ފިހާރަ އާއި ހޮޓާ ހިންގުން ރަޖިސްޓްރީކުރަން އާ އުސޫލެއް

ރާއްޖޭގައި އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ/ރެސްޓޯރެންޓް/ކެންޓީން ހިންގަން ކުރިން އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ނަގަން ޖެހޭ ހުއްދަ ނެގުމުގެ ބަދަލުގައި، އެ ވިޔަފާރިތައް ރަޖިސްޓްރީކުރަން އާ އުސޫލުތަކެއް ކަނޑައަޅައި، އެއަށް މި މަހު 4 އިން ފެށިގެން އަމަލްކުރަން ފަށައިފި އެވެ.


ކުރިން ނަމަ އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކާ ފިހާރަތަކާއި ހޮޓާ/ރެސްޓޯރެންޓް/ކެންޑީން ނުވަތަ ކެފޭ ފަދަ ތަންތަން ހިންގެނީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ހުއްދަ ހޯދައިގެންނެވެ. އަދި އެ ހުއްދަ، އެތަންތަނުގައި އާންމުކޮށް ފެންނަ ގޮތަށް ބަހައްޓަން ވެސް ޖެހެ އެވެ.

އެކަމަކު އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން މިއަދު ނެރުނު އިއުލާނެއްގައި ބުނީ ވިޔަފާރި ރަޖިސްޓަރީ ކުރުމުގެ ގާނޫނަށް ގެނައި ބަދަލުތަކަށް މިދިޔަ ހޮނިހިރު ދުވަހުން ފެށިގެން އަމަލު ކުރަން ފެށުމުން އިމްޕޯޓް މުދަލުގެ ވިޔަފާރި އާއި، ސައި ހޮޓާ، ރެސްޓޯރެންޓް އަދި ކެންޓީން ވިޔަފާރިތަކަށް ހުއްދަ ދޫކުރުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށެވެ.

އިމްޕޯޓް މުދާ ވިއްކުމަށް ދޫކޮށްފައިވާ ހުއްދައެއް: މިހާރު މި ހުއްދަ ނަގާކަށް ނުޖެހޭ -- ފޮޓޯ: ހުސައިން ވަހީދު/ މިހާރު

މި ވިޔަފާރިތައް ކުރަން ބޭނުންވާ މީހުން މިހާރު ޖެހޭނީ އަމިއްލަ ފަރުދުންގެ ވިޔަފާރިއެއް، ކުންފުންޏެއް، ޕާޓްނާޝިޕެއް ނުވަތަ ކޯޕަރޭޓިވް ސޮސައިޓީއެއް ރަޖިސްޓަރީކުރާށެވެ. އެއަށް ފަހު އެއްވެސް ހުއްދައަކާ ނުލާ އެ ވިޔަފާރިތައް ހިންގޭނެ ކަމަށް އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީން ބުންޏެވެ.

ކުރިން ދޫކުރި ހުއްދަތައް ހުއްޓާލުމާ އެކު، އެ ވިޔަފާރިތަކަށް ނަގަމުން އައި މަހު ފީ ވެސް މިހާރު ވަނީ ހުއްޓާލައިފަ އެވެ. ކުރިން އެ ފީތައް ނަގަމުން އައީ އިކޮނޮމިކް މިނިސްޓްރީންނާއި މީރާއިންނާއި ރަށު ކައުންސިލްތަކުންނެވެ.

ގާނޫނަށް ގެނައި އާ އިސްލާހުގެ ދަށުން ރަޖިސްޓްރީކުރަން ޖެހެނީ އަލަށް އެ ވިޔަފާރިތައް ފަށާ ފަރާތްތަކެވެ. ކުރީގެ ހުއްދަތަކުގެ ދަށުން ވިޔަފާރިކުރަމުން އަންނަ ފަރާތްތަކަށް އިތުރު ހުއްދައެއް ބޭނުމެއް ނުވެ އެވެ. އެކަމަކު ރަޖިސްޓްރާ އޮފް ކޮމްޕެނީސް އެކުލަވާލައި ދަފުތަރުގައި އެތަންތަން ހިމަނަން 60 ދުވަހުގެ މުއްދަތެއް ވަނީ ދީފަ އެވެ.