މޯލްޑިވް ގޭހުން މިހާރު ނަގުދު ފައިސާ ބަލައެއް ނުގަންނާނެ

ގޭސް ފުޅި އަށް އަގު އަދާކުރުމުގައި ނަގުދު ފައިސާ ބަލައިގަތުން ހުއްޓާލާފައިވާ ކަމަށް މޯލްޑިވް ގޭސް އިން ބުނެފި އެވެ.


އެ ކުންފުނިން ބުނީ ކޮވިޑް-19 ފެތުރުން ކޮންޓްރޯލްކުރުމަށްޓަކައި ރައްކާތެރިކަމުގެ ފިޔަވަޅެއްގެ ގޮތުން މިގޮތަށް ހަމަޖެއްސުމުން ފައިސާ ދައްކަން ޖެހޭނީ ވެބްސައިޓް މެދުވެރިކޮށް ނުވަތަ ހޮޓްލައިން 1616 އަށް ގުޅައިގެން ބީއެމްއެލް އެކައުންޓަށް ސީދާ ފައިސާ ޓްރާންސްފާކޮށްގެން ކަމަށެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭހުން ވަނީ އެ ކުންފުނީގެ ކަސްޓަމަރުންނަށް ގޭގައި ތިބެގެން އޮންލައިންކޮށް ގޭހަށް ފައިސާ ދެއްކޭނެ އިންތިޒާމުތައް މިދިޔަ މާޗް މަހު ތައާރަފްކޮށްފަ އެވެ. އެގޮތުން މިހާރު އެ ކުންފުނީގެ ވެބްސައިޓު މެދުވެރިކޮށް ފައިސާ ދައްކައި އޯޑަރު ދެވޭނެ އެވެ.

މޯލްޑިވް ގޭހުން ހިދުމަތް ދިނުމުގައި މި ބަދަލު ގެނެސްފައިވަނީ އެކުންފުނީގެ ހުޅުމާލެ ގޭސް ޑެލިވަރީ ކުރުމުގައި އުޅުނު މުވައްޒަފަކު ކޮވިޑް-19 އަށް ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާކަން ހާމަކުރި ފަހުންނެވެ.

އެ ކުންފުނިން މި ރޯދަ މަހު ދެ ވަގުތަކަށް ބަހާލައިގެން ހިދުމަތް ދެމުންދެ އެވެ. އެއީ ހެނދުނު 11 އިން މެންދުރު ފަހު 3 އަށް، ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ޚިދުމަތް ދޭނީ މެންދުރު 1:30 އިން 3:00 އަށެވެ. ހުކުރު ދުވަހު ވެސް އެހެން ދުވަސްތަކެކޭ ވެސް އެއްގޮތަށް ރޭގަނޑު 8:30 އިން 10:30 އަށް ގޭސް ޑެލިވަރީ ކޮށްދޭނެ އެވެ.