ޗައިނާގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރަނީ ތުނބުޅި ބަހައްޓާތީ

ލަންޑަން (ފެބްރުއަރީ 19) - ތުނބުޅި ދިގު ކުރުމާއި ބުރުގާ އެޅުމާއި ބޭރު ގައުމުތަކުގެ ވެބްސައިޓްތަކަށް ވަނުމަކީ ޗައިނާގެ ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ޖަލު"ތަކަށް ފޮނުވާ ސަބަބުތައް ކަމަށް ލީކުވި ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.


ނަމަވެސް ޗައިނާ އިން ބުނެފައި ވަނީ މުސްލިމުން ފޮނުވަނީ ޖަލުތަކަށް ނޫން ކަމަށާއި އެ މީހުން ފޮނުވަނީ، ހަރުކަށި ފިކުރު ނައްތާލުމަށްޓަކައި "ތައުލީމާއި ތަމްރީނުދޭ މަރުކަޒުތަކަށް" ކަމަށެވެ.

"ކަރަކަކްސްގެ ލިސްޓު"ގެ ނަމުގައި އެންމެ ފަހުން އެކުލަވާލި ޑޭޓާބޭސްގައި ޝިންޖިއާންގެ 300 މީހެއްގެ މައުލޫމާތު ހިމަނާފައިވެ އެވެ. ގާތްގަނޑަކަށް 650،000 މީހުން ދިރިއުޅޭ ކަރަކަކްސް ކައުންޓީގެ ބައެއް މީހުންގެ އިންޓަވިއުތައް ރިޕޯޓުގައި ހިމަނާފައިވެ އެވެ. އެ ކައުންޓީގެ 97 ޕަސެންޓަކީ ވީގޫރް މުސްލިމުންނެވެ.

ރިޕޯޓުގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މުސްލިމުން ހައްޔަރު ކުރުމުގައި ޗައިނާ ސަރުކާރުން ބަލަނީ މީހުންގެ ސިޔާސީ ވިސްނުމަށް ވުރެ ބޮޑަށް ދީނީ އަގީދާއަށެވެ. މީހުން ހައްޔަރު ކުރާ ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި ނަމާދު ކުރުމާއި މިސްކިތަށް ދިއުމާއި ތުނބުޅި ބެހެއްޓުމާއި ބުރުގާ އެޅުން ފަދަ ކަންކަން ހިމެނެ އެވެ.

ޝިންޖިއާންގައި މުސްލިމުން ބަންދު ކުރަން ހަދާފައިވާ ޖަލެއް. --ފޮޓޯ:އޭޕީ

ހުޅަނގުގެ ޝިންޖިއާންގެ ވީގޫރް މުސްލިމުން ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ޗައިނާ އިން މަސައްކަތްކުރާތާ އެތައް އަހަރެއް ވެއްޖެ އެވެ. ޝިންޖިއާންގެ ވެރިރަށުގެ ރޭލް ސްޓޭޝަނެއްގައި 2014 ވަނަ އަހަރު ބޮމެއް ގޮއްވާލުމާ ގުޅިގެން ރައީސް ޝީ ޖިންޕިން ވަނީ ޝިންޖިއާން އަކީ "ޑިޖިޓަލް ޕޮލިސް ސްޓޭޓް" އަކަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ކެމްޕޭނެއް ފައްޓަވައިފަ އެވެ.

މިދިޔަ ޑިސެމްބަރު މަހު ޗައިނާ އިން ބުނެފައި ވަނީ ހުޅަނގުގެ ޝިންޖިއާން ސަރަހައްދުގެ ޖަލުތަކުގައި ބަންދުކުރި ވީގޫރު ދަރިކޮޅުގެ މުސްލިމުން "ގްރެޖުއޭޓްވުމުން" ދޫކޮށްލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އިންސާނީ ހައްގުތަކަށް މަސައްކަތް ކުރާ ޖަމާއަތްތަކުން ބުނެފައި ވަނީ ތައުލީމީ މަރުކަޒުތަކެއް ކަމަށް ޗައިނާ އިން ބުނި ނަމަވެސް އެއީ ހުރަގެތަކެއް ކަމަށެވެ.

ނިއު ޔޯކް ޓައިމްސް އާއި ކޮންސޯޓިއަމް އޮފް އިންވެސްޓިގޭޓިގޭޓިވް ޖާނަލިސްޓްސް (އައިސީއައއިޖޭ) އިން ދާދި ފަހުން ނެރުނު ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފައި ވަނީ މީހުން ބަންދުކުރާ މަރުކަޒުތަކަށް ގެންދާ މީހުންގެ "ސިކުނޑި ދޮވެލުމަށް" ޗައިނާ އިން މަސައްކަތްކުރަމުންދާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ މީހުން ވަކި ގޮތަކަށް ގަބޫލްކުރަން މަޖްބޫރުކުރަމުންދާ ކަމަށް ވެސް ބުނެފައިވެ އެވެ.

ޝިންޖިއާންގެ ޖަލުތަކުގައި ވީގޫރް ދަރިކޮޅުގެ މިލިއަނެއްހާ މުސްލިމުން ގެންގުޅޭ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.