ކޭސްތައް އިތުރުވާން ފެށުމުން ސައުތު ކޮރެއާގެ ސްކޫލްތައް އަނެއްކާވެސް ބަންދު

ސޯލް (މެއި 30) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ވެއްޖެ ކަމަށް ބަލައި ސައުތު ކޮރެއާގެ ސްކޫލްތައް ހުޅުވިތާ މާގިނަ ދުވަހެއް ނުވަނީސް، އާ ކޭސްތައް ފެންނަން ފެށުމުން 200 އަށް ވުރެ ގިނަ ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފި އެވެ.


ސައުތު ކޮރެއާގައި ވައިރަހުގެ އާ ކޭސްތައް ގިނައިން ފެންނަން ފަށާފައި ވަނީ ވެރިރަށް ސޯލްގެ ބޭރުގައިވާ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރަކުންނެވެ. ބުރާސްފަތި ދުވަހު އެކަނި ވެސް ވަނީ ވޭތުވެދިޔަ ދެ މަސް ދުވަސްތެރޭ އެއް ދުވަހާ ޕޮޒިޓިވް ނުވާ ވަރަށް ކޭސްތައް ފެނިފަ އެވެ. ބޫޗަންގައި ހުންނަ އެ ސެންޓަރު ހިންގަނީ ކޮރެއާގެ އެންމެ ބޮޑު އީ-ކޮމާސް ކުންފުނި ކޫޕަން އިންނެވެ. އޮފިޝަލުން ބުނެފައި ވަނީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ގައިޑްލައިންތައް އެ ތަނުން ފޮލޯކޮށްފައި ނުވާ ކަމަށެވެ. އޮންލައިން ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އެ ސެންޓަރުގެ އެތައް ހާސް މުވައްޒަފުން ޓެސްޓް ކުރަމުންދާ އިރު އިތުރު ކޭސްތައް ފެނުމަކީ އެކަށީގެންވާ ކަމަށެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާގެ އޮންލައިން ޑެލިވަރީ ޚިދުމަތް ދޭ ކޫޕަންގެ ޑިސްޓްރިބިއުޝަން ސެންޓަރު: އެ ތަނުން ގިނަ ބަޔަކު ވަނީ ޕޮޒިޓިވްވެފައި. --ފޮޓޯ:އޭއެފްޕީ

ބޫޗަން އިން ވަނީ 251 ސްކޫލް ބަންދުކޮށްފަ އެވެ. އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓަރާ ހަވާލާދީ ކޮރެއަން ޓައިމްސް އިން ބުނެފައި ވަނީ ވެރިރަށް ސޯލް އިން ހުޅުވަން ނިންމި 117 ސްކޫލެއް ވެސް މިހާރު ވަނީ ނުހުޅުވާ ގޮތަށް ހަމަޖައްސާފައި ކަމަށެވެ. ސޯލްގެ ދަރިވަރަކު ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް ޕޮޒިޓިވްވެފަ އެވެ. އެ ދަރިވަރުގެ މަންމަ މަސައްކަތް ކުރަނީ ކޫޕަން ސެންޓަރުގަ އެވެ.

ސޯލް އާއި އަދި ވަށައިގެންވާ ސިޓީތަކުގެ ޕާކްތަކާއި މިއުޒިކްތައް މިހާރު ވަނީ ބަންދުކޮށްފަ އެވެ.

ކޮރޯނާވައިރަސް އެހެން ގައުމުތަކުގައި ހަލުވިކަމާ އެކު ފެތުރިގެން ދިޔަ އިރު ސައުތު ކޮރެއާގައި ޓެސްޓް ކުރުމާއި ޓްރޭސް ކުރުމުގެ ޕްރޮގްރާމް ކާމިޔާބުވުމުން އެ ގައުމަށް އެތައް ބައެއްގެ ތައުރީފް ލިބުނެވެ. ނަމަވެސް ފަހަކަށް އައިސް ވަނީ އާ ކްލަސްޓަތައް ފެންނަން ފަށައިފަ އެވެ.

ސައުތު ކޮރެއާ އިން ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހަށް 11,402 މީހުން ޕޮޒިޓިވްވެ 269 މީހުން މަރުވެފަ އެވެ.