މިދިޔަ މަހު އެންމެ ބޮޑު ސާވިސް ޗާޖެއް ލިބުނީ ޝެވަލް ބްލޮންކްގެ މުވައްޒަފުންނަށް

މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ޝެވަލް ބްލޮންކް ރަންދެލި ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 2،070.80 ޑޮލަރު (31،931.7ރ.) ބަހައިފި އެވެ.


މިއީ މިދިޔަ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އެންމެ ބޮޑު އަދަދެއް ބެހި ރިސޯޓް ކަމަށް ރިސޯޓުތަކުގެ މުވައްޒަފުންގެ ސާވިސް ޗާޖުގެ މައުލޫމާތު ގެނެސްދޭ ވެބްސައިޓެއްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ނ. އަތޮޅުގައި އޮންނަ ލަގްޒަރީ ރިސޯޓުން ޖެނުއަރީ މަހު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި މުވައްޒަފަކަށް 2،542 ޑޮލަރު (39،197.6ރ.) ބަހާފައިވެ އެވެ.

އެ ވެބްސައިޓްގައިވާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު ދެވަނައަށް އެންމެ ގިނަ އަދަދެއް ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބަހާފައި ވަނީ ނ. އަތޮޅުގައި ހިންގާ ވެލާ ޕްރައިވެޓް އައިލެންޑުންނެވެ. އެ ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 1،476 ޑޮލަރު (22،759ރ.) ލިބުނެވެ. ތިން ވަނާގައި އުޅެނީ ވަން އެންޑް އޮންލީ ރީތި ރަށެވެ. އެ ރަށުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ލިބުނީ އަށް 18،766ރ. އެވެ.

އެއް ހާސް ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު އަދަދެއް ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ބަހާފައި ވަނީ ރާއްޖޭގެ ނުވަ ރިސޯޓަކުންނެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ދިވެހި ކުންފުނިތަކުން ހިންގާ ރިސޯޓްތަކުގެ ތެރެއިން ހިމެނެނީ އެންމެ ރިސޯޓެކެވެ. އެއީ ޔުނިވާސަލް ރިސޯޓުގެ މިލައިދޫ އައިލެންޑް ރިސޯޓެވެ. އެ ރިސޯޓުގެ ކޮންމެ މުވައްޒަފަކަށް 1،175.91 ޑޮލަރު (18،132ރ.) ލިބުނެވެ.

ރާއްޖޭގެ ރިސޯޓުތަކުން ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި އެވްރެޖްކޮށް ދިހަ ޕަސެންޓް ނަގަ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބަހަނީ ވެސް އެކި މިންވަރަށެވެ. ގިނަ ރިސޯޓްތަކުން ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބަހާ މިންވަރު އޮންނަނީ ސިއްރުކޮށްފަ އެވެ.

"މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި ބަހާ މިންވަރު އާއްމުކުރާ ވެބްސައިޓްގައިވާ މައުލޫމާތުތަކަކީ ރިސޯޓުތަކުގެ މެނޭޖްމަންޓުން ހިއްސާކުރާ މައުލޫމާތެއް ނޫނެވެ. އެ މައުލޫމާތު ދެނީ އެ ރިސޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރާ މުވައްޒަފުންނެވެ.