އަލަށް ހަދާ ދެ އެއާޕޯޓެއް ހިންގަން އައިއޭއެސް އިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި

ސަރުކާރުން އަލަށް ހަދާ ދެ އެއާޕޯޓެއް ހިންގަން އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަން (އައިއޭއެސް) އިން ޝައުގުވެރިކަން ފާޅުކޮށްފި އެވެ.


ވައިގެ ދަތުރުފަތުރުގެ ހިދުމަތްދޭ ސަރުކާރު ކުންފުނީގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް ހާރިސް މިއަދު ވިދާޅުވީ އަލަށް ހަދާ އެއާޕޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ދެ އެއާޕޯޓެއް ހިންގަން އެ ކުންފުނިން ޝައުގުވެރިވީ ނަމަވެސް އެކަމާ އަދި ހަވާލުވެފައި ނުވާ ކަމަށެވެ.

"އަޅުގަނޑުމެން ޝައުގުވެރިވަނީ އަލަށް ހަދާ ދެ އެއާޕޯޓެއް ހިންގަން. އެއީ އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވެސް ވަރަށް ކާމިޔާބުކަމާއެކީ ތިން އެއާޕޯޓެއް ހިންގާތީ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އަލަށް ހަދާ އެއާޕޯޓުތަކުގެ ތެރޭގައި ކުޅުދުއްފުށީ އެއާޕޯޓާއި ށ. ފުނަދޫ އަދި ގދ. މަރުވާލު އެއާޕޯޓް ހިމެނެ އެވެ. ނަމަވެސް އޭގެ ތެރެއިން ޝައުގުވެރިވަނީ ކޮން ދެ އެއާޕޯޓެއް ކަމެއް ހާރިސް ވިދާޅެއް ނުވެ އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ އެ ކުންފުނިން ހިންގާ ތިން އެއާޕޯޓުގެ ތެރެއިން ދަރަވަންދު އާއި އިފުރުން ރަނގަޅު ފައިދާއެއް ލިބޭ ކަމަށެވެ. އަދި ތ. އަތޮޅުގައި އިތުރު ރިސޯޓެއް މިއަހަރު ހުޅުވުމުން ތިމަރަފުށީ އެއާޕޯޓުން ވެސް ފައިދާ ލިބޭނެ ކަމަށް ވެސް ހާރިސް ވިދާޅުވި އެވެ.