އިކާޑީ ޕީއެސްޖީ އަށް؛ ނޭމާގެ އަގުބޮޑުކޮށްފި

ޕެރިސް (ސެޕްޓެމްބަރު 3) - މައްސަލަތަކެއްގައި ތާށިވެ، ދާނެ ދިމާލެއް ނޭގިފައި ހުރި އިންޓަ މިލާނުގެ އާޖެންޓީނާ ފޯވާޑް މައުރޯ އިކާޑީ ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ފްރާންސްގެ ޗެމްޕިއަން ޕީއެސްޖީ އަށް ބަދަލުވިއިރު، އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އައި ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާގެ އަގުބޮޑުކުރަން އެ ކްލަބުން ނިންމައިފި އެވެ.


މިދިޔަ ސީޒަނުގައި އިންޓަގެ ކޮންޓްރެކްޓް އާކުރުމާ މެދު އުފެދުނު ދެބަސްވުމަކާ ގުޅިގެން އިކާޑީ އަތުން އެ ކްލަބުން ކެޕްޓަން ބޭންޑް ނެގުމުން އޭނާ ކުޅެން ދެކޮޅު ހެދި އެވެ. އެއާ އެކު މި ޓްރާންސްފާގައި އޭނާ ވިއްކާލާނެކަން ކަށަވަރުވި އެވެ. މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގައި އިންޓަ އިން އިކާޑީ ވިއްކާލަން ޔުވެންޓަސް، ނަޕޯލީ، މޮނާކޯ އަދި މެންޗެސްޓާ ޔުނައިޓެޑަށް ހުށަހެޅި ނަމަވެސް އެ ކްލަބްތަކަށް މި ޓްރާންސްފާގެ ކަންތައް ފުރިހަމަކުރެވޭ ގޮތެއްނުވި އެވެ.

އަހުލާގީ ގިނަ މައްސަލަތަކެއްގެ ސަބަބުން އިންޓަގެ މެނޭޖްމަންޓާއި އެ ކްލަބްގެ ސަޕޯޓަރުންނާ އިކާޑީއާ ދެމެދު އޮތީ ވަރަށް ބޮޑަށް ގުޅުން ގޯސްވެފަ އެވެ. ޕީއެސްޖީން، އުމުރުން 26 އަހަރުގެ އިކާޑީގެ ސޮއި ލޯން އެއްބަސްވުމެއްގެ ދަށުން ހޯދި ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ސީޒަން ނިމުމުން ދާއިމީ ކޮންޓްރެކްޓެއްގައި މަޑުކުރުވުމުގެ ފުރުސަތު ވެސް އެބައޮތެވެ.

އިކާޑީ ބުނީ ޕީއެސްޖީ އަކީ ކުޅޭ ހުރިހާ މުބާރާތެއްގެ ޗެމްޕިއަންކަން ހޯދަން މަސައްކަތްކުރާ ޓީމެއް ކަމަށާއި އެކަން އެގޮތަށް ފުރިހަމަކޮށްދޭން އޭނާ އަށް ކުރެވޭ ހުރިހާ މަސައްކަތެއް ކޮށްދޭނެ ކަމަށެވެ. އަދި ޕީއެސްޖީ އަކީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ފުޓްބޯޅައިގައި ގަދަބާރެއް ކަމަށާއި އެ ފަދަ ޓީމެއްގައި އޭނާގެ ފެންވަރު ސާބިތުކޮށްދޭން ލިބުމުން ވަރަށް ބޮޑަށް ހިތްހަމަޖެހޭ ކަމަށް އިކާޑީ ބުންޏެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ޔޫތު ޓީމަށް ކުރިން ކުޅުނު އިކާޑީ މި ސީޒަނަށް ފަހު ދާއިމީ އެއްބަސްވުމެއްގައި ޕީއެސްޖީގައި މަޑުކުރުވާނަމަ 74 މިލިއަން ޑޮލަރު ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.

ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގެ ފަހު ދުވަހުގައި ޕީއެސްޖީން ވަނީ ރެއާލް މެޑްރިޑަށް ކުޅުނު ކޮސްޓަ ރިކާގެ ގޯލްކީޕަރު ކޭލޯ ނަވާސް ހޯދައިފަ އެވެ. އަދި އެ ޓްރާންސްފާ ފުރިހަމަކުރިއިރު ޕީއެސްޖީން ވަނީ އެ ޓީމަށް ކުޅެމުން އައި ފްރާންސްގެ ގޯލްކީޕަރު އަލްފޮންސޯ އަރެއޯލާ ރެއާލަށް ދޫކޮށްލައިފަ އެވެ.

މި ފަހަރުގެ ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގަައި ޕީއެސްޖީ ދޫކޮށްލާނެ ކަމަށް ބެލެވުނު ބްރެޒިލްގެ ތަރި ނޭމާ ވަނީ އެންމެ ފަހުން އެ ކްލަބްގައި މަޑުކޮށްފަ އެވެ. ބާސެލޯނާ އާއި ރެއާލް މެޑްރިޑް އަދި ޔުވެންޓަސް އިން ނޭމާ ހޯދަން މަސައްކަތްކުރި ނަމަވެސް އޭނާ ބޭނުންވީ ކުރީގެ ކްލަބް ބާސެލޯނާއާ ގުޅޭށެވެ. ޓްރާންސްފާ މާކެޓްގެ އެންމެ ފަހު ވަގުތާ ޖެހެންދެން ވެސް ބާސެލޯނާ އިން ވަނީ ނޭމާ ހޯދަން ޕީއެސްޖީއާ މަޝްވަރާކޮށްފަ އެވެ. އެކަމަކު ބާސެލޯނާ އިން އެންމެ ފަހުން މި ޓްރާންސްފާ ކަންތަކުގައި ފަހަތަށް ޖެހެން ނިންމީ ޕީއެސްޖީން ބުނިހާ ގޮތެއް ހަދައިގެން އެކަން ކުރަން ބޭނުންނުވާތީ އެވެ.

މީގެ ދެ އަހަރު ކުރިން، ދުނިޔޭގެ ރެކޯޑް އަގެއް ކަމަށްވާ 246 މިލިއަން ޑޮލަރަށް ޕީއެސްޖީން ނޭމާގެ ސޮއި ހޯދިއިރު، މި ފަަހަރުގެ ޓްރާންސްފާގައި ޕީއެސްޖީން އެ އަށް ވުރެ ކުޑަ އަގަކަށް ނޭމާ ދޫކޮށްލަން މަޝްވަރާތަކެއް ކުރި އެވެ. އެކަމަކު މިހާރު އެ ވިސްނުން ބަދަލުކޮށް ޕީއެސްޖީން ވަނީ ނޭމާ ދޫކޮށްލާން ކިޔާ އަގު ބޮޑުކުރަން ނިންމައިފަ އެވެ. ފްރާންސްގެ މީޑިއާ ރިޕޯޓްތައް ބުނާގޮތުން ޕީއެސްޖީން ދެން ނޭމާ ވިއްކާލާނީ 290 މިިލިއަން ޑޮލަރާ ގާތްކުރާ ބިޑެއް އަތުވެއްޖެނަމަ އެވެ.