ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން: ޑަބްލިއުއެޗްއޯ

ޖެނީވާ (ޖުލައި 28) - ކޮރޯނާވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމަށް ބޯޑަރުތައް ބަންދުކުރުމަކީ ހައްލެއް ނޫން ކަމަށާއި ދިގު މުއްދަތަކަށް އެ ގޮތަށް ނުތިބެވޭނެ ކަމަށް ދުނިޔޭގެ ސިއްހަތު ޖަމިއްޔާ، ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފި އެވެ.


ޖެނީވާގައި ބޭއްވި ވާޗުއަލް ނިއުސް ކޮންފަރެންސެއްގައި ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ ޑިރެކްޓަރު ޖެނެރަލް އަދަނޮމް ގެބްރެޔެސުސް ވިދާޅުވީ ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްގެން ތިބުމަށް ވުރެ މުހިންމު ކަމަކީ ވައިރަސް ކޮންޓްރޯލް ކުރުމުގެ ފިޔަވަޅުތައް އެޅުން ކަމަށެވެ. ވައިރަހާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހަނގުރާމައިގައި މުހިންމީ ގިނަ ބަޔަކު އެއްވެ ނޫޅުމާއި ބޭރުގައި އުޅޭ ނަމަ މާސްކް އެޅުމާއި ގައިދުރުކުރުމާއި ގިނަގިނައިން އަތްދޮވުން ފަދަ ކަންކަން ކަމަށް ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މި ފިޔަވަޅުތަކަށް ތަބާވެއްޖެ ނަމަ ކޭސްތަކުގެ އަދަދު ދަށަށްދާނެ،" ޓެޑްރޯސް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯގެ އިމަޖެންސީ ޕްރޮގްރާމުގެ ޑިރެކްޓަރު މައިކް ރަޔަން ވިދާޅުވީ ދަތުރުފަތުރު މަނާކޮށްގެން ތިބުމަކީ ދެމެހެއްޓެނި ގޮތުގައި ކުރެވޭނެ ކަމެއް ނޫން ކަމަށެވެ.

"ވަކިވަކި ގައުމުތަކަށް ބޯޑަރު ބަންދުކޮށްގެން ނުތިބެވޭނެ. އިގްތިސާދުތައް ހުޅުވާލަން ޖެހޭ. މީހުން މަސައްކަތަށް ނުކުންނަން ޖެހޭނެ. ވިޔަފާރިތައް އަލުން ފަށަން ޖެހޭނެ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ބުނެފައި ވަނީ ކޮރޯނާވައިރަހާ ގުޅިގެން އިއުލާންކޮށްފައިވާ ސިއްހީ ކުއްލި ނުރައްކަލަކީ މިހާތަށް އިއުކާންކުރި މި ބާވަތުގެ އެންމެ ބޮޑު ކުއްލި ނުރައްކާ ކަމަށެވެ. ކޮވިޑް-19 ގެ ކުރިން ޑަބްލިއުއެޗްއޯ އިން ވަނީ، އިންޓަނޭޝަނަލް ހެލްތު ރެގިއުލޭޝަންސް 2007 ވަނަ އަހަރު ބަދަލުކުރި ފަހުން، ފަސް ފަހަރަށް ކުއްލި ހާލަތު އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ. އެއީ ސްވައިން ފްލޫ، ޒިކާ، ޕޯލިއޯ އަދި އެފްރިކާގައި އެބޯލާ ފެތުރުމާ ގުޅިގެންނެވެ. އެބޯލާއާ ގުޅިގެން ސިއްހީ ކުއްލި ހާލަތު ވަނީ ދެ ފަހަރަށް އިއުލާންކޮށްފަ އެވެ.