިކަނބަލުންގެ ޝަރީއަތް ފަށަނީ

ޕެރިސް (ޖުލައި 9) - ސައުދީ ރަސްގެފާން ސަލްމާން ބިން އަބްދުލް އަޒީޒުގެ ދަރިކަނބަލުން ހައްސާ ބިންތު ސަލްމާންގެ ޣައިރު ހާޒިރުގައި އެކަމަނާގެ ޝަރީއަތް ޕެރިހުގައި މިއަދު ފަށާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ޕްރިންސަސް ހައްސާގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކޮށްފައި ވަނީ ޕެރިހުގެ އެވެނިއު ފޮޝްގައި ހުރި އެކަމަނާގެ އެޕާޓްމަންޓުގެ އިންޓީރިއާ ހަދަން ގެންދިޔަ ޑިޒައިނަރަށް ބޮޑީގާޑް ލައްވާ އަނިޔާ ކުރުމުގެ ކުށެވެ. އަނިޔާ ލިބުނު މިސްރަށް އުފަން ޑިޒައިނަރު އަޝްރަފް އީދު ބުނެފައި ވަނީ އެޕާޓްމަންޓުގެ ޑިޒައިން ހަދާނެ ގޮތް ބެލުމަށް އެތަނުގެ އެތެރޭގެ ފޮޓޯއެއް ނެގި ތަނުން ހައްސާ ވަނީ އޭނާ އަށް އަނިޔާ ކުރުމަށް ބޮޑީގާޑަށް އަންގަވައިފަ އެވެ. ބޮޑީގާޑު ވަނީ ޑިޒައިނަރު ބަނދެ އޭނާގެ މޫނުމަތީގައި ޖަހާ ވައްޓާލައިފަ އެވެ. އަދި ބިރުދައްކައިގެން އޭނާ ލައްވާ ވަނީ ހައްސާގެ ދަށްފައިގައި ބޮސްދީފަ އެވެ.

ސެޕްޓެމްބަރު، 2016 ގައި ހިނގި މި ހާދިސާއާ ގުޅިގެން ބޮޑީގާޑުގެ މައްޗަށް ވެސް ވަނީ ދައުވާކޮށްފަ އެވެ. އޭނާގެ މައްޗަށް ވަނީ ހަތިޔާރު ބޭނުންކޮށްގެން މީހަކަށް ބިރު ދެއްކުމާއި ވައްކަމާއި މީހެއްގެ ނުރުހުމުގައި ހިފެހެއްޓުމުގެ ދައުވާ ކޮށްފަ އެވެ. ޑިޒައިނަރު ބުނީ އޭނާ އަށް އެޕާޓްމަންޓުން ސަލާމަތްވެވުނީ އެތައް ގަޑިއިރެއް ފަހުން ކަމަށެވެ. ސަލާމަތްވީ ނަމަވެސް މަސައްކަތް ކުރަން ގެންދިޔަ ހުރިހާ ސާމާނެއް އަތުލި ކަމަށް ބުންޏެވެ. އެޕާޓްމަންޓުގެ ފޮޓޯ ނެގުމުން ހައްސާ ކޯފާވީ އެ ފޮޓޯތައް އޭނާ ވިއްކައިފާނެތީ ކަމަށްވެ އެވެ.

ޑިޒައިނަރު އީދު ބުނެފައި ވަނީ އޭނާ އަށް ބޮޑީގާޑު އަނިޔާ ކުރަމުން ދިޔަ އިރު ޕްރިންސަސް ހައްސާ އޭނާއާ މެދު ކަންތައްކޮށްފައި ވަނީ ކުއްތާއަކަށް ކަންތައް ކުރާ ގޮތަށް ކަމަށެވެ. އަދި ޝާހީ އަމީރާ އިންނާއި ޝާހީ އާއިލާގެ މެންބަރުންނާ ވާހަކަ ދައްކާނެ ގޮތް ދައްކާލާނެ ކަމަށް ހައްސާ ވިދާޅުވި ކަމަށް ޑިޒައިނަރު ބުންޏެވެ.

މި ހާދިސާ ހިނގިތާ މާގިނައިރެއް ނުވަނީސް ހައްސާ ވަނީ ފްރާންސުން ފުރާވަޑައިގެންފަ އެވެ. އެކަމަނާ ހައްޔަރު ކުރުމަށް އިންޓަނެޝަނަލް ވޮރެންޓެއް ވަނީ ނޮވެމްބަރު 2017 ގައި ނެރެފަ އެވެ. ސައުދީ ވަލީ އަހުދު މުހައްމަދު ބިން ސަލްމާންގެ ދައްތަ ހައްސާ ވަނީ އެކަމަނާ ކުށެއް ނުކުރައްވާ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

ހައްސާގެ ފްރާންސް ވަކީލް އެމަނުއަލް މޮއީން ވިދާޅުވީ ހައްސާގެ މައްޗަށް ކޮށްފައި ވަނީ ދޮގު ތުހުމަތުތަކެއް ކަމަށެވެ.

"ސައުދީ އަމީރާ އަކީ ވަރަށް އޯގާތެރި މަޑުމައިތިރި މީހެއް. ސައުދީ ގާނޫނުތަކާއި އަމީރާ އިންގެ ސެކިއުރިޓީ އޮންނަ ގޮތުން އަމީރާ އިންގެ ފޮޓޯ ނެގުމަކީ މަނާ ކަމެއް،" ވަކީލް މޮއީން ވިދާޅުވި އެވެ.