އޭއައިއޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ލަތީފް ހަމަޖައްސައިފި

ސ. ގަން އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު ހިންގާ އައްޑޫ އިންޓަނޭޝަނަލް އެއާޕޯޓު (އޭއައިއޭ)ގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް، އުވާލަން ނިންމާފައިވާ މޯލްޑިވްސް ރޯޑު ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަންގެ ޗެއާމަން މުހައްމަދު ލަތީފް ހަމަޖައްސައިފި އެވެ.


ޕްރައިވެޓައިޒޭޝަން ބޯޑުން މިއަދު ބުނީ މި މަހުގެ 19 ވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން އޭއައިއޭގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރަކަށް ލަތީފް ހަމަޖެއްސިއިރު، އެ ކުންފުނީގެ ޑިރެކްޓަރުންގެ ގޮތުގައި މ. ފައިޒާ އައިޝަތު ޒާރާ އާއި މއ. ދީބް، ފާތިމަތު މިޒްނާ އައްޔަން ކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ. ވޮލީ ބޯޅަ އެސޯސިއޭޝަންގެ ރައީސް ލަތީފަކީ އައިލެންޑް އޭވިއޭޝަންގެ ވެސް ބޯޑު މެމްބަރެކެވެ.

އޭއައިއޭ އަކީ ސަރުކާރުގެ 50 ޕަސެންޓް ހިއްސާވާ ކުންފުންޏެކެވެ. އޭގެ އިތުރުން މަޝްހޫރު ވިޔަފާރިވެރިޔާ ޗަމްޕާ ހުސެއިން އަފީފްގެ ކާސާ ހޮލްޑިން އިން 30 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އަދި މޯލްޑިވްސް އެއާޕޯޓްސް ކޮމްޕެނީ (އެމްއޭސީއެލް)ގެ 10 ޕަސެންޓް، އެސްޓީއޯގެ 10 ޕަސެންޓް ހިއްސާ ހިމެނެ އެވެ.

އޭއައިއޭގެ ޗެއާމަން ހަމަޖައްސަނީ ބޯޑުގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިންނެވެ. ނަމަވެސް މިވަގުތު އެ ކުންފުނީގެ ޗެއާމަނެއް ނެތެވެ.