ހުޅުމާލޭގައި ހަަދާ "އެޕޯލޯ ޓަވާސް"ގެ ފްލެޓް ގަންނަން ބުކިން ހެދުމަށް ހުޅުވާލައިފި

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިން އިން "އެޕޯލޯ ޓަވާސް"ގެ ނަމުގައި ތަރައްގީކުރާ ލަގްޒަރީ ހައުސިންއަށް ބުކިން ހެދުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި އެވެ.


ހުޅުމާލޭގެ ހުޅަނގު އުތުރުން ހަދާ ޔޮޓްމެރީނާ ކުރިމަތިން މޫދު ފެންނަ ގޮތަށް، 200 މިލިއަން ރުފިޔާ ހަރަދުކޮށްގެން ހަދާ އެޕޯލޯ ޓަވާސް އިފްތިތާހުކޮށްދެއްވީ ނައިބު ރައީސް އަބްދުﷲ ޖިހާދާއި އެޕޯލޯ ހޮލްޑިންގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު އަބްދުލް މުހުސިނެވެ.

ހުޅުމާލޭގައި އެޕޯލޯ އިން ހަދާ އެޕާޓްމަންޓް ކޮމްޕްލެކްސް އިފްތިތާހު ކުރުމަށް މިރޭ ބޭއްވި ހަފުލާގެ ތެރެއިން. ފޮޓޯ: މުހައްމަދު ޝަރުހާން/ މިހާރު

އެޕޯލޯ އިން ބުނީ އެޕާޓްމަންޓްތައް ގަންނަން ޝައުގުވެރިވާ ފަރާތްތަކުން ބުކިން ފީއެެއްގެ ގޮތުގައި 50،000ރ. ދައްކަން ޖެހޭނެ ކަމަށެވެ. ހުޅުމާލޭގެ ހިތްގައިމު ސަރަހައްދުގައި ހަދާ އެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ އަގު އުޅެނީ 1.1 މިލިއަން ރުފިޔާއިން ފެށިގެން ހަތް މިލިއަން ރުފިޔާ ދެމެދުގެ އަގެއްގަ އެވެ.

އެޕޯލޯގެ މެނޭޖްމަންޓް އެކައުންޓެންޓް އަހުމަދު އަލީ ހަބީބު "މިހާރު"އާ ވާހަކަދައްކަވަމުން ވިދާޅުވީ އެޕޯލޯ ޓަވާސްއިން ފްލެޓް ގަންނަން ބޭނުންވާ ފަރާތްތަކުން އެޗްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް ގަނެވޭނެ އިންތިޒާމް ހަމަޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ.

"އެޗްޑީއެފްސީން ކުރިޔަށް ގެންދާ ޕްރޮސެސްތަކަށްފަހު ލޯނަށް އެޑްވާންސްގެ ގޮތުގައި 20 ޕަސެންޓް ދެއްކުމުން އެ ފަރާތުން ލޯނު ހަމަޖައްސައިދޭނެ. އަޅުގަނޑުމެން މި ބަލަނީ 2018 ވަނަ އަހަރުގެ ތެރޭގައި މިތަނުގެ މަސައްކަތް ނިންމައި ފްލެޓް ގަންނަ ފަރާތްތަކާ ހަވާލުކުރަން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެޕޯލޯ ޓަވާސް އިފްތިތާހުކުރުމުގެ ހަފުލާގައި ނައިބު ރައީސް ޖިހާދު ވާހަކަދައްކަވަނީ. ފޮޓޯ/ މުހައްމަދު ޝަރުހާން /މިހާރު

ރާއްޖޭގައި ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ކޮންސްޓްރަކްޝަން ސާމާނު ވިއްކާ އެ ކުންފުނިން ބުނީ ޖުމްލަ 121،397 އަކަފުޓޫގެ ބިމެއްގައި ކުރިޔަށް ގެންދާ މަޝްރޫއުގެ ދަށުން ހަދާ ދެ ޓަވަރުގައި ތިން ވައްތަރެއްގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެއް ހިމެނޭ ކަމަށެވެ. އެއީ ސެމީ ޑިލަކްސް އާއި ލަގްޒަރީ އަދި ޕެންޓް ހަައުސް އެޕާޓްމަންޓެވެ.

އެޕޯލޯ އިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ދިހަ ބުރީގެ ޓަވަރަކާއި ނުވަ ބުރީގެ ޓަވަރުގައި ޖުމްލަ 97 އެޕާޓްމަންޓް ހުންނާނެ ކަމަށެވެ. އެތަނުގައި ހިމެނެނީ 61 ސެމީ ޑިލަކްސް އެޕާޓްމަންޓާއި 28 ލަގްޒަރީ އެޕާޓްމަންޓް އަދި އަށް ޕެންޓް ހައުސް އެވެ.

ތަފާތު ތިން ސައިޒަކަށް ހަދާ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގައި ހުންނަނީ ތިން ކޮޓަރި އަދި ދެ ކޮޓަރި އާއި އެއް ކޮޓަރީގެ އެޕާޓްމަންޓްތަކެވެ. އެ އެޕާޓްމަންޓްތަކުގެ ބޮޑުމިން އުޅެނީ 457 އަކަފޫޓާއި 2،433 އަކަފޫޓާ ދެމެދުގަ އެވެ. އަދި އެޕޯލޯ ޓަވާސްގައި ކުޑަކުދިން ކުޅޭ އޭރިއާއަކާއި ޖިމް އަކާއި މަލްޓިޕާޕަސް ހޯލަކާއި ޕާކިން އޭރިއާއެއް ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

އެޕޯލޯ އިން ބުނީ ހުޅުމާލޭގައި އެ ކުންފުނިން އަލަށް ހަދާ އެޕާޓްމަންޓްތައް 2018 ވަނަ އަހަރު އެއްކޮށް ނިންމާލެވޭނެ ކަމަށެވެ.