މިދިޔަ މަހުގެ އާމްދަނީ ދަށް ވިޔަސް އަހަރުގެ މިހާތަނަށް 9.28 ބިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިއްޖެ

ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ވަރަށް ބޮޑަށް ދަށަށް ދިޔައަސް، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީ މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު އިތުުރުވެ، 9.28 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރައިފި އެވެ.


ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާ، މީރާ އިން މިއަދު އާއްމުކުރި މިދިޔަ މަހުގެ ތަފާސްހިސާބުތައް ދައްކާ ގޮތުން މިދިޔަ މަހު އެ އޮތޯރިޓީން 1.35 ބިލިއަން ރުފިޔާ ބަލައިގެންފައިވެ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖުލައި މަހަށް ވުރެ 17.2 ޕަސެންޓް ދަށް އަދަދަކަށް ވުމުގެ އިތުރަށް، އެއީ މިދިޔަ މަހު ލިބޭނެ ކަމަށް އަންދާޒާ ކުރި ވަރަށް ވުރެ ވެސް 32 ޕަސެންޓުގެ ދަށް ވުމެއް ކަމަށް އެ އޮތޯރިޓީން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވުމުގެ މައިގަނޑު ސަބަބަކީ، މީރާ އިން ބުނި ގޮތުގައި، މި އަހަރުގެ ދެ ވަނަ ކުއާޓަރުގެ ޖީއެސްޓީ އާއި ޖޫން މަހުގެ ޖީއެސްޓީ އަދި ގްރީން ޓެކްސްގެ ބަޔާން ހުށަހެޅުމުގެ ސުންގަނޑި ކަމަށް ވާ ޖުލައި 28 އާއި ވިޔަފާރީގެ ފައިދާ އިން ނަގާ ޓެކްސް (ބީޕީޓީ)ގެ ސުންގަނޑި ކަމަށް ވާ ޖުލައި 31 ބަންދު ދުވަސްތަކަކަށް ވުމުން، އެ ކަންކަން ފުރިހަމަ ކުރުން މި މަހުގެ އެކަކަށް ލަސްކުރަން ޖެހުމެވެ. އަދި ބޭންކުތަކުގެ އާމްދަނީން ދައްކާ ޓެކްސް ބައެއް ބޭންކުތަކުން ސުންގަނޑީގެ ކުރިން ދެއްކުމަކީ ވެސް އޭގެ އެއް ސަބަބު ކަމަށް މީރާ އިން ބުންޏެވެ.

މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީގެ ހުލާސާ:

- ބީޕީޓީ: (722.30 މިލިއަން ރުފިޔާ، 53.7 ޕަސެންޓް)

- ޖީއެސްޓީ: (317.49 މިލިއަން ރުފިޔާ، 23.6 ޕަސެންޓް)

- ބޭންކުގެ ފައިދާ އިން ދައްކާ ޓެކްސް: (95.15 މިލިއަން ރުފިޔާ، 7.1 ޕަސެންޓް)

- ގްރީން ޓެކްސް: (34.79 މިލިއަން ރުފިޔާ، 2.6 ޕަސެންޓް)

މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް ދިޔައަސް، މި އަހަރުގެ މިހާތަނަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ވަނީ، މީރާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުގައި، 9.28 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް އަރާފަ އެވެ. އެއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީން ޖުލައި މަހުގެ ނިޔަލަށް ލިބުނު 8.5 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ވުރެ 9.4 ޕަސެންޓުގެ އިތުރުވުމެކެވެ.

ދައުލަތުގެ މި އަހަރުގެ 27.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ބަޖެޓުގައި 21.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބޭނެ ކަމަށް ޖަހާފައިވެ އެވެ. އޭގެ ތެރެއިން ބޮޑު ބައެއް ހޯދަން ނިންމާފައިވަނީ ޓެކްސް އިތުރުކޮށްގެންނާއި އާ ޓެކްސްތައް ނަގައިގެންނެވެ. އެ ގޮތުން، މިހާރު ވަނީ ގްރީން ޓެކްސް ނަގަން ފަށާފަ އެވެ.