ވިޔަފާރި / ޕްރޮފެސަރު އުގެއިލް

އުގައިލްގެ މުރަކަ ދިރާސާކުރާ މަރުކަޒު ހުއްޓާލައި، ރަށް ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި

ވައްވަރުގައި ހިންގަމުން އައި ރިސާޗް ސެންޓަރުގައި ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން ދިވެހިންނަށް މައުލޫމާތު ދެނީ

01 މެއި 2017 - 11:57

212 comments

ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭ ދިރާސާތައް ކުރަން ކޮރަލިއަން ލެބްގެ ނަމުގައި ޅ. ވައްވަރުގައި، ޕްރޮފެސަރު ހަސަން އުގައިލް ހިންގަވާ މަރުކަޒު ހުއްޓާލައި އެ ރަށް ސަރުކާރާ ހަވާލުކުރަން އަންގައިފި އެވެ.

ރަށް ހިންގަމުން އައި ކޮރަލިއަން ލެބް ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑްގެ ޖެނެރަލް މެނޭޖަރު އަދި އުގައިލްގެ ކޮއްކޮ މޫސާ އުގައިލް ވިދާޅުވީ އެގޮތަށް ސަރުކާރުން އެންގީ "ގަބޫލުކުރެވޭ ފަދަ އެއްވެސް ސަބަބެއް ނެތި" ކަމަށެވެ.

"އެއްބަސްވުން ބާތިލު ކުރުމަށް ސަރުކާރުން ދެއްކި ހުއްޖަތަކީ ގަވައިދުން ހުށަހަޅަން ޖެހޭ ރިޕޯޓްތައް ހުށަނޭޅުން. އެކަމަކު އަޅުގަނޑުމެން ދިޔައީ އީމޭލް މެދުވެރިކޮށް ރިޕޯޓް ހުށަހަޅަމުން. އަދި [ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަރު] މިނިސްޓްރީން ރިޕޯޓްތައް ލިބޭ ކަމަށް ވެސް ދިޔައީ އަންގަމުން،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

"އެކަމަކު އެންމެ ފަހުން އެންގީ ރިޕޯޓްތައް ކަރުދާހުގައި ހުށަހަޅާފައި ނެތުމާ އެކު އެއްބަސްވުން ބާތިލުކުރީ ކަމަށް. އަދި އިތުރަށް މަޝްވަރާއެއް ކުރެވެން ނެތް ވާހަކަ ވެސް އެންގި."

އިލްމީ ގޮތުން ކުރިއަރާފައިވާ އެމެރިކާ އާއި އިނގިރޭސި ވިލާތް އަދި އޮސްޓްރޭލިޔާ ފަދަ ގައުމުތަކުގެ ކަނޑުގެ ދިރުންތަކާ ބެހޭ ސައިންސްވެރިންނާއި ޕްރޮފެސަރުން މިހާތަނަށް އެތައް ދިރާސާއެއް ހަދާފައިވާ ވައްވަރު ސެންޓަރު ގާއިމްކުރަން "އެތައް ލައްކަ ޑޮލަރެއް" ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ކޮރަލިއަން ލެބް ހުޅުވީ 21 އަހަރުގެ މުއްދަތަށް ވައްވަރު ނަގައިގެން، 2013 ގަ އެވެ. މޫސަ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެތަނުގައި "ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ހިދުމަތާއި، އާލާތްތަކާއި ތަކެތި" ލިބެން ހުންނާނެ އެވެ.

ވައްވަރުގެ ރިސާޗް ސެންޓަރުގައި ބޭރުގެ ތަޖުރިބާކާރުން އިލްމީ މަސައްކަތެއްގައި: މި މަރުކަޒާ ދުނިޔޭގެ ވިއްސަކަށް ޔުނިވަސިޓީ ވަނީ ގުޅިފައި

މި މައްސަލާގައި ޕްރޮފެސަރު އުގައިލްއާ ގުޅުމުން އޭނާ ވިދާޅުވީ "ކުއްލި ގޮތަކަށް އެއްބަސްވުން އުވާލުމުން އެކަމާ ހިތާމަކުރަން" ކަމަށެވެ.

"އެއީ ރާއްޖެއަށް ގެއްލިގެން ދިޔަ ބޮޑު ފުރުސަތެއް" ކަމަށް ވިދާޅުވެ ދެން އޭނާ ހަމައެކަނި ވިދާޅުވީ "އެކަން ހިނގާދިޔަ ގޮތާ މެދު ވިސްނާފައި އެކަމާ ވަރަށް ލަދުން" ހުންނެވި ކަމަށެވެ.

"މިވަގުތު މިއާ ވިއްދައިގެން އިތުރަށް އެއްޗެއް ދަންނަވާކަށް ނެތިން،" އުގައިލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މި މައްސަލާގައި ފިޝަރީޒް އެންޑް އެގްރިކަލްޗަ މިނިސްޓްރީން އަދި އެއްވެސް އެއްޗެކޭ ނުބުނެ އެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މަރުކަޒު ހިންގަމުން އައީ "އިޖުތިމާއީ މަސައްކަތެއް ގޮތުގަ" އެވެ.

"މިއީ ޕްރޮފެސަ އުގައިލަށާއި ދިވެހި ސަރުކާރަށް އިތުބާރުކޮށް، ދިވެހި ގައުމަށް ހިލޭސާބަހަށް ހިދުމަތެއް ކޮށްދިނުމުގެ ގޮތުން ބޭރު ބަޔަކު ކުރި އިންވެސްޓްމެންޓެއްގެ ދަށުން ކުރިއަށް ދިޔަ މަޝްރޫއެއް،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

"ރާއްޖޭގެ ދަރިވަރުންނާއި ޒުވާނުންނަށް އަދި ރާއްޖޭގައި ތިބި މި ދާއިރާއިން ކުރިއަށް ދާން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ގެއްލުނު ފުރުސަތެއް މިއީ. ކުރިމަގުގައި ރާއްޖޭގެ ނާޒުކު ތިމާވެށި ދަނެގަތުމަށް ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގައި ކުރަމުން އައި މަސައްކަތްތަކެއް މި ހުއްޓުނީ."

ވައްވަރުގައި ހުރި މަރުކަޒާ ދުނިޔޭގެ 20 ޔުނިވަސިޓީއަކުން ގުޅިފައިވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ. އަދި ރާއްޖޭގެ ފަރުތަކާއި މުރަކައާ ބެހޭ އެތައް ދިރާސާއެއް މިހާތަނަށް ކޮށްފައިވާ ކަމަށް ވެސް ވިދާޅުވި އެވެ.

މޫސަ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި އެ މަރުކަޒުގައި ހިލޭސާބަހަށް ހިންގި ތަފާތު ޕްރޮގްރާމްތަކުގައި ދިވެހި އެތައް ޒުވާނުންނާއި ދަރިވަރުންނަށް އެ ސައިންސްވެރިންގެ ފަރާތުން ސީދާ މައުލޫމާތު ދީފައިވެ އެވެ.

ޕްރޮފެސަރު އުގައިލް ޅ. ވައްވަރުގައި ހިންގި ރިސާޗް ސެންޓަރުގައި ސްކޫލް ކުއްޖަކަށް މުރަކައާ ބެހޭ މައުލޫމާތު ދެނީ.

ރާއްޖޭގެ ކޮލެޖުތަކަށާއި އެ ދާއިރާއަށް ޝައުގުވެރިވާ އާންމު ފަރާތްތަކަށް ކުރު މުއްދަތުގެ ތަފާތު ކޯސްތައް ހިލޭ ހިންގި އިރު، މޫސަ ވިދާޅުވީ، މައުލޫމާތު ދީފައި ވާނީ ދުނިޔޭގެ ފެންވަރުގެ ޕްރޮފެސަރުން މެދުވެރިކޮށް ކަމަށެވެ.

"އެގޮތުން އިނގިރޭސިވިލާތް، އިޓަލީ، އޮސްޓްރޭލިއާ އަދި އެމެރިކާގެ ޔުނިވަސިޓީތަކުގެ ޕްރޮފެސަރުން މި ތަމްރީނުތަކުގައި ދަރިވަރުންނަށް މައުލޫމާތު ހިއްސާކޮށްފައިވޭ،" މޫސަ ވިދާޅުވި އެވެ.

212 ކޮމެންޓް, 1006 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 6%
icon sad icon sad 25%
icon angry icon angry 69%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ހަަސަން

03 May 2017

ބަލަގަ ޕްރޮފެސަރު އުގައިލު މިހާރު 2018 އަށް ކުރިމަތިލިޔަސް، އެއް ބުރުން މޮޅުވާނެ1 ދެން އެބޭފުޅާ އަށް ދުއްޕާންކޮށް ގޯނާ ކޮށް މިހަދަނީ، ކީކޭ ހިތަށް އަރައިގެންބާ؟! އުގައިލަށް ދަންނަވާލަން އޮތީ، މިވެރިން ކުރާކަމަކާ ޖެހިލުންނުވެ، މަސައްކަތައިގެން ހަމަ ކުރިއަށް ވަޑައިގަންނަވާށޭ!

The name is already taken The name is available. Register?

ބޯވަ

02 May 2017

މަގުބޫލްކަން އިތުރުވާ މީހުންނަށް ޖެހޭ ދަތުރު އުގައިލަށްވެސް ޖެހުނީއެވެ. ހިނިއަންނަނަށް ނޭންގޭ މީހަކު ލައްވާ ގަދަކުން ހިނިއަންނަގޮތް ހަދައިގެން މުޅިމާޅޭގައި 'ރަގަނޅު' ޖަހައިގެން ބިލްބޯޑުތައް ހަރުކުރިއަސް މަގުބޫލު ކަމެއް ނުލިބޭނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

މމ

02 May 2017

އަހަރެން މިދިޔައަހަރު މެދުތެރޭ ހިސާބުގައި ތިޔަރަށަށް ދަތުރުދިޔައިން. އެރަށުގައިތިބީ އުގައިލް ކޮއްކޮއާ އަދި ރައްބަލަހައްޓާ ހަތަރު ބަންގާޅީން. އެމީހުން ވަރަށް ރަގަޅު. އެކަމަކު ތިބުނާ ރިސާޗް ސެންޓަރު ކިޔާތަން ހުރީ ބޭނުންނުކުރާތާ ގިނަދުވަސްވެ ތަރުތީބު ގެއްލިފައި . އެތާ ވަރަށޤ ބޮޑު އައިސަލަމާރިއެއްހުރި. ދެންހުރީ ގޮނޑުދޮށުން ހޮވާފައިހުރި ކައްޗާ ބޮއްޔާ އަކިރިކޮޅުކޮޅާ އަދި ގޮޑުދޮށަށް ލައްގާ ފައިވާން ދަޅު ފާޑު ފާދުގެ އެތިކޮޅުކޮޅު. ހޮވިތާރީޚުޖަހާފައި. އިތުރު އެއްޗެއްނެތް. ދެން އެރަށުގައި ހުރީ ހަތަރު ރޫމް. ގެސްޓުންނަށް ހަދާފައި ހުރި. އެތަންތަންވެސް ހުރީ ތަންމަތިނާޅާ ގިނަދުވަސްވެފައި. ކުނިނުކަހާ. އެހެންވެ އެއިން އެގެނީ އެރަށުަގއި އެކަހަލަ ކަމެއްނުކުރާތާ ވަރަށްގިނަދުވަސްވެފައިވާކަން.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިވެހިރައްޔިތުމީހާ

02 May 2017

ތިރަށް ލެބޯޓެރީގެ ނަމުގައި ބޭނުންކުރަނީ ގުޅިފައިވާ ޔުނިވާސިޓީތަކުގެ ފެކަލްޓީ ސްޓާފުން ހިލޭ ރާއްޖޭގައި ޗުއްޓީހަދާލަން އަންނަ ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި. ރާއްޖެއަށް ފައިދާކުރާނެ މާބޮޑު ރިސާޗެއް ހެދިފައި ނެއްކަން ހިތާމަޔާއެކު ފާހަގަކުރަން. އިންޓަނެޝަނަލް ޖާނަލް އަކުންވެސް ތި ލެބޯރެޓަރީގެ ޕޭޕަރެއް ހާވަރުވެސް ނުފެނޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ޖުންޖު

02 May 2017

ހިސާބު ޕުރޮފެސަރެއް މުރަކަ ދިރާސާ ކުރަނީ؟؟؟؟

The name is already taken The name is available. Register?

އައްޑޫ ދަރިއެއް

02 May 2017

އަހަރުމެން ދިވެހިންނަށް ވިސްނޭނީ ކޮން ދުވަހަކުން؟ އަދިވެސް އެއް ބަޔަކު މަގާމްއާއި ފައިސާއަށް ސަރުކާރާ އެކީ. އެއްވެސް ޕާރޓީއަކަށް ތާއީދު ނުކުރާ މީހެއްގެ ހައިސިއްޔަތުން ބުނަން އޮތީ މި އުޅެނީ ސަރުކާރު އަނިޔާވެރި ވެގެންނޭ. ވަކި ޕާރޓީއެއް ވެރިކަމަށް ނައިސްގެން ނޫނޭ. ކޮންމެ ޕާރޓިއެއް ވެރިކަމުގަ އޮތަސް އަނިޔާ ނުކޮށް ވެރިކަން ކުރަންޏާ މައްސަލައެއް ނެތް. މިހާރު ވަރަށް ގޯސް. އުގައިލް އަށް އެހެން ހަދާތީ. މި ނޫން ވެރިކަމެއް ގެންނަން ޖެހޭ. ހެޔޮ ނުވާނެ. ދިވެހިން.

The name is already taken The name is available. Register?

ާއިގުބާލު

02 May 2017

ޕްރޮފެސަރ އުގެއިލްއެވެ. މިރާއްޖެ ރާއްޖެއަކަށް ހަދައިދޭށެވެ. މަނިކުފާނަށްވެސް ފަހުރުވެރިވެފަ ދިވެއްސެކޭ ވިދާޅުވެވޭނީ ގައުމެއް ގައުމެއްގެ ސިފާގައި އޮވެގެންނެވެ. ދިވެހިރާއްޖެ މިއަދު އެދެނީ މަނިކުފާނުގެ އެހީތެރިކަމަށެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ހަސަންބެ

02 May 2017

އުގެއިލް އަކީ ޕްރޮފެސަރެކެވެ. ކަމުދާނީ ރިސާރޗް ހަދާށާއި އަދިވެސް އެކަހަލަ އެކަޑެމިކް ކަންތަކަށެވެ. ވެރިކަމަށް ކަމުދާނީ ސިޔާސީ މީހުންނެވެ. ތަނަކު ހުރި ޓީޗަރަކު ގެނެސްގެން ގައުމު ކުރިއަކަށް ނުގެންދެވޭނެއެވެ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދެން

02 May 2017

ފަސަރީޒް އިން މި މައްސަލަ ބަލާނެތާ އެއީ ރައިސް މީހާއާއި ބެހޭ ކަމެއްނޫން ސިމްޕަލް

The name is already taken The name is available. Register?

އަހުމަދު

02 May 2017

މި އުުޅެނީ ސަރުކާރުން ޕްރޮފެސަރ އުގައިލް ޕޮޕިއުލަރ ވީމަ، ސިޔާސީ މަޤާމަކާ ކުރިމަތިލާފާނެތީ، އެކަމާ ޖެހިލުންވެގެން ކަމަށް ބެލެވެނީ! އަޅެ ފަހެ މީހަކު ހައިރާނެއްނުވާނެތަ؟

The name is already taken The name is available. Register?

މޫސަ

02 May 2017

ވިއްކާލާފަ ލިބެންއޮތް ޑޮލަރުކޮޅެއް ހޯދާ އަވަހަށް. ބާކީ އޮތީ ދޮޅުއަހަރު.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454