ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދީ ދުވެލީގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅު: މޫޑީސް

ރާއްޖޭގެ ޓޫރިޒަމް ސިނާއަތަށް އަންނާނެ ކަމަށް ލަފާކުރެެވޭ ކުރިއެރުމާއެކު އިގްތިސާދީ ދުވެލީގެ ތަސައްވުރު ރަނގަޅުވާނެ ކަމަށް މޫޑީސް އިންވެސްޓާސް ސާވިސް އިން ތައްޔާރުކުރި ރާއްޖޭގެ ކްރެޑިޓް އެނަލިސިސްގައި ބުނެފި އެވެ.


މޫޑީސް އިން ތައްޔާރުކޮށް އިއްޔެ ނެރުނު މިއަހަރުގެ ރާއްޖޭގެ އެނަލިސިސްގައި ބުނެފައި ވަނީ ދައުލަތުގެ އާމްދަނީ އިތުރުކޮށް ދަރަނި އަދާކުރުމުގެ ގާބިލްކަން ދައުލަތުގެ މާލީ ނިޒާމްގައި އެބަހުރި ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ދައުލަތުގެ ދަރަނި އިތުރުވުމާއި އެއް ސިނާއަތަކަށް ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ބިނާވެފައިވުމާއި ރާއްޖޭގެ ސިޔާސީ ހަލަބޮލިކަން އިތުރުވެގެން ދިއުމަކީ ރާއްޖެއަށް ދިމާވާނެ ގޮންޖެހުމެއްކަން މޫޑީސްއިން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

މޫޑީސް އިން ނެރުނު އެނަލިސިސްއަކީ މިދިޔަ އަހަރު ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ރާއްޖެއަށް ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ދިނުމަށްފަހު ހެދި ފުރަތަމަ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން އަޕްޑޭޓެވެ. މޫޑީސްގެ އިތުރުން "ފިޗް ރޭޓިން" ވެސް މިއަހަރުގެ މެއި މަހު ރާއްޖެއަށް ފުރަތަމަ ފަހަރަށް ދީފައިވެ އެވެ.

މޫޑީސްއިން ހެދި އެނަލެސިސްގައިވާ ގޮތުން ރާއްޖެއަށް ދިން ބީ ޓޫ ކްރެޑިޓް ރޭޓިން ވަނީ ދަމަހައްޓައިފަ އެވެ.

ކްރެޑިޓް ރޭޓިންއަކީ އެ ގައުމެއްގެ މާލީ ސިޔާސަތާއި އިގްތިސާދީ ތަސައްވުރު އަދި ސިޔާސީ މަސްރަހަށް ރިއާޔަތްކޮށް އެ ގައުމެއްގެ ކްރެޑިޓް ރިސްކް ބަޔާންކުރުމަށް ހެދޭ ރޭޓިންއެކެވެ. އެ އެޖެންސީތަކުން ރޭޓިން ދިނުމަށްފަހު އެ ގައުމެއްގެ އިގްތިސާދަށާއި ސިޔާސީ މަސްރަހަށް އަންނަ ބަދަލުތައް ބަލައި ދިރާސާކުރާނެ އެވެ. އަދި އަހަރު ދުވަހުގެ ތެރޭގައި އެ ކްރެޑިޓް ރިސްކަށް ބަދަލު އަތުވެދާނެ ފަދަ ކަމެއް ހިނގައިފި ނަމަ ރޭޓިން ބަދަލުކުރުމުގެ ފުރުސަތު އޮންނާނެ އެވެ.