ޗެރިޓީ އަށް ފައިސާ ހަދިޔާކޮށް މެސީ ވައުދުފުއްދައިފި

ބާސެލޯނާ (ނޮވެމްބަރު 3) - އާޖެންޓީނާގެ ނޫސްވެރިޔަކާ ދެކޮޅަށް ކުރި އަބުރުގެ ދައުވާ ކާމިޔާބުވެއްޖެ ނަމަ ލިބޭ ފައިސާ ޗެރިޓީ އަށް ހާދިޔާކުރަން އާޖެންޓީނާގެ ފޯވާޑް ލިއޮނަލް މެސީ ވި ވައުދު ފުއްދައިފި އެވެ.


އާޖެންޓީނާގެ "ލަ ރޭޒޯން" ގެ ނޫސްވެރިޔާ އަލްފޮންސޯ އުސިއާއާ ދެކޮޅަށް މެސީ އަބުރުގެ ދައުވާކުރީ މަނާބޭސް ބޭނުންކުރޭތޯ ބެލުމަށް ކުރާ ޓެސްޓްތަކަށް މެސީ ނުފޫޒު ބޭނުންކޮށްގެން މަކަރުހަދާ ކަމަށް އޭނާ ލިޔެފައިވާތީ އެވެ. އޭނާ އެ ގޮތަށް ލިޔުނީ 2014 ވަނަ އަހަރުގެ ވޯލްޑް ކަޕް ފައިނަލުން އާޖެންޓީނާ ބަލިވި މެޗު ކުޅުނުތާ ދެ ދުވަސް ފަހުންނެވެ.

މިދިޔަ އަހަރު ޖޫން މަހު މި މައްސަލަ ކޯޓުން ބެލުމަށް ފަހު ނިންމީ "ލަ ރޭޒޯން"ގެ ޑިރެކްޓަރު ފްރާންސިސްކޯ މަހުންޑާ އާއި ނޫސްވެރިޔާ އަލްފޮންސޯ، މެސީގެ އަބުރަށް އަރައިގަނެފައިވާ ކަމަށާއި އެ ކަމުގެ ބަދަލެއްގެ ގޮތުގައި 64,590.79 ޔޫރޯ މެސީ އަށް ދިނުމަށެވެ. އަދި މުސްތަގުބަލުގައި އެ ފަދަ ކަމެއް ތަކުރާރުކޮށްފިނަމަ "ލަ ރެޒޯން" އާ މެދު ހަރުކަށި ފިޔަވަޅެއް އަޅާނެ ކަމުގެ އިންޒާރު ދިނެވެ.

މެސީ އޭރު ވެސް ލިބުނީ ލިބޭ ފައިސާ އެއްކޮށް ޗެރިޓީ އަށް ހަދިޔާކުރާނެ ކަމަށެވެ. އެ ގޮތުން މެސީ ވަނީ ހިލޭ ސާބަހަށް މަސައްކަތްކުރާ ޑޮކްޓަރުންގެ ގްރޫޕަކަށް އެ ފައިސާ އެއްކޮށް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. މެސީ ފައުންޑޭޝަނުން އަަހަރެއްގެ މައްޗަށް ޗެރިޓީ އަށް ގާތްގަނޑަކަށް ފަސް މިލިއަން ޔޫރޯ އަށް ވުރެން ގިނައިން ހަރަދުކުރާ ކަމަށް ރިޕޯޓްތައް ބުނެ އެވެ.

އެގޮތުން މި އަހަރު މެސީ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ހާލުގައިޖެހިިފައިވާ ސީރިއާ ކުދިންނަށް 20 ކްލާސްރޫމް ހަދިޔާކޮށްފަ އެވެ. މެސީ ފައުންޑޭޝަންގެ ޕޮލިސީ އަކީ ޗެރިޓީ އަށް ހަދިޔާކުރާ ފައިސާގެ މައުލޫމާތު މީޑިއާ އަށް ހާމަނުކުރުން ކަމަށް މީގެ ކުރިން އެ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ބުނެފަ އެވެ. ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން މެސީ ފައުންޑޭޝަނުން ވަނީ ފާއިތުވި އަހަރެއްހާ ދުވަހުގެ ތެރޭގައި ޗެރިޓީގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަން ޔޫރޯ ހަރަދުކޮށްފަ އެވެ.