އަރާމުކުރުމަށްޓަކައި އެންރިކޭ ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަން ދޫކޮށްލަން ނިންމައިފި

ބާސެލޯނާ (މާޗް 2) – އަރާމުކުރަން ބޭނުންވާ ކަމަށާއި އެހެންވެ މި ސީޒަނަށް ފަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމުން ވަކިވާނެ ކަމަށް ލުއިސް އެންރިކޭ ބުނެފި އެވެ.


އޭނާ މި ނިންމުން އިއުލާންކުރީ ފަހަކަށް އައިސް ބާސެލޯނާގެ ނަތީޖާތައް ދަށްވެފައިވާތީ އޭނާގެ މަގާމާ މެދު ސުވާލު އުފެދިފައިވަނިކޮށެވެ. ރޭ ސްޕޯޓިން ގިޔޯން އަތުން 6-1 އިން މޮޅުވެ ސްޕެނިޝް ލީގުގެ އެއް ވަނަ އަށް ބާސެލޯނާ އެރި ނަމަވެސް ދެ ވަނައިގައި އޮތް ރެއާލް މެޑްރިޑަށް އިތުރު މެޗެއް އޮތުމުން ބާސެލޯނާގެ މަގާމް ކަށަވަރެއް ނޫނެވެ. އަނެއްކޮޅުްނ ޗެމްޕިއަންސް ލީގުގެ ދެ ވަނަ ބުރުގެ ފުރަތަމަ ލެގުން ފްރާންސްގެ ޕީއެސްޖީ އަތުން 4-0 އިން ބަލިވެ އެ މުބާރާތުން ކެޓުމުގެ ބިރު ވެސް އެބައޮތެވެ.

"މިއީ އުނދަގޫ އެކަމަކު ވަރަށް ވިސްނުމަށް ފަހު ނިންމި ނިންމުމެއް. އަހަންނަށް ހީވަނީ އަހަރެން ޖެހޭނެހެން އަހަރެންގެ އަމިއްލަ ޒަމީރުގެ ނިންމުމަށް އިހުތިރާމްކުރަން،" ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑުގެ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިޔާ ބުންޏެވެ. "ކްލަބުން އަހަންނަށް ކުރި އިތުބާރަށް ޝުކުރުއަދާކުރަން. މިއީ ހަނދާނުން ފޮހެނުލެވޭނެ ތިން އަހަރު."

އެންރިކޭ ބުނީ އޭނާ ދިރިއުޅެން ޖެހެނީ އޭނާގެ ވަޒީފާއާ އެކު ކަމަށާއި ޓީމު ރަނގަޅުކުރަން ނިމުމެއް ނެތް ވިސްނުންތަކުގައި އަބަދު އުޅެން ޖެހޭ ކަމަށާއި އޭގެ ސަބަބުން އަރާމުކޮށް ސިކުނޑި ތާޒާކޮށްލަން ލިބެނީ ކުޑަ ވަގުތުކޮޅެއް ކަމަށެވެ.

"އަހަރެން އަރާމުކުރަން ބޭނުންވޭ. މި ނިންމުމުގެ މައިގަނޑު ސިއްރަކީ އެއީ،" އެންރިކޭ ބުންޏެވެ.

ރެއާލް މެޑްރިޑަށް 1991-1996 އަށް ކުޅުމަށް ފަހު 1996 އިން 2004 އަށް ބާސެލޯނާ އަށް ކުޅުނު އެންރިކޭ ވަނީ އެ ޓީމާ އެކު ސްޕެނިޝް ލީގާއި ސްޕެނިޝް ކަޕް ދެ ފަހަރު އަދި ޔުއެފާ ކަޕްވިނާސް ކަޕް އެއް ފަހަރު ކާމިޔާބުކޮށްފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗުކަމާ 2008 ވަނަ އަހަރު ޕެޕް ގާޑިއޯލާ ހަވާލުވުމުން، ގާޑިއޯލާ އޭރު އަދާކުރަމުން ދިޔަ ބާސެލޯނާގެ ޔޫތު ޓީމުގެ ވަޒީފާ ލިބުނީ އެންރިކޭ އަށެވެ. އެގޮތުން ހަތަރު އަހަރު ޔޫތު ޓީމަށް ކޯޗުކޮށްދިނުމަށް ފަހު އޭނާ ވަނީ އިޓަލީގެ ރޯމާ އާއި ސްޕެއިނުގެ ސެލްޓާ އަށް ކޯޗުކޮށްދީފަ އެވެ. ބާސެލޯނާއާ 2014 ވަނަ އަހަރު ހަވާލުވެ ފުރަތަމަ ސީޒަނުގައި ޗެމްޕިއަންސް ލީގާއި ސްޕެނިޝް ލީގު އަދި ސްޕެނިޝް ކަޕް ކާމިޔާބުކޮށްދިނެވެ. އަދި މިދިޔަ ސީޒަނުގައި ސްޕެނިޝް ލީގާއި ކަޕް ހޯދައިދިނެވެ.