މެސީ އަށް އިހުތިރާމް ނުކުރުމުން ބާސެލޯނާގެ ޑިރެކްޓަރެއް މަގާމުން ދުުރުކޮށްފި

ބާސެލޯނާ (ޖެނުއަރީ 14) - ލިއޮނަލް މެސީ އަށް ދޭން ޖެހޭ އިހުތިރާމް ނުދީ މީޑިއާގައި ވާހަކަތަކެއް ދެއްކި ބާސެލޯނާގެ ޑިރެކްޓަރެއް ކަަމަށްވާ ޕެރޭ ގްރަޓަކޯސް މަގާމުން ދުުރުކޮށްފި އެވެ.


ސްޕެނިޝް ކަޕްގެ ގުރުނެގުމަށް ފަހު މީޑިއާ އިން ކުރި ސުވާލުތަކަށް ޖަވާބު ދެމުން ގްރަޓަކޯސް ބުނީ މެސީ އަކީ ބާސެލޯނާގެ މުހިއްމު ކުޅުންތެރިޔެއް ނަމަަވެސް އޭނާ އަށް އެ ފެންވަރުގައި ކުޅެވެނީ ޓީމުގައި ތިބި އެހެން ކުޅުންތެރިންގެ ސަބަބުން ކަމަށެވެ.

"މެސީ އެހާ މޮޅެއް ނުވާނެ އިނިއެސްޓާ އާއި ނޭމާ އަދި ބާސެލޯނާގެ އެހެން ކުޅުންތެރިން ނެތި. އޭނާ އަކީ މޮޅު ކުޅުންތެރިޔެއް. އެކަަމަކު މިއީ ހަގީގަތަކީ،" ގްރަޓަކޯސް ބުންޏެވެ.

މެސީއާ އެކު ބާސެލޯނާ އިން އަންނަނީ އިތުރު އެއްބަސްވުމެއް ހެދުމަށް މަޝްވަރާ ކުރަމުންނެވެ. ގްރަޓަކޯސްގެ މި ވާހަކަތަކުގެ ސަަބަބުން ބާސެލޯނާ އާއި މެސީއާ މެދު ގުޅުން ހީނަރުވާނެ ކަމަށް ފުޓްބޯޅައިގެ ތަޖުރިބާކާރުން ބުނެފައިވަނިކޮށް ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ގްރަޓަކޯސް މަގާމުން ވަކިކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ.

ގްރަޓަކޯސް އަކީ ސްޕެނިޝް ފެޑެރޭޝަނަށް ބާސެލޯނާގެ ފަރާތުން ކަނޑައަޅާފައި ހުންނަ ސްޕޯޓިން ރިލޭޝަން ޑިރެކްޓަރެވެ. ބާސެލޯނާ އިން ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނެފައިވަނީ ގްރަޓަކޯސް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ވަކިކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މެސީއާ ގުޅޭގޮތުން ކްލަބްގެ މަތީ މަގާމެއްގައި ހުރެ އަމިއްލަ ހައިސިއްޔަތު އިސްކޮށް ކްލަބުގެ ކުޅުންތެރިޔަކަށް ދޭން ޖެހޭ އިހުތިރާމް ދިނުމެއް ނެތި މީޑިއާގައި ވާހަކަ ދައްކާފައިވާތީ ގްރަޓަކޯސް ޑިރެކްޓަރުގެ މަގާމުން ދުރުކޮށްފިން،" ބާސެލޯނާގެ ބަޔާނުގައިވެ އެވެ.

ގްރަޓަކޯސް ދެން މަސައްކަތް ކުރާނީ ބާސެލޯނާގެ އެކެޑަމީ ޕްރޮޖެކްޓްތަކުގައި ކަމަށް ބާސެލޯނާ އިން ބުނެ އެވެ.