މުވައްޒަފަކާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވުމުން މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ސީއީއޯ މަގާމުން ވަކިކޮށްފި

މުވައްޒަފަކާ އެކު ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި މައްސަލައެއްގައި، އެމެރިކާގެ މަޝްހޫރު ފާސްޓްފުޑް ކުންފުނި މެކްޑޮނަލްޑްގެ އިސް ވެރިޔަކު މަގާމުން ވަކިކޮށްފި އެވެ.


މީޑިއާތަކުން ރިޕޯޓްކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި މަގާމުން ވަކިކޮށްފައި ވަނީ މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ޗީފް އެކްޒެޓިވް އޮފިސަރު (ސީއީއޯ) ގެ މަގާމު އަދާކުރަމުން ދިޔަ އިނގިރޭސިވިލާތަށް އުފަން ސްޓީވް އީސްޓަބްރޫކް، 52، އެވެ. ނަމަވެސް އޭނާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވި މުވައްޒަފުގެ ނަމެއް ހާމައެއްނުކުރެ އެވެ.

މަސްލަހަތު ފުށުއަރާނެ މަގާމެއްގައި ހުރެ ތަނުގެ މުވައްޒަފަކާ ލޯބީގެ ގުޅުމެއް ބޭއްވުމަކީ މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފު ކަމެކެވެ.

އަލަތު ކައިވެނި ރޫޅިފައިވާ، ތިން ކުދިންގެ ބައްޕަ މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ސީއީއޯގެ މަގާމާ ހަވާލުވީ މީގެ ހަތަރު ކުރިން 2015 ގެ މާޗް މަހު އެވެ. އޭނާ އެ ކުންފުންޏާ އެންމެ ފުރަތަމަ ގުޅުނީ 1993 ގަ އެވެ. އޭނާ އެންމެ ފުރަތަމަ ސްޓީވް އަދާކުރި ވަޒީފާ އަކީ ލަންޑަންގެ މެނޭޖަރެއްގެ މަގާމެވެ.

އެކަމަކު ފަހުން ޕިއްޒާ އެކްސްޕްރެސް އާއި އޭޝިއާގެ މަޝްހޫރު ފުޑް ޗެއިން ވެގަމަމާ އިން ލިބުނު ފުރުސަތުތަކާ ގުޅިގެން 2011 ގައި އޭނާ މެކްޑޮނަލްޑްސް ދޫކޮށްލި އެވެ. އަދި އަލުން އެ ކުންފުންޏާ ގުޅުނީ 2013 ގަ އެވެ.

ލޯބީގެ މައްސަލައެއްގައި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ސްޓީވް ވަނީ އިސް މަގާމެއްގައި ހުރެ މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ އުސޫލުތަކާ ހިލާފުވެވުނީތީ އެކަމަށް މާފަށް ވެސް އެދިފަ އެވެ. އޭނާ ފޮނުވި އީމެއިލެއްގައި ބުނީ އެއީ ހެދުނު ވަރަށް ބޮޑު ގޯހެއް ކަމަށް ގަބޫލުކުރާ ކަމަށާއި ވަޒީފާ އިން ވަކިކުރަން ކުންފުނީގެ ބޯޑުން ނިންމި ނިންމުމަށް އިހުތިރާމު ކުރާ ކަމަށެވެ.

ސްޓީވް މަގާމުން ވަކިކުރުމާ ގުޅިގެން ސީއީއޯގެ މަގާމު މިހާރު އަދާކުރަނީ މެކްޑޮނަލްޑްސްގެ ރައީސްގެ މަގާމުގައި ވެސް ހުރި ކްރިސް ކެމްޕްޒިންސްކީ އެވެ.