ކޮރޯނާވައިރަސް: ޗައިނާ އަށް އެމެރިކާ އިން 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދެނީ

ވޮޝިންޓަން (ފެބްރުއަރީ 9) - ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް މަސައްކަތް ކުރުމަށް ޗައިނާ އާއި އެހެން ގައުމުތަކަށް 100 މިލިއަން ޑޮލަރު ދޭން އެމެރިކާ އިން ނިންމައިފި އެވެ.


ޚާރިޖީ ވަޒީރު މައިކް ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވީ ވައިރަހުގެ ނުރައްކާ ކުޑަ ކުރުމުގެ ގޮތުން އެހެން ގައުމުތަކުން ވެސް އެފަދަ އެހީތައް ވެދިނުމަށް އެމެރިކާ އިން ހިތްވަރު ދޭ ކަމަށެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތައް ފަދަ މައްސަލަތަކުގައި ޗައިނާ އަށް އަބަދުވެސް ފާޑުވިދާޅުވާ ޕޮމްޕެއޯ ވިދާޅުވީ އެމެރިކާގެ އެހީ ދޭނީ ސީދާ ޗައިނާ އަށް ނުވަތަ ބައިނަލްއަގުވާމީ ޖަމިއްޔާތައް މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ. އަދި އެމެރިކާ އިން މިހާތަނަށް ވަނީ 17.8 ޓަނުގެ މެޑިކަލް ސާމާނު ޗައިނާ އަށް ފޮނުވާފައި ކަމަށް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެމެރިކާ އިން އެހީދޭން ނިންމިއިރު ޗައިނާ އިން ވަނީ އެމެރިކާ އިން މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅޭ ގޮތުން ބިރުވެރިކަން އުފައްދަން ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު ރައީސް ޑޮނަލްޑް ޓްރަމްޕް ވަނީ ވައިރަހާ ގުޅިގެން ޗައިނާ އިން ކަންތައް ކޮށްފައި ވަނީ ވަރަށް ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ކަމަށް ހުކުރު ދުވަހު ވިދާޅުވެފަ އެވެ.