އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދެވޭނީ އެއްބަސްވުން އާކުރުމަށް ފަހު: އޭޑީކޭ

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް ދިނުން ހުއްޓާލަން އާސަންދަ ކުންފުނިން ނިންމި ނިންމުން މިއަދު ބަދަލުކުރި ނަމަވެސް އެ ހިދުމަތް މިވަގުތު ދެވެން ނެތް ކަމަށް އޭޑީކޭ ހޮސްޕިޓަލުން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ރާއްޖޭގެ އެންމެ ބޮޑު އަމިއްލަ ހޮސްޕިޓަލުން ނެރުނު ނޫސްބަޔާނެއްގައި ބުނީ ކުރިއެކޭ އެއްގޮތަށް ހިދުމަތް ދޭން ނިންމި ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުނި ނަމަވެސް އެކަން އާސަންދަ ކުންފުނިން އޭޑީކޭ އަށް އަދި އަންގާފައި ނެތް ކަމަށެވެ. އޭޑީކޭއިން ބުނީ ހިދުމަތް ހުއްޓާލަން ކުރިން އެންގި އެންގުމާ އެކު އެ ހޮސްޕިޓަލާއި އާސަންދަ ކުންފުންޏާ ދެމެދު ހަދާފައިވާ އެއްބަސްވުން ބާތިލްވެފައިވާ ކަމަށެވެ.

"މި ހޮސްޕިޓަލުން ދެމުން ގެންދިޔަ އާސަންދައިގެ ހިދުމަތް މެދުކެނޑިފައިވާ ވާހަކަ ހިތާމަޔާއެކު ދަންނަވަމެވެ. އާސަންދަ ޕްރައިވެޓް ލިމިޓެޑާއި މި ހޮސްޕިޓަލާ ދެމެދުވެފައިވާ އެއްބަސްވުން އިޔާދަކުރެވުނުހާ އަވަހަކަށް މި ހޮސްޕިޓަލުން އާސަންދަ ސްކީމްގެ ހިދުމަތް އަލުން ފަށާނެ ވާހާކަ ކަސްޓަމަރުންގެ މައުލޫމާތަށްޓަކައި ދެންނެވީމެވެ،" އެ ނޫސްބަޔާނުގައި ބުންޏެވެ.

ކުރިން އެންގުމެއް ނެތި، ކުއްލިގޮތަކަށް އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް އަމިއްލަ ތަންތަނުން ކަނޑާލިކަން އެ އާސަންދަ ކުންފުނިން އެންގީ މިދިޔަ ހޮނިހިރުދުވަހު ބޭއްވި ލޯކަލް ކައުންސިލްތަކުގެ އިންތިޚާބުގެ ވަގުތީ ނަތީޖާ އިއުލާން ކުރަމުން ދަނިކޮށް، އެ ރޭ 11:30 ވާން އުޅެނިކޮށެވެ.

ރައީސް އޮފީހުން މިއަދު ނެރުނު ބަޔާނެއްގައި ބުނީ އާސަންދަގެ ޚިދުމަތުގެ ނިޒާމުގެ ކަންކަން ހަރުދަނާ ކުރުމަށްޓަކައި ސަރުކާރުން އެންސްޕާ އަށް ކުުރިން ހުށަހަޅާފައިވާނެ ކަމަށެވެ. އަދި ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން ދެމުން ގެންދިޔަ، އިންޕޭޝަންޓް، އައުޓްޕޭޝަންޓް، ލެބޯރެޓަރީ އަދި ސްކޭން ކުރުމުގެ ޚިދުމަތްތައް އާސަންދަ އިން އުނިކުރުމަށް މިދިޔަ ބުދަދުވަހު އެންސްޕާގެ ބޯޑުން ނިންމާފައިވާ ކަމަށް ރައީސް އޮފީހުން ބުންޏެވެ.

ސިއްހީ ޚިދުމަތް ދޭ އަމިއްލަ ތަންތަނުން އާސަންދައިގެ ޚިދުމަތް މިއަދުން ފެށިގެން އަލުން ލިބޭނެ ގޮތް ހަމަޖެއްސުމަށް ފަހު، ރައީސް އޮފީހުން ބުނީ ސަރުކާރުގެ ޚަރަދުތައް ކުޑަކުރެވޭނެ ގޮތްތައް ހުށަހެޅުމަށް ސަރުކާރުން ވާނީ އަންގާފައި ކަމަށެވެ.