ޔަމަނުގެ ހޫތީން އީރާނަށް "ސަފީރެއް" ކަނޑައަޅައިފި

ސަންއާ (އޮގަސްޓް 18) - ޔަމަނުގެ ހޫތީން އީރާނަށް "ސަފީރެއް" ކަނޑައަޅައިފި އެވެ.


ހޫތީންގެ ސަފީރެއް ކަނޑައެޅުމާ ގުޅިގެން ޔަމަނުގައި ބައިނަލްއަގުވާމީ ގޮތުން ބަލައިގެންފައިވާ ސަރުކާރުން ވަނީ އެކަން ކުށްވެރިކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ގާނޫނުތަކާ ޚިލާފު ކަމެއް ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ. އަދި އެފަދަ ކަމެއް ކުރުމުން ދޭހަވަނީ އީރާނާއި ހޫތީންނާ ދެމެދު އޮތް ސިއްރު ގުޅުން ކަމަށް ވެސް ޔަމަނުގެ ސަރުކާރުން ބުނެފައިވެ އެވެ.

ހޫތީން ސަފީރެއް ކަނޑައެޅި ނަމަވެސް ސަފީރު ގަބޫލްކުރިކަން އީރާނުން ހާމަކޮށްފައެއް ނުވެ އެވެ.

ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާގައި ސަރުކާރު ސިފައިން ކޮންޓްރޯލް ކުރާ ޗެކް ޕޮއިންޓެއް. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ހޫތީން ހިންގާ އަލް މަސީރާ ޓީވީން ބުނީ އީރާނަށް ކަނޑައަޅާ ސަފީރުގެ ގޮތުގައި އިބްރާހިމް މުހައްމަަދު މުހައްމަދު އަލް ދައިލާމީ އައްޔަން ކުރިކަން ރިޔާސީ ގަރާރަކުން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ޔަމަނުގެ ރައީސް އަބްދުއްރައްބޫ މަންސޫރު ހާދީ ވަނީ އީރާނާ އެކު އޮތް ސިޔާސީ ގުޅުން އޮކްޓޯބަރު 2015 ގައި ކަނޑާލައިފަ އެވެ. އެއީ ހޫތީންނަށް އަސްކަރީ ގޮތުން އެހީތެރިވާ ކަމަށް ތުހުމަތުކޮށްފަ އެވެ. ނަމަވެސް ތެހެރާނުން ވަނީ މި ތުހުމަތު ދޮގުކޮށްފަ އެވެ.

ހޫތީން ވަނީ ޔަމަނުގެ ވެރިރަށް ސަންއާ އާއި އެ ގައުމުގެ އުތުރުގެ ބޮޑު ސަރަހައްދެއް ކޮންޓްރޯލް ކޮށްފަ އެވެ.