ސެލްޓާއާ އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ އަށް އުނދަގޫތަކެއް

މެޑްރިޑް (ޖޫން 28) - ސްޕެނިޝް ލީގުގައި ރޭ ރަށުން ބޭރުގައި ސެލްޓަ ވީގޯއާ 2-2 އިން އެއްވަރުވެ ލީގުގެ ރޭހުގައި ބާސެލޯނާ އަށް އުނދަގޫ ހާލަތެއް ކުރިމަތިވެއްޖެ އެވެ.


ރޭގެ މެޗުން އެއްވަރުވެ ބާސެލޯނާ އެއް ވަނައިގައި އޮތީ 32 މެޗުން 69 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ދެ ވަނައިގައި ރެއާލް މެޑްރިޑް އޮތީ އެއް މެޗު މަދުން ކުޅެ 31 މެޗުން 68 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. މިރޭ އެސްޕަންޔޯލް އަތުން މޮޅުވެގެން ރެއާލަށް ލީގުގެ އެއް ވަނައިގައި ދެ ޕޮއިންޓުގެ ލީޑެއް ނެގޭނެ އެވެ.

ބާސެލޯނާގެ ކޯޗު ކީކޭ ސެޓިއެން ބުނީ މި ވަގުތަށް ބަލާއިރު ރެއާލަށް އެޑްވާންޓޭޖް އޮތް ކަމުގައި ވިޔަސް އޭނާގެ ނަޒަރުގައި އަދިވެސް ބާސެލޯނާ އަށް ފުރުސަތު އެބައޮތެވެ.

"އަހަރެމެންނަށް އަމިއްލަ ބާރެއް ނެތަސް އަހަރެން ގަބޫލުކުރަނީ ރެއާލަށް ހުރިހާ ޕޮއިންޓެއް ނުހޯދޭނެއޭ. އެއީ ފަސޭހަކަމެއް ނޫން. އަހަރެމެން ދުލެއް ނުދޭނަން،" ކުރިން ރެއާލް ބެޓިސް އަށް ކޯޗުކޮށްދިން ސެޓިއެން ބުންޏެވެ.

ސެލްޓަ ދަނޑުގައި ރޭ ކުޅުނު މެޗު ފެށިއިރު، ކޮވިޑް-19 އަށް ފަހު ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ހުޅުވާލުން ވަނީ ޕްރޮމޯޓްކޮށްފަ އެވެ. އަންނަ މަހު 15 ވަނަ ދުވަހު ރާއްޖޭގެ ބޯޑަރު ހުޅުވާލުމުގެ ކުރިން ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ޕްރޮމޯޓް ކުރުމުގެ އެކި ހަރަކާތްތައް ސެލްޓަ އިން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ. އެއީ ސެލްޓައާ އެކު ރާއްޖޭން ވެފައިވާ އެއްބަސްވުމުގެ ތެރެއިންނެވެ.

ރޭގެ މެޗު ފަށައިގެން 20 ވަނަ މިނިޓްގައި ލިއޮނަލް މެސީ ދިން ބޯޅައަކުން ބާސެލޯނާ އަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ލުއިސް ސުއަރޭޒް އެވެ. ފުރަތަމަ ހާފުގައި ނަތީޖާ ހަމަހަމަކުރަން ސެލްޓަ އިން ކުރި މަސައްކަތް ކާމިޔާބެއް ނުވި އެވެ. އެކަމަކު ދެ ވަނަ ހާފް ފެށިގެން ފަސް މިނިޓް ތެރޭ ސެލްޓަ އަށް ކުޅޭ ރަޝިއާ ކުޅުންތެރިޔާ ފިޔޯޑޯ ސްމޯލޯފް ވަނީ އެ ޓީމަށް ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްދީފަ އެވެ.

ބާސެލޯނާ އަށް ދެ ވަނަ ފަހަރަށް ލީޑުނަގައިދިނީ ވެސް ސުއަރޭޒް އެވެ. އޭނާ މެޗުގެ 67 ވަނަ މިނިޓްގައި ޖެހި މި ލަނޑަކީ ވެސް މެސީ ތަނަވަސްކޮށްދިން ފުރުސަތަކުން ކާމިޔާބުކުރި ގޯލެކެވެ. ބާސެލޯނާ މޮޅުވާން ދަނިކޮށް މަންޒަރު ބަދަލުވީ މެޗު ނިމެން ދެ މިނިޓަށް ވެފައި ހުއްޓަ އެވެ. ސެލްޓަ އަށް ލިބުނު ހިލޭ ޖެހުމަކުން މެޗުގެ 88 ވަނަ މިނިޓްގައި އިއާގޯ އަސްޕާސް ވަނީ މޮޅު ގޯލެއް ޖަހައި މެޗުގެ ނަތީޖާ ހަމަހަމަކޮށްފަ އެވެ.

ރޭ އެތުލެޓިކޯ މެޑްރިޑް ކުޅުނު މެޗުން ވަނީ 2-1 އިން އަލަވޭސް ބަލިކޮށްފަ އެވެ. ލީގުގެ ތިން ވަަނައިގައި އެތުލެޓިކޯ އޮތީ 32 މެޗުން 58 ޕޮއިންޓާ އެކު އެވެ. ހަތަރެއްގައި އޮތް ސެވިއްޔާގެ އޮތީ 32 މެޗުން 54 ޕޮއިންޓެވެ.