"އީރާނަށް ހަމަލާދީފި ނަމަ ތެލް އަވީވް ހިރަފުހަށް ހަދާލާނަން"

ތެހެރާން (ޖެނުއަރީ 6) - އެމެރިކާ އިން އީރާނަށް ހަމަލާދީފި ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ހައިފާ އާއި ތެލް އަވީވް ހިރަފުހަށް ހަދާލާނެ ކަމަށް ރިވޮލިއުޝަނަރީ ގާޑުގެ ކުރީގެ ވެރިޔާ މުހްސިން ރިޒާއީ އިންޒާރު ދެއްވައިފި އެވެ.


"އީރާނުން ދޭ ރައްދަކާ ގުޅިގެން އެމެރިކާ އިން ހަމަލާދީފި ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ސިޓީތައް ކަމަށްވާ ތެލް އަވީވް އާއި ހައިފާ ހިރަފުހަށް ހަދާލާނަން،" އީރާނު ސަރުކާރުގެ މުއައްސަސާއެއް ކަމަށްވާ އެކްސްޕީޑިއެންސީ ކައުންސިލް މިހާރު ޗެއާ ކުރައްވާ ރިޒާއީ ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ މިހެން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ އީރާނުން ހަމަލާއެއް ދީފި ނަމަ އެ ގައުމުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމުގެ އިންޒާރު އެމެރިކާގެ ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ދެއްވާފައި ވަނިކޮށެވެ.

"ޓްރަމްޕް، މަނިކުފާން ޓްވީޓް ކުރެއްވީ އީރާނުގެ 52 ތަނަކަށް ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް. އީރާނުން ރައްދު ދީފި ނަމަ ހަމަލާ ދޭނެ ކަމަށް މަނިކުފާން ވަނީ ވިދާޅުވެފައި. ޔަގީން ކުރައްވާ! އެފަދަ ކަމެއް ކުރައްވައިފި ނަމަ އިޒްރޭލުގެ ތެލް އަވީވް އާއި ހައިފާ ހިރަފުހަށް ހަދާލައި، ދުނިޔެ އިން އިޒްރޭލް ފޮހެލާލަން،" ރިޒާއީގެ އިންޒާރުގައި ވިދާޅުވެފައިވެ އެވެ.

އީރާނުން ހަމަލާދޭ 52 ތަނުގެ ތެރޭގައި އީރާނުގެ އާސާރީ ތަންތަން ވެސް ހިމެނޭ ކަމަށް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވިދާޅުވެފަ އެވެ. ޓްރަމްޕަށް ރައްދު ދެއްވައި އީރާނުގެ ޚާރިޖީ ވަޒީރު ޖަވާދު ޒަރީފް ވިދާޅުވީ އާސާރީ ތަންތަނަށް ހަމަލާ ދިނުމަކީ ހަނގުރާމައިގެ ކުށެއް ކަމަށެވެ.

އީރާނުގެ ރޫހާނީ ލީޑަރު އާޔަތުﷲ އަލީ ޚާމަނާއީ ވެސް ވަނީ އެމެރިކާގެ ކިބައިން ހަރުކަށި ބަދަލެއް ހިފާނެ ކަމަށް ވިދާޅުވެފަ އެވެ.

އެމެރިކާ އިން ޑްރޯން ހަމަލާދީ، ގުދުސް ފޯސްގެ ކޮމާންޑަރު ސުލައިމާނީ އަވަހާރަކޮށްލީ ޓްރަމްޕުގެ އަމުރަށެވެ.