ކޮވިޑް-19: މަރުވި ޔޫކޭގެ މުސްލިމް ނަރުހަށް އެތައް ބައެއްގެ ޝުކުރު

ލަންޑަން (އެޕްރީލް 5) - ހޮސްޕިޓަލް ސާފުކުރާ މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި 15 އަހަރު އުޅުމަށް ފަހު ނަރުހަކަށްވުމަށް ކުރަމުން އައި އުއްމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހެދި މުސްލިމް ނަރުހެއް ކަމަށްވާ އަރީމާ ނަސްރީން، ކޮވިޑް-19 ގައި ދުނިޔެ ދޫކުރުމުން އެތައް ބައެއްގެ ލޯތްބާއި ތައުރީފް އޭނާ އަށް ކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ޕާކިސްތާން ދަރިކޮޅަށް ނިސްބަތްވާ އުމުރުން 36 އަހަރުގެ ތިން ކުދިންގެ މަންމައެއް ކަމަށްވާ ނަސްރީން އަކީ، އޭނާގެ ރަހުމަތްތެރިން ސިފަކުރި ގޮތުގައި، ވަރަށް ހިތްވަރުގަދަ، މަޖާ އަދި ހުޅުވިފައިވާ މިޒާޖެއްގެ މީހެކެވެ.

ކުރިން އެއްވެސް ބައްޔެއް ތަހަލްކުރުމެއް ނެތި، ކޮވިޑް-19 ޖެހިގެން ނަސްރީނާ އަށް ފަރުވާ ދިނީ ވަލްސޯލް މޮނާ ހޮސްޕިޓަލްގަ އެވެ. އެ ހޮސްޕިޓަލްގައި އޭނާ ވަނީ 15 އަހަރަށް ވުރެ ގިނަ ދުވަހު މަސައްކަތްކޮށްފަ އެވެ.

"އަރީމާ އަކީ ވަރަށް އާދަޔާޚިލާފު މީހެއް. ކޮންމެ މީހަކާ ވެސް އޭނާ ބައްދަލުކުރާނީ ހިނިތުންވުމާ އެކު،" ނަސްރީންއާ އެކު 16 އަހަރު އެކުގައި އުޅުނު މީހެއް ކަމަށްވާ ޝަބީނާ ކައުސަރު ބުންޏެވެ. "ރަހުމްތެރިންނަށްޓަކައި ކޮންމެ ކަމެއްވެސް އޭނާ ކޮށްދީފާނެ."

ނަސްރީންއާ އެކު ކިޔެވި ނާދިއާ ސާބީރު ބުނީ އެއީ ރަހުމަތްތެރިންނަށް ހިތްވަރުދީ އަދި މަޖާ މިޒާޖެއްގެ މީހެއް ކަމަށެވެ.

ނަސްރީން ދެކެމުން އައި އުއްމީދުތައް ހަގީގަތަކަށް ހަދައި ނާސިން އިން ގްރެޖުއޭޓްވީ 2019 ވަނަ އަހަރުގެ ކުރީކޮޅު އެވެ. އޭގެ ފަހުން ސްޓާފް ނާސްއެއްގެ ގޮތުގައި އޭނާ މަސައްކަތް ކުރަން ފެށީ 15 އަހަރު ވަންދެން ސާފުކުރާ މީހެއްގެ ގޮތުގައި ވަޒީފާ އަދާކުރި ވޯޑުގަ އެވެ.