ބޭރުގެ އެހީ ބޭނުމެއް ނުވި، އީރާން އެންމެ ފަހުން ލޮކްޑައުން އަށް

ތެހެރާން (މާޗް 25) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޭރުން ދޭ އެއްވެސް އެހީއެއް ބޭނުން ނޫން ކަމަށް އީރާނުގެ އޮފިޝަލުން ބުނެފި އެވެ.


"ކޮރޯނާވައިރަހާ ދެކޮޅަށް އީރާނުން ކުރިއަށް ގެންދާ ގައުމީ މަސައްކަތުގައި ސިފައިންގެ ފުރިހަމަ އެއްބާރުލުން ދަނީ ލިބެމުން. ބޭރުގެ ބަޔަކު ގާއިމްކޮށްދޭ ހޮސްޕިޓަލެއް އީރާނަކަށް ބޭނުމެއް ނުވޭ،" އީރާނުގެ ހެލްތު މިނިސްޓަރުގެ އެޑްވައިޒަރު އަލިރިޒާ ވަހަބްޒާދާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑޮކްޓާސް ވިތައުޑް ބޯޑާސް (އެމްއެސްއެފް) އިން ވަނީ 50 އެނދުގެ ހޮސްޕިޓަލެއް ގާއިމްކުރަން ބޭނުންވާ ސާމާނާއި ނުވަ މެންބަރުންގެ މެޑިކަލް ޓީމެއް އީރާނަށް ފޮނުވަން ހުށަހަޅައިފަ އެވެ. ނަމަވެސް އީރާނުން ބުނެފައި ވަނީ ބޭރުގެ އެހީ ބޭނުމެއް ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި އެމްއެސްއެފްގެ ސްޓާފުން ވާނީ "ޖާސޫސުންނަށް" ކަމަށް ބުނެފައިވެ އެވެ.

އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ގައުމާ މުޚާތަބް ކުރައްވަނީ. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

އީރާނުގެ ރައީސް ހަސަން ރޫހާނީ ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ހަރުކަށި ފިޔަވަޅުތަކެއް އަޅަން ނިންމާފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި މީހުން އެއް ތަނުން އަނެއް ތަނަށް ދިއުން ބުދަ ދުވަހުން ފެށިގެން މަނާކުރުން ހިމެނެ އެވެ. ރޫހާނީ ކުރިން ވިދާޅުވެފައި ވަނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ލޮކްޑައުން ކުރުމަކީ ކޮންމެހެން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ރައްޔިތުންގެ ރައްކާތެރިކަމަށްޓަކައި މި ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ނޫން ގޮތެއް ނެތް،" ރޫހާނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރޫހާނީ ވަނީ ބައެއް ފިޔަވަޅުތަކުގެ ސަބަބުން ރައްޔިތުންނަށް އުނދަގޫވެދާނެ ކަމަށާއި ނަމަވެސް ރައްޔިތުން ކެތްތެރިވުމަށް އެދިވަޑައިގެންފަ އެވެ.

އީރާނުން މިހާތަނަށް ވަނީ 27،017 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 2،077 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.