ބިދޭސީންގެ އަތުން ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން މީރާ ތައްޔާރުވެއްޖެ

ބީދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން އަންނަ މަހުގެ އެއްވަނަ ދުވަހުން ފެށިގެން ތިން ޕަސެންޓްގެ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނަގަން ފަށަން ތައްޔާރުވެފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް އިންލަންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) އިން މިއަދު ބުނެފި އެވެ.


ދައުލަތުގެ ޓެކްސް އިދާރާގެ އޮފިޝަލަކު މިއަދު ވިދާޅުވީ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުމާ ބެހޭ ގަވައިދުގެ ޑްރާފްޓެއް ތައްޔާރުކުރުމަށްފަހު އާއްމުންގެ ހިޔާލު ހޯދަން މިހާރު ހުޅުވާލާފައިވާ ކަމަށެވެ. އަދި އެ ޓެކްސް ނަގަން ފަށާއިރު އެ ގަވައިދަށް އަމަލުކުރަން ފަށާނެ ކަމަށް ވެސް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މީގެ ހުރިހާ މާއްދާއެއް އެ ހުރީ އާއްމުންގެ ހިޔާލަށް ހުޅުވާލާފައި. އޭގެ ބޭނުމަކީ ގަވައިދުގެ ހުރިހާ މާއްދާއަކަށް ވެސް ހިޔާލު ހޯދުން. އަޅުގަނޑުމެން މަސައްކަތްކުރަމުން މިގެންދަނީ ގަވައިދު ފައިނަލްކުރުމަށް ފަހު މިމަހުގެ ފަހުކޮޅު އާއްމުކުރުމަށް،" އެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ ރެމިޓެންސް ޓެކްސް މީރާގެ ސިސްޓަމްތަކަށް ގެންނަން ޖެހޭ ބަދަލުތައް ގެނެސް ޓެކްސް ނަގަން ފަށަން ތައްޔާރުކޮށްފައިވާ ކަމަށެވެ.

ބިދޭސީން ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފޮނުވާ ފައިސާއިން ތިން ޕަސެންޓް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ނަގާނީ އެ މީހަކު ފޮނުވާ އަދަދުންނެވެ. އެ ފައިސާ ނަގާނީ ސީދާ ފޮނުވާ މީހެއްގެ އަތުންނެވެ.

"ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުން ޓެކްސް ނަގަން ޖެހެނީ ޑިޕޮސިޓްކުރާ އަދަދަކުން ނޫން. އެ މީހަކު ފޮނުވާ އަދަދަކުން. މި ޓެކްސް ނަގަން ފެށުމުން ބޭރަށް ފައިސާ ހިފައިގެން ދެވޭނެ އުސޫލްތަކެއް ވެސް ހިމަނާފައިވާނެ،" މީރާގެ އޮފިޝަލް ވިދާޅުވި އެވެ.

މީރާއިން އެކުލަވާލާފައިވާ ޑްރާފްޓްގައިވާ ގޮތުން ބިދޭސީއަކު ރާއްޖެއިން ބޭރަށް ފުރާ ނަމަ އެ މީހަކު ގެންދާ ބޭރު ފައިސާގެ ޑިކްލެއާކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަދި ޑިކްލެއާކުރުމަށް ފަހު ފުރައިގެން ދެވޭނީ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެ މަތިން ޓެކްސް ދެއްކުމަށްފަހު ކަމަށް ވެސް އެ ޑްރާފްޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ. ނަމަވެސް ޑިކްލެއާކުރަން ޖެހެނީ ކިހާ މިންވަރެއްގެ ފައިސާއެއް ކަމެއް އެ ޑްރާފްޓްގައި ހިމަނާފައެއްނުވެ އެވެ.

އެ އޮތޯރިޓީން އަލަށް އެކުލަވާލާ ގަވައިދުގެ ދަށުން ރާއްޖޭގައި ހުރި ވިޔަފާރި ބޭންކުތަކާއި ބޭރަށް ފައިސާ ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތްދޭ ހުރިހާ ތަނެއް މީރާގައި ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ފޮނުވުމުގެ ހިދުމަތް ދިނުމަށް ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހެ އެވެ. އަދި އެ ގަވައިދުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީނުކޮށް ހިދުމަތް ދޭ ފަރާތްތަކާ މެދު ގާނޫނުގައިވާ ގޮތުގެމަތިން ފިޔަވަޅު އެޅޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ޑްރާފްޓްގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ރެމިޓެންސް ޓެކްސް ނެގުމަށް ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ ގުޅިގެން ރާއްޖޭގައި ވަޒީފާ އަދާކުރާ ހުރިހާ ބިދޭސީން މުސާރަ ޖަމާކުރަން ޖެހޭނީ ރާއްޖޭގައި ހިންގާ ބޭންކެއްގެ އެކައުންޓަކަށެވެ. އަދި އެ ގާނޫނާ ހިލާފުވެއްޖެ ނަމަ ވަޒީފާދޭ ފަރާތް 50،000ރ. އިން ޖޫރިމަނާކުރެވޭނެ ކަމަށް ވެސް އެ ގާނޫނުގައި ބުނެފައިވެ އެވެ.

ވަޒީފާއާ ބެހޭ ގާނޫނުގައިވާ ގޮތަށް ބިދޭސީންނަށް އެކައުންޓް ހުޅުވައިދިނުމުގެ ކަންތައްތައް ބޭންކުތަކުން ދަނީކުރަމުންނެވެ. އެގޮތުން ބީއެމްއެލްގައި ރުފިޔާއިން އެކަންޓް ހުޅުވާ ނަމަ 500ރ. އަދި ޑޮލަރުން ނަމަ 20 ޑޮލަރު އެކަންޓް ހުޅުވަން ދައްކަން ޖެހެ އެވެ.