ހުޅުމާލެއަކީ މާލޭގެ އަވަށެއްތޯ ސާފުވާން ޖެހޭ: ކޮމިޓީ

ހުޅުމާލެ އޮންނަން ޖެހޭނީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ ބެލުމުގެ ދަށުގައި ކަމަށާއި ހުޅުމާލެއަކީ އެޗްޑީސީގެ މިލްކިއްޔާތުގައި އޮތް ތަނެއްތޯ ނުވަތަ ނޫންތޯ އޮޅުންފިލުވަން ޖެހޭ ކަމަށް އެސްއޯއީ ކޮމެޓީގެ ބައެއް މެމްބަރުން އިއްޔެ ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


އިއްޔެ އޮތް އެސްއޯއީ ކޮމިޓީގައި މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) ވިދާޅުވީ، ލާމަރުކަޒީ ގާނޫނަށް ގެނައި އިސްލާހާ އެކު ހުޅުމާލެ އަކީ މާލޭ ސިޓީ ކައުންސިލްގެ އަވަށެއް ކަމަށާއި، ހުޅުމާލޭގައި ހިނގަން ޖެހޭނީ ކައުންސިލްގެ ބާރު ކަމަށެވެ.

"ހުޅުމާލެ އަކީ އެޗްޑީސީގެ ދަށުގައިވާ ތަނެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ. އެއްމެދު އިމާރާތެއް ވެސް ޑިވެލޮޕާއެއްގެ ގޮތުގައި ހުޅުމާލޭގެ ބިންތައް މޯގޭޖުކޮށްފައި ކުރާ ވިޔަފާރިއެއްތޯ ނޫނީ މާލޭގެ އަވަށެއްތޯ ބަލަންޖެހޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަމާ ގުޅޭ ގޮތުން ފޭދޫ ދާއިރާގެ މެންބަރު މުހައްމަދު މިހާދު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުގެ ސިޔާސަތު ތަންފީޒު ކުރުމަށް ވަކި ކުންފުންޏަކާ ހަވާލުކޮށްގެން ހިންގުމަކީ ސަރުކާރުގެ ކަމެއް ކަމަށާއި މިކަން މިހެން އޮތް އިރު ހުޅުމާލެ އަކީ އެޗްޑީސީގެ މިލްކިއްޔާތެއްތޯ ޔަގީން ކުރަން ޖެހޭ ކަމަށެވެ.

އެހެން އެކަން އޮތް ނަމަ އައްޑޫ ސިޓީ ތަރައްގީ ކުރުމަށްޓަކައި އައްޑޫ ޑިވެލޮޕްމެންޓް ކޯޕަރޭޝަނެއް އުފައްދައި އައްޑޫގެ ހުރިހާ ބިމެއް، އެއް ކުންފުނީގެ މިލްކިއްޔާތަށް ނަގަން ބޭނުންވާ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މާލޭގެ އަވަށެއް ކަމަށްވާ ހުޅުމާލެ އަކީ އެޗްޑީސީގެ މިލްކިއްޔާތެއްތޯ އޮޅުންފިލުވަން ޖެހޭ،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

މިކަން އިތުރަށް ސާފުކޮށް ހުޅުމާލޭގެ މިލްކިއްޔާތު ޔަގީން ކުރުމަށްޓަކައި ކަމާ ގުޅޭ އިދާރާތަކުން އެކަން އޮޅުންފިލުވަން އެ ކޮމިޓީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. މި މައްސަލައިގެ އިތުރުން ކޮމިޓީގައި މެންބަރުން ވަނީ މީގެ ކުރިން 2016 ވަނަ އަހަރު، ހުޅުމާލެ ދެވަނަ ފިޔަވަހިން ބިން ގަތް ފަރާތްތަކުގެ ތަފްސީލު ހޯދުމަށް އެޗްޑީސީ އަށް ސިޓީއެއް ފޮނުވަން ނިންމައިފަ އެވެ.

ހުޅުމާލޭގެ މިލްކުވެރިކަމާ މެދު މެންބަރުން ވާހަކަދެއްކެވި އިރު، އެޗްޑީސީ އުފައްދާފައި ވަނީ، ހުޅުމާލެ ތަރައްގީ ކުރުމުގެ ޕްލޭނާ އެއްގޮތަށް، އެކަން ތަންފީޒު ކުރާ ކުންފުނީގެ ގޮތުގަ އެވެ. ސަރުކާރުގެ 100 ޕަސެންޓް ހިއްސާ އޮންނަ އެޗްޑީސީ އުފައްދީ ކުރީގެ ރައީސް މައުމޫން އަބްދުލް ގައްޔޫމުގެ ވެރިކަމުގައި 2001 ވަނަ އަހަރު އެވެ. ހުޅުމާލޭގައި ހަދާ ހައުސިން ޔުނިޓްތަކާއި ވިޔަފާރިތަކަށް ދޫކުރާ ތަންތަނާއި ޒަރޫރީ ބޭނުންތައް ފުއްދުމަށްޓަކައި ދޭން ޖެހޭ ހިދުމަތްތަކަށް ބޭނުންވާ ބިންތައް ކަނޑައަޅާއި، އެ ބިންތަކުގެ ޕްލޭންތައް ބަލަހައްޓަނީ ވެސް އެ ކުންފުނިންނެވެ.

އެޗްޑީސީ ހިންގާ މަޝްރޫއުތަކަށް ފައިސާ ހޯދުމަށް ކުރީގެ ސަރުކާރުން އެކަނި ވެސް 11 ބިލިއަން ރުފިޔާ އަށް ލޯނުގެ ގޮތުގައި ހޯދާފައިވެ އެވެ. ކުރީގެ ސަރުކާރަށް ފަހު އެޗްޑީސީ އަށް ކުރިމަތިވެފައިވާ ލޯނުތަކުގެ ބުރަހެލިކަން އޮތް ނަމަވެސް، އެ ކުންފުނިން ބަލަހައްޓާ، ހުޅުމާލެ އަކީ ރާއްޖޭގައި އެންމެ ފުރިހަމަ އަށް ޕްލޭން ކުރެވިގެން، ހިންގުނު އެންމެ ކާމިޔާބު އެއް ޕްރޮޖެކްޓެކެވެ.