އިންޓަނެޓްގެ އަގު އެންމެ ބޮޑީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި

ދަށް އަދި މެދުފަންތީގެ އާމްދަނީ ލިބޭ ގައުމުތަކުގެ ރައްޔިތުންގެ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތަށް އެންމެ ބޮޑު ހަދަރެއްކުރަނީ އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުން ކަމަށް ރިޕޯޓެއްގައި ބުނެފި އެވެ.


ދި އެލަޔަންސް ފޮ އެފޮޑަބަލް އިންޓަނެޓް (އޭ4އޭ1) އިން އާންމުކޮށްފައިވާ ރިޕޯޓްގައިވާ ގޮތުން މުޅި ދުނިޔެ އަށް ބަލާ އިރު، މަހަކު ލިބޭ އާމްދަނީގެ ނިސްބަތުން ގިނަ ގައުމުތަކުގައި 1 ޖީބީގެ ޑޭޓާ އަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު އުޅެނީ އާމްދަނީގެ 2 ޕަސެންޓަށް ވުރެ މަތި ނޫން ރޭޓްތަކުގަ އެވެ. ނަމަވެސް އެފްރިކާ ގައުމުތަކުގައި މި ނިސްބަތް 7.12 ޕަސެންޓަށް އަރާ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

ރިޕޯޓްގައި ބުނީ އެވަރުގެ އަގެއް އިންޓަނެޓަށް ހޭދަކުރަން ޖެހުމަކީ ދުނިޔޭގެ އާބާދީގެ 49 ޕަސެންޓް، މިހާރު އަސާސީ ހިދުމަތެއްގެ ގޮތުގައި ބެލެވޭ އިންޓަނެޓުން މަހުރޫމުވެފައިވާ ސަބަބެއް ކަމަށެވެ. އަދި އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުގައި އިންޓަނެޓް އަގު ބޮޑުވާ މައިގަނޑު ސަބަބުތަކުގެ ތެރޭގައި އެކަށީގެންވާ ވަރަށް އިންޓަނެޓްގެ މާކެޓް ފުޅާނުވުމާއި ވަކި ކުންފުނިތަކަށް މި ވިޔަފާރީގެ މޮނޮޕޮލީ އޮތުން ހިމެނޭ ކަމަށް ބުންޏެވެ.

އެހެންވެ އެއް ކުންފުންޏަކުން އިންޓަނެޓްގެ ހިދުމަތް ދޭ ގައުމުތަކުގައި ހިދުމަތުގެ އަގު ވަކިން ބޮޑުކަމަށާއި މިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ވާދަވެރި މާކެޓަކަށް ފުރުސަތު ފަހިކޮށް ދިނުން ކަމަށް ރިޕޯޓްގައި ބުންޏެވެ. އެއް ކުންފުންޏަކުން ވިޔަފާރި ކުރާ މާކެޓްތަކަށް ބަލާ އިރު، 1 ޖީބީގެ ޑޭޓާ އަށް 7.33 ޑޮލަރަށް ވުރެ ބޮޑު ހޭދައެއް ވެސް ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށް ވެސް އޭ4އޭ1 އިން ބުންޏެވެ.

އޭގައި ފާހަގަކޮށްފައިވާ ގޮތުގައި އެފްރިކާގެ ގައުމުތަކުތަކިގެ ތެރެއިން ކޮންގޯ އާއި ޗާޑާއި ސެންޓްރަލް އެފްރިކަން ރިޕަބްލިކް ފަދަ ގައުމުތަކީ އިންޓަނެޓްގެ އަގު އެންމެ ބޮޑު ގައުމުތަކެވެ. އެގޮތުން މަހު މުސާރައި އިން އެވްރެޖްކޮށް 20 ޕަސަންޓް، 1 ޖީބީގެ ޑޭޓާ އަށް ހޭދަކުރަން ޖެހެ އެވެ.

އެފްރިކާ ބައްރަށް ބަލާ އިރު، އިންޓަނެޓްގެ އެންމެ އަގު ހެޔޮކަމަށް ފާހަގަކުރެވޭ ގައުމުތަކުގެ ތެރޭގައި ހިމެނެނީ ޑޭޓާ އަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު މަހު މުސާރައިގެ 0.5 ޕަސަންޓުން ފުއްދައިލެވޭ އަދި 0.59 ޕަސަންޓުން ފުއްދައިލެވޭ މޮރިޝަސްގަ އެވެ.

އޭ4އޭ1 އިން ބުނިގޮތުގައި އިންޓަނެޓަށް ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދު އެފްރިކާގައި ކުޑަކުރުމަށްޓަކައި އަޅަން ޖެހޭ އެންމެ މުހިއްމު އެއް ފިޔަވަޅަކީ ވާދަވެރި މާކެޓް އުފެއްދުމާ އެކު، ހިދުމަތްދޭ ކުންފުނިތަކަށް ދެފުށް ފެންނަ އުސޫލެއްގެ ދަށުން ލައިސަންސް ދޫކުރުމެވެ. އަދި މިފަދަ އުސޫލުތަކަށް މަރުހަބާ ކިޔާ ގައުމުތަކުން އިންޓަނެޓްގެ އަގުން ހެޔޮ ބަދަލު ފެންނަމުން އަންނަ ކަމަށް ވެސް ރިޕޯޓްގައި ބުންޏެވެ.

އެގޮތުން ނެމީބިއާ އާއި ކެނިއާ ފަދަ ގައުމުތަކުގައި އިންޓަނެޓްގެ ކުރިއާ އަޅާބަލާ އިރު ކުޑަވަމުން އަންނަކަން ފާހަގަކޮށްފައިވެ އެވެ.

އދ. ގެ މުސާލަތީ ހިދުމަތާ ބެހޭ ގޮފި އިންޓަނެޝަނަލް ޓެލެކޮމިނިއުކޭޝަން ޔުނިއަން (އައިޓީޔޫ) އިން ބުނީ އަމާޒަކީ ހުރިހާ އެންމެންނަށް ވެސް ބޭނުންކުރެވޭ އަތްފޯރާ އެއްޗަކަށް އިންޓަނެޓްގެ ވަސީލަތް ހެދުމަށްޓަކައި އެކަމަށް ބޭނުންވާ އިންފްރާސްޓްރަކްޗާ ފުޅާކުރުން ކަމަށެވެ. އަދި މިކަން ކުރަނީ ގައުމުތަކުގެ މާދަރީ ބަހާއި ޑިޖިޓަލް ހުނަރާއި ތައުލީމާ އެކު، ޑިޖިޓަލް ދާއިރާ އަށް ހޭލުންތެރިކަން އިތުރުކޮށްގެން ކަމަށް ބުންޏެވެ.