"އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" އަށް މެސީ ދިވެހި ހެދުމުގައި

ޑިޖިޓަލް ދުނިޔެއެއްގައި ކުރެވިދާނެ ތަފާތު ކަންކަން ދައްކުވައިދިނުމުގެ ގޮތުން، އުރީދޫ އާއި، މަޝްހޫރު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިޔާ ލިއޮނެލް މެސީ ގުޅިގެން "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް"ގެ ނަމުގައި ތަފާތު ކެމްޕޭނެއް ފަށައިފިއެވެ.


މެސީ އަކީ އުރީދޫގެ ގްލޯބަލް ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެވެ. ދުނިޔޭގެ އެންމެ މޮޅު ފުޓްބޯޅަ ކުޅުންތެރިންގެ ތެރޭގައި ހިމެނޭ މެސީ، މި ކެމްޕޭނުގައި ފެނިގެން ދަނީ އުރީދޫން ހިދުމަތް ދެމުން އަންނަ އެކި ގައުމުތަކުގެ ސޯޝަލް މީޑިޔާގައި ނުފޫޒުގަދަ މީހުންނާ އެކީގަ އެވެ. މީގައި ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދުވުންތެރިޔާ އަހްމަދު އާތިފް ވެސް ފެނެ އެވެ.

މިކެމްޕޭންގެ ދަށުން، އުރީދޫގެ އެންމެ ކުރިއަރާފައިވާ ނެޓްވޯކް މެދުވެރިކޮށް އިންޓަނެޓްގެ ތަޖުރިބާއަށް އިތުރު ފުރިހަމަކަމެއް ގެނެސްދޭނެ ކަމަށް އުރީދޫ އިން ބުނެ އެވެ.

"މެސީ އަދި ސޯޝަލް މީޑިއާގައި ނުފޫޒުގަދަ މީހުން ވަނީ އަޅުގަނޑުމެންގެ ނެޓްވޯކްގެ ފެންވަރާއި ލިބެން ހުރި ޑިޖިޓަލް ކޮންޓެންޓްގެ މުއްސަނދިކަން ވަރަށް ރަނގަޅަށް ދައްކުވައިދީފައި. މެސީއާ އެކު މަސައްކަތް ކުރުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބޭ އުފަލެއް އަދި މިކަމަށްޓަކައި މެސީ އަށް ޝުކުރު އަދާކުރަން،" އުރީދޫގެ ސީއީއޯ ޝައިޚް ސައުދް ބިން ނާސިރް އައްޘާނީ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިރޭ ފަށާ ވޯލްޑްކަޕް މެޗުތަކާ ދިމާކޮށް އުރީދޫ އިން އާންމުކުރި "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" ވީޑިއޯގައި ދިވެހި ސަގާފީ ހެދުމުގައި މެސީ ފެނިގެން ދެ އެވެ.

ރާއްޖޭގެ މަޝްހޫރު ދުވުންތެރިޔާ އާތިފް، މެސީއާ އެކު އުރީދޫގެ "އެންޖޯއި ދަ އިންޓަނެޓް" ކެމްޕޭނުގައި.

"މެސީއާ އެކު ކުރިއަށްގެންދިޔަ މި ކެމްޕެއިނުގައި، އުރީދޫ މޯލްޑިވްސްގެ ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރު އާތިފަށް ބައިވެރިވުމުގެ ފުރުސަތު ލިބުމަކީ އަޅުގަނޑުމެންނަށް ލިބުނު އުފަލެއް. އާތިފަކީ ރާއްޖޭގެ ގިނަބައެއްގެ މަގްބޫލުކަން ލިބިފައިވާ، އައު ކަންތައްތަކާ ކުރިމަތިލާން ވަރަށް ކެރޭ އަދި ޑިސިޕްލިންޑް އެތުލީޓެއް. އަދި މި ކެމްޕެއިނަށް، ހާއްސަގޮތެއްގައި ޕްރާގާއި ބާސެލޯނާގައި ކުރިއަށްދިޔަ ޝޫޓިންގެތެރޭގައި، އާތިފްގެ ފަރާތުން ލިބުނު އެއްބާރުލުމަށް އަޅުގަނޑުމެން ޝުކުރު އަދާކުރަން،" އުރީދޫގެ މޯލްޑިވްސްގެ ޑިރެކްޓާ ސޭލްސް، ޑިސްޓްރިބިއުޝަން އެންޑް ބްރޭންޑް، ހުސައިން ނިޔާޒް ވިދާޅުވި އެވެ.

ބާސެލޯނާ އަދި އާޖެންޓީނާ ގައުމީ ޓީމުގެ އެންމެ މުހިންމު ފޯވާޑް ކަމަށްވާ މެސީ، އަކީ 2013 ވަނަ އަހަރުން ފެށިގެން އުރީދޫގެ ގްލޯބަލް ބްރޭންޑް އެމްބެސެޑަރެވެ. މީގެ ކުރިން ވެސް އުރީދޫ އާ އެކު މެސީ ވަނީ ތަފާތު ކެމްޕޭންތައް ކުރިއަށް ގެންގޮސްފަ އެވެ.

"ފުޓުބޯޅަ ދަނޑުގެ ބޭރުން ވެސް ޑިޖިޓަލް ދުނިޔޭގައި ކޮށްލެވޭ ތަފާތު މަޖާ ކަންތައްތައް ދައްކުވައިދޭ މި ކެމްޕެއިނަށް، އުރީދޫއާ އެކު ކުރެވުނު މަސައްކަތް ވެގެން ދިޔައީ ވަރަށް ފުރިހަމަ ތަޖުރިބާ އަކަށް. ކަސްޓަމަރުންނާ ހަމައަށް އުރީދޫ އިން ގެނެސްދެނީ، މުޅިން ތަފާތު ދުނިޔެ އެއް،" އުރީދޫ އިން މިއަދު ފެށި ކެމްޕޭނާ ގުޅޭގޮތުން މެސީ ބުންޏެވެ.