ވިޔަފާރި / ބަނޑޮސް އައިލެންޑް ރިސޯޓް

ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓް ހުޅުވައިފި

ކުޑަ ބަނޑޮސްގެ މަތިން ނަގާފައިވާ ފޮޓޯއެއް: މިއީ މާލެ އަތޮޅުގައި މިމަހު ހުޅުވި ދެވަނަ ރިސޯޓު. ފޮޓޯ: ކުޑަ ބަނޑޮސް

ކުރިން ޕިކްނިކް އައިލެންޑެއްގެ ގޮތުގައި އޮތް ކުޑަ ބަނޑޮސް، ޓޫރިސްޓު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ ހޯމަ ދުވަހު ހުޅުވައިފި އެވެ.

"މަލަހިނި ކުޑަ ބަނޑޮސް"ގެ ނަމުގައި ހުޅުވި ހަތަރު ތަރީގެ ރިސޯޓުގައި ހުންނަނީ ތަފާތު ފަސް ވައްތަރެއްގެ 82 ކޮޓަރި އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ 40 އަކަމީޓަރުގެ ބީޗް ވިލާ އާއި 22-24 އަކަ މީޓަރުގެ ގާޑެން ރޫމްތަކެކެވެ. ނަމަވެސް މިރަށުގައި މޫދު ކޮޓަރިއެއް ނުހުރެ އެވެ.

ކުޑަ ބަނޑޮސް ރިސޯޓުގެ ކޮޓަރިއެއް: އެ ރިސޯޓު ވަނީ މިދިޔަ ހަފުތާގައި ހުޅުވާފައި. ފޮޓޯ: ކުޑަ ބަނޑޮސް

އެ ރިސޯޓުގައި ދެ ބާ އަދި ރެސްޓޯރަންޓެއްގެ އިތުރުން ސްޕާ އެއް ވެސް ހުރެ އެވެ. އަދި މޫދު ކުޅިވަރުތަކަށާއި ޑައިވިން ހާއްސަ މެރިން އެންޑް ރެކްރިއޭޝަން ސެންޓަރެއް ވެސް ކުޑަ ބަނޑޮހުގައި ހުރެ އެވެ.

މާލެއާ 9.7 ކިލޯ މީޓަރު ދުރުގައި އޮންނަ ކުޑަ ބަނޑޮސް ތަރައްގީކުރަން ސަރުކާރުން ދިނީ 2013 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގަ އެވެ. އެ ރަށް ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި ހިންގަން ހުއްދަ ދޫކުރީ ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތައް ރިސޯޓަކަށް ބަދަލުކުރަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުންނެވެ.

ކުޑަބަނޑޮހުގެ ގޮނޑުދޮށުގައި ޓޫރިސްޓުންގެ ބަޔަކު ކުޅިވަރު ކުޅެނީ. ފޮޓޯ: ކުޑަ ބަނޑޮސް

ޕިކްނިކް އައިލެންޑްތައް ރިސޯޓްތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ހުޅުވާލި ފުރުސަތުގެ ދަށުން ކ. މާދޫ ފިނޮޅު ވަނީ "އޯޒެން ބައި މާދޫ"ގެ ނަމުގައި މަތީ ފެންވަރު ރިސޯޓެއްގެ ގޮތުގައި މިމަހުގެ ކުރީކޮޅު ހުޅުވައިފަ އެވެ. އަދި ދަތުރު ދާން ބޭނުންކުރި ކ. ކޮއްދިއްޕަރުގައި ވެސް ރިސޯޓެއް ތަރައްގީކުރުމުގެ މަސައްކަތް ދަނީ ކުރަމުންނެވެ.

24 ކޮމެންޓް, 300 ރިއެކްޝަންސް

icon happy icon happy 14%
icon sad icon sad 23%
icon angry icon angry 64%
icon wow icon wow 0%
icon inlove icon inlove 0%
The name is already taken The name is available. Register?

ކޮމެންޓްތައް

އެންމެ ފަސް މަގުބޫލް

ދިވެހި

01 August 2016

ދިވެހިން އެކަނިދާގޮތަށް އޮތީމާ ދާނީ ހަފުތާޔަކު އެއްދުވަހު، ރިސޯޓު ހެދީމާ ދާނޭ ހުރިހާ ދުވަހަކު. ބައިވަރު ފައިސާވެސް ލިބޭނެ. މިހާރުވެސް ގިނަމީހުން ދަނީ ރިސޯޓުތަކަށް ފެންވަރުގަ އުޅެލައި ޗުއްޓީ ހޭދަކޮށްލަން. ފައިސާވެސް އެބަހުއްޓޭ. ދެރަނުވޭ.

The name is already taken The name is available. Register?

ދިވެހި ފަތުރުވެރިޔާ

01 August 2016

ދިވެހިން އެކަނި ދާންއޮންނަ ރިސޯޓަކަށްހެދި ނަމަ ޢޭރުން ދިވެހިންނަށް އުފަލެއް ލިބޭނީ، ރާއްޖޭގައި ޑޮމެސްޓިކް ޓުއަރިޒަމް ކުރިއަރުވަން އެބަޖެހޭ، އޭރުން ރާއްޖެއިން އެތައްބައިވަރު ޑޮލަރު ބޭރުނުވެ ސަލާމަތް ކުރެވޭނީ

The name is already taken The name is available. Register?

ނޯ

01 August 2016

މިއީ ވަހީއްދީން ހިންގައިފައިވާ ބޮޑު ޖަރީމާއެއް!

The name is already taken The name is available. Register?

ބޭނުމީ މިނިވަންނަން / އައްޑޫ ސިޓީ

31 July 2016

ދުނިޔެ ބަދަލުވެ ކަންކަން ''ބަދަލު ކުރާން ބޭނުންވި ރައްޔިތުން'' ކަންކަން ބަދަލު ކުރަމުން އައިސް 2016 ވަނަ އަހަރު އައިއިރު އެމަރިކާ އާއި ޔޯރޮޕް ގެ ޤައުމު ތަކުގައި ''ސާދާ ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން'' ހިގާން ފަށާ އަދި އެފްރިކާގެ ހުރިހާ ޤައުމު ތަކެއްގައިހެން އޮތް ''ޖައްބާރު ވެރިކަންތައް ވައްޓާލާ'' މަޑޫމަޑުން ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަން ޤާއިމް ކުރަމުން ޑިމޮކްރަސީ އަށް މަގު ކޮށަމުން ދާ އިރު އަރަބި ޝޭހުން ތަކުގެ ''ރަންދުނިޔެ'' ބަދަލުކޮށް އެފަދަ ޤައުމު ތަކަށް ވެސް ''ރައްޔިތުންގެ ބާރުވެރިކަން'' ފެތުރެން ފަށައިފި. . . . . އެހެން ނަމަވެސް ދުނިޔޭގެ އެންމެ ބޮޑު ޑިމޮކްރަސީ އިންޑިޔާ ގެ ބަނޑުދޮށުގައި އޮތް ސިލޯނާއި އިންވެގެން އޮތް ކުޑަކުޑަ ދިވެހި ރައްޖޭގެ ރައްޔިތުންނަށް މިވަނީ ކަނު އަދިރި ކަމުގެ ތެރެއިން އަރައި ނުގަނެވިފަ. . . . ބައެއްމީހުން އަދިވެސް ''ރައްޔިތުންގެ ވެރިކަމަށް ބިރުގަންނާތީ'' ރައްޔިތުންނަށް ބާރު ދޫނުކުރާން ވެގެން ކަނޑިބަޑީ އަދި މުލައްދަނޑީގެ އިތުރުން ދުނިޔޭގެ ޤާނޫނު ތަކާއި ރާއްޖޭގެ ޤާނޫނު އަސާސީ އާއި ހިލާފު ޤާނޫނު ޖޯދުކުރުވައި ދުވަސް ނުފުރާ ވިހައިގެން ނެރުމުގެ ސަބަބުން ރާއްޖެ މިވަނީ ''ޖަރާސީމެއް ފެތުރި'' ވަބާއެއްގެ ތެރެއަށްވެއްޓިފައި. / މިނިވަންކަން ، އައްޑޫ ސިޓީ

The name is already taken The name is available. Register?

ޥަލިޔުލްވގ

31 July 2016

ތޮއްޖައްސާފައިޥަ މާލެ ރައްޔިތުން ހިތްހަމަ ޖައްސާލާ އުފާކޮށްލަން ދާން އޮތް ހަމައެކަނި ދެރަށްއެޢީ ރައްޔިތުންގެ މަޖްލީހުގެ އަގުލަބިއްޔަތު ހޯއްދަވާގެން ކުރައްވާހާވެސް ކަމަކީ ކަޓްޖައްސާ ތިމާމެންގެ ޖީބުބޮޑުކުރުން.. ރައްޔިތުންނަށް އެއްވެސް ބެއްލެވުމެއްނެތް ހާބަރުކަޑަތައް ނެނއގެވީ. ކާނިވާ ކަޑަތައް ނެގުން ދެންއެއޮތީ.. ގާޑިޔާތައް ގެންގޮސް ކުނިކޮށި ކާރިޔަށް.. ފިނިމަިޒާންތައް ނެންގެވީ. ކުނިއުކާލުމަށް އޮތްކުޑަ އަގު 85 އިން 850ރ އަށް. ކަރަންތް ސަބްސިޑި ކަނޑުވާ އަދި ޢެވަރުންވެސް ނުފުދި އަގުވެސް ބޮޑުކުރެއްވީ. ޢާސަންދަ އިން ލިބޭ ބޜސްތައް މަދުކުރެއްވީ. ޢެހިދުމަތް ޢާޢީޖީއެމްއެޗެކޭ އެއްގިތަށް އޮތްއޮތުން ޢޭޑިކޭ ކިބައިން ނެންގެވީ.. އެއަރޕޯޓް ކުއްޔަށް 25 އަހަރަށް ދެއްވީތީ އަތުލައްވާ 99 އަހަރަށް ފަޅުރަށްރަށާއި ބައެއް ބިންތައް ވިއްކަވަނީ. ދެން އޮތް ހަމައެކަނި ހައްގުކަމަށްވާ ރައްޔިތުންގެ އަޑުފޯރުކޮސްދޭ ފަރަތްކަމަށްވާ މީޑިއާގެ ބާރު ނެންގެވީ.....ރައްޔިތުންގެ ކެކުޅުން ހައްދުންނައްޓަވާގޮތް ނުހައްދަވާ.

The name is already taken The name is available. Register?

007

31 July 2016

ކީއްވެތަ އާރަށް ވިޔަފާރި އުސޫލުން ބޭރުބަޔަކށް ވިއްކާނުލީ؟ ދެން މީގެ ފަހުން ދިވެހިން ޕިކްނިކް ދާނީ އާރަށަށް. ވަރިހަމަ ނޭރުވިޔަސް.

The name is already taken The name is available. Register?

ބަނޑޮސް

31 July 2016

ރަގަޅު ވެރިޔަކު ދިވެހިންނައް ލިބުނު އިރަކުން މިރައް މާލޭ ރައްޔަތުންނައް އަބުރާ ހޯދަންވާނެ. ކުޑަ ބަނޑޮހަކީ މާލޭ ރައްޔަތުންގެ ހައްގެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުޙައްމަދު

31 July 2016

މާލޭ ރައްޔިތުން ކޮންތާކުން ހޯދި ޙައްޤެއް އެއީ.. މާލޭގެ ރައްޔިތުންނަށް އޮންނާނީ މާލެ. ރާއްޖޭގެ ރަށްތަކާއި ފަޅުތަކާއި ކަނޑަކީ ހުރިހާ ދިވެހި ރައްޔިތުންގެ ޙައްޤެއް.

The name is already taken The name is available. Register?

މުހައްމަދުގެ ބައްޕަ

31 July 2016

ކަލޯމެން މާލެ އަޜައި ތޮއްޖެސީމަ އަހަރަމެން ދާކަށްނޯވޭ އިތުރު ތަނެއް. ކަލޯމެން500ރ އަށް ވޯޓް ވިއްކަވާލައްވައިން ވަކި ރަނގަޅުގޮތެއް ވިބާ.

The name is already taken The name is available. Register?

މުޙައްމަދު ބައްޕަގެ އަންހެނުން

01 August 2016

ކަލޯމެންނަށް ކާންބޯން ތިޔަ ލިބެނީ އަހަރެމެން މާލެއަރާ ތޮއްޖައްސުވައިގެން ދޭ ކުލިން. މާލޭ ރައްޔިތުންނަށް ގޯތިދޭން ވިލިގިއްޔާ ހުޅުމާލެ ހިއްކަައި އިންޑަސްޓްރިއަލް ޒޯނާ ހެދިގޮނޑުދޮށާއި ރަސްފަންނާއި ބުރިޖުއަޅަނީ އަހަރެމެން އަތުން ވެސް ޓެކްސް ނަގައިގެން. އަހަރެމެން 500 އަށް ވޯޓުވިއްކަނީ މާލޭ ބޭފުޅުން ރައީސްކަމަށް ހޮވަން. ތިޔަ ބޭފުޅުން ވޯޓުވިއްކަނީ ގޯއްޗާއި ފްލެޓަށް

The name is already taken The name is available. Register?

ޢައިންތު

31 July 2016

ދިވެހީންނަށް ޗުއްޓީ ދުވަހު ދަތުރަކުވެސް ދެވެން އޮތް ރަށްއަތުލާފަ ކޮންވާހަކައެއް...

The name is already taken The name is available. Register?

އޭޕީ މީހާ

31 July 2016

ދިވެހިންނަކީ ހަމައެކަނި މާލެ މީހުންތާ؟ މާލޭގަ ދިވެހިންނަށްވުރެ ގިނައީ ބިދޭސީން ލޮލް. ބަލަ އަހަރުމެން ރާއްޖެތެރޭ މީހުން ނޫޅެމޭ ޗުއްޓީއެއް ލިބުނީމަ ދާނެތަނެއް ނުވެގެންނެއް. ގައުމުގެ މެޖޯރިޓީ އަކީ ތިބައިމީހުންގެ ބަހުރުވައިންނަމަ "ރާއްޖެތެރޭގައި" ތިޔައީ މައިނޯރިޓީ

The name is already taken The name is available. Register?

މެންޓަލިސްޓް

31 July 2016

ވަރަށް ގިނަ މީޙުންގެ ޙިޔާލްތަފާތްވެފައި އޮތް މައްސައެއް ކުޑަބަނޑޮހަކީ ،،،، ދަތުރުދާނެ ތަނެއް ނެތޭ އެންމެ ގިނައިން ކީ. އަސްލުގައި އެވެސް ރަގަޅު ވާހަކައެއް.، ނަމަވެސް ރިސޯޓެއް ހެދީމަ އެތަނުން ކުރާ އިގްތިސޯދީ ފައިދާ ގައުމަށް ބޮޑުވާނެ. އެތައް ބަޔަކަށް ވަޒީފާއާއި ދައުލަތަށް ލިބޭ ޓެކްސްގެ އާންމުދަނީ އިތުރުވާނެ. ދެން ދިވެހިން ދަތުރުދާން ހުޅުމާލޭ ސެކަންޑްފޭސްގައި އޮތް ފަރުކޮޅުފުށި އެގޮތުގައި ބޭއްވުން ބުއްދިވެރީ. ޢޭރުން ހުރިހާ ކަމެއް ފުރިހަމަވީނުން.

The name is already taken The name is available. Register?

ރެދަން

31 July 2016

ތިތަން ވަހީއްދީން ނެގުމުން އޭނާއާއަށް ކުރާ އިހްތިރާމް ގެއްލިއްޖެ!!! ދިވެހިންނަށް ހެޔޮ އެދޭ މީހެއްކަމަށް ވަކާލާތު ކުރިއަސް އެތައް ހާސް ބައެއްގެ ހިތްހަމަޖެހުން އެންމެ މީހެއްގެ ހިތަްހަމަ ޖެހުމަށްޓަކާ ތިއޮތީ ގުރުބާން ކޮށްފައި... ދުވަހަކު ވެސް ވަހީއްދީނަށް ތިކަމަކަށް މާފެއް ނުކުރާނަން.

The name is already taken The name is available. Register?

އިތުރު ލިޔުންތައް

މަގްބޫލް ލިޔުންތައް

Daily News Digest

Deliver popular news headlines to your inbox!

Subscribe

Download Mihaaru News App

Offline Alerts

SMS 'sub mihaaru' to 5454