ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކުޑަ ބަނޑޮސް، ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.


"މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ހަތަރު ތަރީގެ ރިސޯޓުގައި ހުންނަނީ ތަފާތު ފަސް ވައްތަރެއްގެ 82 ކޮޓަރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 40 އަކަމީޓަރުގެ ބީޗް ވިލާ އާއި 22-24 އަކަ މީޓަރުގެ ގާޑެން ރޫމްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް މިރަށުގައި މޫދު ކޮޓަރިއެއް ނުހުރެ އެވެ.

ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއް: އެ ރިސޯޓު ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާފައި. ފޮޓޯ: ކުޑަ ބަނޑޮސް

އެ ރިސޯޓުގައި ދެ ބާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ އިތުރުން ސްޕާ އެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އަދި މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށާއި ޑައިވިން ހާއްސަ މެރިން އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ސެންޓަރެއް ވެސް ކުޑަ ބަނޑޮހުގައި ހުރެ އެވެ.

މާލެއާ 9.7 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ކުޑަ ބަނޑޮސް ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ދިނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ރަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ހުއްދަ ދޫކުރީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތައް ރިސޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުންނެވެ.

ކުޑަބަނޑޮހުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ޓޫރިސްޓުންގެ ބަޔަކު ކުޅިވަރު ކުޅެނީ. ފޮޓޯ: ކުޑަ ބަނޑޮސް

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ކ. މާދޫ ފިނޮޅު ވަނީ "އޯޒެން ބައި މާދޫ"ގެ ނަމުގައި މަތީ ފެންވަރު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުވައިފަ އެވެ. އަދި ދަތުރު ދާން ބޭނުންކުރި ކ. ކޮއްދިއްޕަރުގައި ވެސް ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.