މިދިޔަ ކުއާޓާގައި ޓޫރިޒަމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް

މި އަހަރުގެ ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެފައިވާކަމަށް މަރުކަޒީ ބޭންކް އެމްއެމްއޭގެ ސާވޭއަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


އަހަރުގެ އެކި ކުއާޓަރުތަކުގެ ކުރިއެރުން ބެލުމުގެ ސާވޭ އިން މިގޮތަށް ދެއްކި ނަމަވެސް ތަފްސީލް ހިސާބުތަކެއް އާންމެއް ނުކުރެ އެވެ.

މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ކުއާޓައާ އަޅާބަލާއިރު ޓޫރިޒަމަށް ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށަށް ދިޔަ ނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސް ދުވަހާ އަޅާބަލާއިރު މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ޓޫރިޒަމް ދާއިރާ އަށް ލިބުނީ ކުރިއެރުމެވެ. އެގޮތުން މިއަހަރުގެ ފުރަތަމަ ހަ މަސްދުވަހު ޓޫރިޒަމަށް ވަނީ 18.7 ޕަސެންޓުގެ ކުރިއެރުމެއް ލިބިފަ އެވެ.

ފުރަތަމަ ކުއާޓާއާ އަޅާބަލާއިރު ދެވަނަ ކުއާޓަރުގައި ޓޫރިޒަމް ދަށްވެފައިވަނީ އޮފް ޕީކް ސީޒަންގެ ސަބަބުން ކަމަށް އެ ރިޕޯޓުގައި ވަނީ ފާހަގަކޮށްފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް ދާއިރާގައި އޮންނަ ވާދަވެރިކަމާއި، ދިވެހި މުވައްޒަފުން މަދުވުމާއި ތަޖުރިބާކާރު މުވައްޒަފުން މަދުވުމަކީ ވެސް މި ދާއިރާ ދަށަށް ދިއުމަށް މެދުވެރިވި ސަބަބެއް ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އެމްއެމްއޭގެ ސާވޭ އިން ދެއްކި ގޮތުގައި މި އަހަރުގެ ތިން ވަނަ ކުއާޓާގައި ވެސް ޓޫރިޒަމްގެ އާމްދަނީ ދާނީ ދަށަށެވެ.

އެމްއެމްއޭ އިން ކުރިއަށްގެންދާ މި "ކުއާޓަލީ ސާވޭ" އަކީ ވިޔަފާރީގެ ދާއިރާ ކުރިއަށްދާ ގޮތް ބެލުމަށް މީރާ އާއި ބޮޑެތި ކުންފުނިތަކުގެ ތަފާސް ހިސާބުތަކުން މައުލޫމާތު އެއްކޮށްގެން ކޮންމެ ކުއާޓާއެއްގައި ހަދާ ސާވޭއެކެވެ.