އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކުރަން ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ޕެންޝަން ފަންޑު މެނޭޖުކުރުން މުހިންމު: އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ވިޔަފާރި އާއި އިގްތިސާދު ފުޅާކޮށް ރާއްޖެއިން ބޭރުން އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރި ކުރުވުމަށްޓަކައި ޕްރޮފެޝަނަލްކޮށް ފަންޑު މެނޭޖްކޮށް ނަފާއިތުރުކޮށް، ރިސްކު މެނޭޖްކުރުން މުހިންމު ކަމަށް އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތު މިއަދު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


ޕެންޝަން އޮފީހުން އިންތިޒާމްކޮށް ކުރުނބާ މޯލްޑިވްސްގައި ފެށި ފައިނޭންސް ފޯރަމްގައި ވާހަކަދައްކަވަމުން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ޕެންޝަން ފަންޑަކީ ވަރަށް ގިނަބައެއްގެ ހައްގުތައް އެކުލެވޭ ފަންޑަކަށް ވާތީ، މި ފަންޑު ބެލެހެއްޓުމުގައި ޕެންޝަން އެޑްމިނިސްޓްރޭޝަން އޮފީހުން އަމާނާތްތެރިކަމާއި ހިކުމަތްތެރިކަމާ އެކު ކަންކަން ހިންގަވައިދެއްވުމަށް އެދިވަޑައިގަންނަވާ ކަމަށެވެ.

ޕެންޝަން ފަންޑާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އޭނާ ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ނުވަ ބިލިއަނެއްހާ ރުފިޔާ ހުރި ފަންޑަކީ މިހާރު ރާއްޖޭގެ ޑީޖީޕީގެ 16 ޕަސެންޓް އެއްވަރުގެ އަދަދެކެވެ.

ޕެންޝަން އޮފީހުން މިއަދު ފެށި ފައިނޭންސް ފޯރަމްގައި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ހަސަން ޒިޔަތާއި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ އިސް ވެރިން ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަނީ --ފޮޓޯ: ހުސެއިން ވަހީދު /މިހާރު

"ޕެންޝަން ފަންޑު އުފެއްދުމަށް ފަހު ވަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް އިތުރުވާން ފަށާފައި. އެ އުފެއްދި މައިގަނޑު ބޭނުމަކީ ފަހަށް ރައްކާކުރުން. އުމުރުން ދުވަސްވެގެން ވަޒީފާއިން ވަކިވާ ދުވަހު ބޭނުންކުރާ ފައިސާ ރައްކާތެރި ގޮތުގައި ބަލަހައްޓައިދިނުން،" ކުރިން އެ އޮފީހުގައި އިސް މާގާމެއް އަދާކުރެއްވި އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

ޕެންޝަން ފަންޑުގެ ދައުރު އިތުރަށް ފުޅާކުރަން ހުރިހާ ފަރާތްތަކުން އެއްބާރުލުމާއި އެހީތެރިކަމަށް އޭނާ ވަނީ ގޮވާލައްވައިފަ އެވެ. އަދި ޕެންޝަން ފަންޑު ފުޅާކުރަން އެތަނުގެ ބޯޑު މެމްބަރުންނާއި މުވައްޒަފުން ކުރައްވާ މަސައްކަތް ފާހަގަކުރެއްވި އެވެ.

"ޕެންޝަން ފަންޑަކީ މިހާރަށް ވުރެ ބޮޑަށް އިތުބާރު ލިބިފައިވާ ފަންޑަކަށް ހަދަން މަސައްކަތްކުރަން ޖެހޭ. ރާއްޖެ ފަދަ ތަރައްގީވަމުން އަންނަ ގައުމަކަށް ޕެންޝަން ފަންޑަކީ ވަރަށް މުހިންމު ދައުރެއް އަދާކުރެވޭނެ ވަސީލަތެއް،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ރާއްޖެއަށް އިތުރު އިންވެސްޓަރުން ޝައުގުވެރިކުރުވުމާ ބެހޭ ގޮތުން ވާހަކަދައްކަވަމުން އޮޑިޓަ ޖެނެރަލް ވިދާޅުވީ ރާއްޖޭގައި އިންވެސްޓްމަންޓްތައް އިތުރުކޮށް، އެކަމަށް މަގު ފަހިކުރަން ހިންގުމުގެ ނިޒާމަށް ބަދަލުތަކެއް ގެންނަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

މި ފޯރަމްގައި ސިންގަޕޯ ފިން ޓެކް އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ޝިއާ ހޮކްލާ އާއި ވޯލްޑް ބޭންކުގެ ހެޑް އޮފް ގްލޯބަލް ޕެންޝަން އިންވެސްޓްމަންޓްސް ސުދީރު ރާޖްކުމާރު އަދި ޕެންޝަން އޮފީހުގެ ސީއީއޯ މުހައްމަދު މަނިކު ވެސް ވާހަކަދައްކަވާނެ އެވެ.