އެއާޕޯޓް ޖީއެމްއާރާ ހަވާލުކުރުމުން ތަރައްގީ ހުއްޓުނު: އާދިލް

ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓް (ވީއައިއޭ) ގެ ހިންގުން އިންޑިއާގެ ޖީއެމްއާރާ ހަވާލުކުރުމުން، ދިވެހި ދައުލަތަށް އެންމެ ބޮޑު އާމްދަނީއެއް ލިބެމުންދިޔަ އެއް މަގު މުޅިން ބަންދުވެ، ދިވެހިން އުއްމީދުކުރި ތަރައްގީ އެއާޕޯޓަށް ލިބުން ހުއްޓުނު ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް) ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އާދިލް މޫސާ މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ވީއައިއޭގެ އާ ރަންވޭގެ އަމަލީ މަސައްކަތް ފެށުމަށް ބޭއްވި ރަސްމިއްޔާތުގައި ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދިލް ވިދާޅުވީ އެއާޕޯޓުގެ ހިންގުން ޖީއެމްއާރާ ހަވާލުކުރުން ދިވެހިންގެ ވިންދަށާއި އިހުސާސްތަކަށް ކެތްވާވަރުގެ ކަމަކަށް ނުވި ކަމަށެވެ.

"މި އެއާޕޯޓް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ބިނާކުރި ދިވެހިންގެ ކަށިން ހިތްވަރު ނެރުނު ގޮތަށް މި އެއާޕޯޓް އަނބުރާ ހޯދުމަށް ގައުމީ ހަރަކާތެއް މީގެ ފަސް އަހަރު ކުރިން ރާއްޖޭގައި ވަނީ ހިންގާފައި. ރައީސް ވަހީދާއި އެ މަނިކުފާނާއެކީ ތިއްބެވި ސިޔާސީ ލީޑަރުންގެ ޓީމުގެ ހިތްވަރާއެކު ފުރިހަމަ ސިޔާދަތުގެ ދަށަށް ދިވެހި ދައުލަތުން ވަނީ ކަށަވަރުކޮށްފައި،" މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވި އެވެ.

އެއާޕޯޓު ޖީއެމްއާރު އަތުން ނެގުމަށް ހިންގި ހަރަކާތާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަ ދައްކަވަމުން އާދިލް ވިދާޅުވީ ގައުމީ މުހިންމު އެ މަސައްކަތުގައި ރައީސް އަބްދުﷲ ޔާމީން އަދާކުރެއްވި ހިކުމަތްތެރި ދައުރަށް ފަހު، ރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާ ކަމާ ހަވާލުވެވަޑައިގެން އެ މަނިކުފާނު އެންމެ އިސްކަމެއް ދެއްވީ ދިވެހިންގެ އަމިއްލަވަންތަ ފަޚުރެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް އެ އެއާޕޯޓަށް ޒަމާނީ ތަރައްގީ ގެނެސްދެއްވުމަށް ކަމަށެވެ.

އާދިލް ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި މިދިޔަ ބައިގަރުނުގެ ތެރޭގައި ކޮންމެ ރައީސެއްގެ ތަރައްގީގެ އެޖެންޑާގައި ވެސް ހުޅުލޭ އެއާޕޯޓް ހާއްސަ ގޮތެއްގައި ފާހަގަކުރެވިގެން ދިޔަ އެވެ. ކުރީގެ ރައީސް އިބްރާހިމް ނާސިރު ހަގީގަތަކަށް ހައްދަވައިދެއްވި އެ އެއާޕޯޓުގެ ތަރައްގީ އަށް ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލްގައްޔޫމް ވަނީ މުހިންމު މަޝްރޫއުތަކެއް ހިންގަވާފައި ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އޭގެ ފަހުން ގެއްލިގެން ދިޔަ ސަފުހާގައި ދިވެހިންގެ މި އަގުބޮޑު ހަރުމުދާ ބޭރުގެ ކުންފުންޏެއްގެ ބާރުގެ ދަށަށް ނުއަގުގައި ދޫކޮށްލަން މަސައްކަތް ކުރި. އެއާޕޯޓް ހިންގުން ޖީއެމްއާރާ ހަވާލުކުރުމުން ޒަމާނީ އާ ރަންވޭއެއް އެޅުމުގެ ހިޔާލެއް އެ ކުންފުނިން ނުގެންގުޅޭ. އޭގެ ބަދަލުގައި އެ ކުންފުނީގެ މައިގަނޑު ވިސްނުމަކަށްވީ އެއާޕޯޓުގައި ވީހާ ގިނަ ވިޔަފާރިއެއް ކުރެވޭނެ މަގު ހޯދުން. މިއީ އެންމެނަަށް ވެސް އެނގޭ ހަގީގަތެއް،" ޖީއެމްއާރަށް އެއާޕޯޓު ހިންގަން ހަވާލުކުރި މައްސަލައާ ބެހޭ ގޮތުން އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ފާހަގަކުރެއްވި ގޮތުގައި ވެލާނާ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ރަންވޭއާ މާޒީ ވަނީ ގުޅިފަ އެވެ.

އާދިލް ވިދާޅުވީ މިއަދު ފަށާ ރަންވޭގެ އާ މަޝްރޫއަކީ ދިވެހިންގެ ވާހަކަ ފޮތުގައި ލިޔެވިގެންދާނެ އަދި ކާމިޔާބު އެތައް ވާހަކައެއްގެ ފުރަތަމަ ޗެޕްޓަރު ކަމަށެވެ.

"މި އެއާޕޯޓްގައި މިހާރު ބޭނުންކުރާ ރަންވޭ އާ މާޒީ ވަނީ ގުޅިފައި. ބޭރުގެ އެކި ބާރުތަކާ ދެކޮޅަށް އަޅުގަނޑުމެން ދިވެހިން ކުރި ސިޔާސީ ހަނގުރާމަ، އިގްތިސާދީ މިނިވަންކަމުގެ ޖިހާދުގައި މި ރަންވޭ މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރި. މި ރަންވޭ ކޮންމެ ތާރުކޮޅެއްގައި ކޮންމެ ހިލަކޮޅެއްގައި ވެސް ހިތްވަރުގަދަ ދިވެހިންގެ ދަލާއި ލޭގެ އަސަރު ހުންނާނެ،" އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އެ އެއާޕޯޓު ހެދުމަށް ދިވެހިން ކުރި މަސައްކަތް ފާހަގަ ކުރައްވަމުން މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ވިދާޅުވީ އެއީ ދިވެހިންގެ އަޒުމް ވަރުގަދަ ކަމުގެ ރަމްޒެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެއާޕޯޓަކީ ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ގުޅުވައިލަދިން ފާލަން ކަމަށް ވެސް އާދިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

"މިއީ ބައިނަލްއަގުވާމީ ދުނިޔެއާއި ވިޔަފާރީގެ މުއާމަލާތަކާ ގުޅުވައިދިން ބްރިޖް. މީގެ އިތުރުން ހެޔޮއެދޭ އެތައް ގައުމުތަކާއި ދިވެހިންގެ ތެރޭގައި އޮތް އެހީތެރިކަމުގެ ގުޅުމާއި އެތައް ނިޝާންތަކެއް ވަނީ މި ރަންވޭއާ ގުޅިފައި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.