އިންޓަވިއު މައްސަލައިގައި އަބިދާލަށް މެސީ ފާޑުކިޔައިފި

ބާސެލޯނާ (ފެބްރުއަރީ 5) - ސްޕެއިނުގެ ނޫހެއް ކަަމަށްވާ ޑާރިއޯ ސްޕޯޓްސް އަށް ބާސެލޯނާގެ ޑިރެކްޓަރު އެރިކް އަބިދާލް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި މަސްލަހަތު ގެއްލޭ ވާހަކަތަކެއް ދައްކާފައިވާތީ އޭނާ އަށް އެ ޓީމުގެ ކެޕްޓަން ލިއޮނަލް މެސީ ވަރަށް ބޮޑަށް ފާޑުކިޔައިފި އެވެ.


ޑާރިއޯ ސްޕޯޓްސް އަށް ދިން އިންޓަވިއުއެއްގައި އަބިދާލް ބުނީ ބާސެލޯނާގެ ކުރީގެ ކޯޗު އާނެސްޓޯ ވަލްވޭޑޭ މަގާމުން ވަކިކުރުމުގައި ކުޅުންތެރިންގެ ޒިންމާ ވެސް އެބައޮތް ކަމަށާއި ބައެއް ކުޅުންތެރިން ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް މަސައްކަތް ނުކުރާ ކަމަށެވެ. ވަލްވޭޑޭ މަގާމުން ވަކިކުރިއިރު ބާސެލޯނާ އޮތީ ލީގުގެ އެއް ވަނައިގަ އެވެ. އޭނާ ވަކިކުރީ ސްޕެނިޝް ސުޕަ ކަޕް ސެމީގައި އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް އަތުން ބަލިވުމުންނެވެ. ވަލްވޭޑޭ ވަކިކޮށް މިދިޔަ މަހު ބާސެލޯނާގެ ކޯޗަކަށް ހަމަޖެއްސީ ކީކޭ ސެޓިއެން އެވެ.

އަބިދާލް ބުނީ ކުރީގެ ކުޅުންތެރިންގެ ހައިސިއްޔަތުން ބާސެލޯނާ ޓީމުގައި ވަލްވޭޑޭގެ ކޯޗުކަމުގައި މައްސަލަތަކެއް ހުރިކަން ފާހަގަކުރެވުނު ކަމަށެެވެ. އެ ގޮތުން ބައެއް ކުޅުންތެރިންނާއި ވަލްވޭޑޭއާ ދެމެދު މައްސަލަތަކެއް އުފެދި އެ ކަންތައްތަކަށް ހައްލެއް ނުލިބި ގިނަ ދުވަސްވީ ކަން ވެސް އޭނާ ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އަބިދާލް ދިން އިންޓަވިއުގެ ހަބަރު އިންސްޓަގްރާމްގައި ޕޯސްޓުކޮށް މެސީ އެއަށް ރައްދުދީފައިވަނީ މީގެ ކުރިން ވާހަކަ ދައްކާފައިނުވާ މޭރުމަކުންނެވެ. މެސީ ބުނީ ކުޅުންތެރިންތަކެއް ބޮލުގައި ކޯޗަށް އެއްބާރުލުން ނުދޭ ކަމަށް ބުނެ އިލްޒާމެއް އަޅުވާއިރު އެއީ ކޮން ކުޅުންތެރިންނެއްކަން އެނގެންޖެހޭނެ ކަމަށެވެ.

"ކުޅުންތެރިންނާ މެދު ވާހަކަ ދައްކާއިރު އެބަޖެހޭ ކުޅުންތެރިންގެ ނަންތައް ވެސް ކިޔައިދޭން. އެހެންނޫނީ ގޯސް ވާހަކަތަކެއް ފެތުރުމުގެ ފުރުސަތު އެ ހުޅުވެނީ. މިއީ އަހަރެން ކުރަން ބޭނުންވާ ކަމެއް ނޫން. އެކަމަކު ކޮންމެ މީހެއްގެ ވަޒީފާގައި ވެސް އެބައޮވޭ ޒިންމާތަކެއް. އެކަން ފުރިހަމަ އަށް އަދާކުރުން މީގެ އެންމެ ރަނގަޅު ގޮތަކީ،" މެސީ ލިޔެފައިވެ އެވެ.

"ކުޅުންތެރިން ޒިންމާ ނަގަން ޖެހޭނީ ދަނޑުމަތީގައި ކަމެއް ގޯސްކޮށް ދަންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގަބޫލުކުރަން ވެސް ތިބޭނީ ކުޅުންތެރިން. ހެޑް އޮފް ސްޕޯޓްސް ޑިޕާޓްމަންޓުން ވިސްނަން ޖެހޭނީ އެ މީހުންނާ ގުޅުންހުރި ނިންމުންތަކާ މެދު. އެ ނޫން ވާހަކަތަކެއް ދައްކައިގެން މަސްލަހަތު ގެއްލުމަކީ ރަނގަޅު ކަމަކަށްނުވާނެ،"

އަބިދާލްގެ އެ އިންޓަވިއުގައި އޭނާ ވަނީ އުމުރުން 32 އަހަރުގެ މެސީ، ބާސެލޯނާއާ އެކު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން އާ ކުރަން މަޝްވަރާކުރަމުން އަންނަ ކަމަށް ބުނެފަ އެވެ. އެކަމަކު އެ އިންޓަވިއުއާ ގުޅިގެން މެސީ ދީފައިވާ މި ރައްދުގެ މައްސަލަ އިތުރަށް ހޫނުވެ، އާ ކޮންޓްރެކްޓްގެ މަޝްވަރާތައް މަޑުޖެހިގެންދާނެ ކަމަށް ސްޕެއިނުގެ މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކުރެ އެވެ.