މުސްލިމުން ބަންދުކުރާތީ ޗައިނާ އަށް ފާޑުކިޔުން

ޖެނީވާ (ޖުލައި 11) - ޝިންޖިއާން ސަރަހައްދުގައި ވީގާރް ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރަމުންދާތީ 22 ގައުމަކުން ޗައިނާ އަށް ފާޑު ކިޔައިފަ އެވެ.


އދ.ގެ ތަޖްރިބާކާރުންނާއި އެކްޓިވިސްޓުން ބުނި ގޮތުގައި ޗައިނާގެ ހުޅަނގުގެ ސަރަހައްދުތަކުގައި މިހާރު ވެސް ވަނީ އެއް މިލިއަނަށް ވުރެ ގިނަ ވީގާރް މުސްލިމުން ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. ޗައިނާ އިން ބުނެފައި ވަނީ މުސްލިމުން ބަންދު ކުރާ ތަންތަނަކީ ޓްރޭނިން ކޭމްޕްތަކެއް ކަމަށެވެ.

ޗައިނާގެ އަމަލު ކުށްވެރިކޮށް އދ.ގެ ހިއުމަން ރައިޓްސް ކައުންސިލަށް ފޮނުވި ސިޓީގައި ސޮއިކުރި ގައުމުތައް ކަމަށްވާ އޮސްޓްރޭލިއާ، ކެނެޑާ ޖަޕާން ހިމެނެ އެވެ. އަދި ޔޫރަޕިއަން ޔޫނިއަންގެ ގައުމުތައް ކަމަށްވާ އިނގިރޭސި ވިލާތާއި ފްރާންސް، ޖަރުމަން އަދި ސްވިޒަލެންޑް ހިމެނެ އެވެ. އެކަމަކު އެ ސިޓީގައި އެމެރިކާ އިން ސޮއިކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ސިޓީގައި ވަނީ ޗައިނާ އިން އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް އިހްތިރާމް ކުރުމަށް ގޮވާލައިފަ އެވެ. އަދި ބައިނަލްއަގުވާމީ ތަޖްރިބާކާރުން ޝިންޖިއާން ޕްރޮވިންސަށް ވަނުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ވެސް އެދިފައިވެ އެވެ.

ރެފިއުޖީންނާ ބެހޭ އދ.ގެ ހައި ކޮމިޝަނާ މިޝޭލް ބަޗެލޭ ވެސް ވަނީ އދ.ގެ ތަހުގީގީ އޮފިޝަލުން ޝިންޖިއާން އަށް ދިއުމުގެ ހުއްދަ ދިނުމަށް ޗައިނާ އަށް ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ.