މީރާ މެދުވެރިކޮށް މިދިޔަ މަހު 1.8 ބިލިއަން ރުފިޔާ ދައުލަތަށް ލިބުނު

މިދިޔަ ޖެނުއަރީ މަހު މޯލްޑިވްސް އިންލެންޑް ރެވެނިއު އޮތޯރިޓީ (މީރާ) މެދުވެރިކޮށް ދައުލަތަށް 1.81 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ އާމްދަނީއެއް ލިބިފައިވާ ކަމަށް އެ އިދާރާ އިން ބުނެފި އެވެ.


މިއީ މި އަހަރުގެ މި މުއްދަތުގައި ލިބޭނެ ކަމަށް ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ 7.4 ޕަަސެންޓު އިތުރު އަދަދެއް ކަމަށް މީރާ އިން ބުންޏެވެ. ނަމަވެސް މިއީ މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހާ އަޅާބަލާއިރު ދަށް އަދަދެކެވެ.

މިދިޔަ މަހު ލިބުނު އާމްދަނީ ލަފާކުރި އަދަދަށް ވުރެ އިތުރުވީ ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އައި އަދަދު ކުރީ އަހަރުތަކަށް ވުރެ 13.6 ޕަސެންޓު އިތުރުވުމުންނެވެ. އެހެންވެ ޓުރިސްޓުން އަތުން ނަގާ ޓެކްސް ވެސް ވަނީ މިދިޔަ މަހު އިތުރުވެފަ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ޓޫރިޒަމް ލޭންޑް ރެންޓުގެ ފަހު މުއްދަތުގެ ބައެއް ފައިސާ ބަލައިގަތީ ވެސް ޖެނުއަރީ މަހުގައި ކަމަށް ވުމުން އާމްދަނީގައި އެ ވެސް ހިމެނެ އެވެ.

މީރާއިން ހާމަކުރި ގޮތުގައި މިދިޔަ އަހަރާ އަޅާބަލާއިރު މިއަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު އެ ލިބުނު އާމްދަނީ ދަށްވެފައި ވަނީ ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ އަދަދު މަދުވެފައިވުމާއި، މިދިޔަ އަހަރުގެ ޖެނުއަރީ މަހު ލީސް ޕީރިއަޑް އެކްސްޓެންޝަން ފީގެ ގޮތުގައި ލިބިފައިވާ ފައިސާ އަކީ ހަމައެކަނި އެ މުއްދަތުގައި ދައްކަންޖެހޭ ފައިސާއެއް ކަމުގައި ވުން ކަމަށެވެ.

މިދިޔަ މަހު މީރާ އަށް ލިބުނު އާމްދަނީގެ އެންމެ ބޮޑު ހިއްސާއެއް އަދާކުރަނީ ޖީއެސްޓީ އެވެ. އެއީ 44.5 ޕަސެންޓް ނުވަތަ 807.1 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. މީގެ އިތުރުން ބީޕީޓީގެ ގޮތުގައި 645.04 މިލިއަން ރުފިޔާ ލިބިފައިވާއިރު ގްރީން ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި 84.93 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެއަޕޯޓު ޑެވެލޮޕްމަންޓް ފީގެ ގޮތުގައި 69.20 މިލިއަން ރުފިޔާ އަދި އެއަޕޯޓު ސާވިސް ޗާޖުގެ ގޮތުގައި 68.68 މިލިއަން ރުފިޔާ އާއި އެހެނިހެން ޓެކުހާއި ފީގެ ގޮތުގައި 138.13 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ލިބިފަ އެވެ.