ކޮވިޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ޓޫރިސްޓުން އަތުން 8 ޑޮލަރު ނަގަން ލަފާދެނީ

ޓޫރިސްޓުން ރާއްޖެ އަށް އަލުން އަންނަ އިރު ކޮވިޑް ޓެކްސްގެ ގޮތުގައި ދުވާލަކަށް އަށް ޑޮލަރު ނަގަން ލަފާދޭން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީން ނިންމައިފި އެވެ.


ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވައިލާފައިވާ ސޭފް ޓުރިޒަމް ގައިޑްލައިންގެ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓަށް ހިޔާލު ހޯދަން މަޖިލީހަށް ވަނީ ފޮނުވައިފަ އެވެ. މި ގައިޑްލައިނާ ގުޅޭ ގޮތުން އިގްތިސާދީ ކޮމިޓީގައި މިއަދު މަޝްވަރާތައް ކުރިއަށް ގެންދިޔަ އެވެ.

މިގޮތަށް ޓެކްސްއެއް ނަގަން ކޮމިޓީ އަށް ހުށަހެޅުއްވީ މާފަންނު މެދު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިބްރާހިމް ރަޝީދު (ބޮންޑޭ) އެވެ.

އޭނާ ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ކޮވިޑް-19 ގެ ސަބަބުން ލިބުނު ގެއްލުންތަކާ ގުޅިގެން ވިޔަފާރިތަކާއި އާންމުންނަށް ބޮޑު އެހީތަކެއް ސަރުކާރުން ދެމުން އަންނަ އިރު އެކަމަށް ފައިސާ ހޯދުމުގައި އިތުރު ޓެކްސްއެއް ނެގުން މުހިއްމު ކަމަށެވެ.

"ހުރިހާ ކަމެއް ކުރަމުން، ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ ސިއްހީ ކަމެއް ބަލަމުން މި ހުރިހާ ކަމެއް ކުރުމަކީ ދިވެހި ދައުލަތަށް ކުޅަދާނަ ކަމެއް ނޫން. އަދި އެއްވެސް ދައުލަތަކަށް ކުޅަދާނެ ކަމެއް ނޫން އެއީ. އެހެންވީމަ އަޅުގަނޑު ހުށަހަޅަން ފައިނަލް ޑްރާފްޓް އަންނަ އިރު ޓެކްސްއެއް ނެގުމުގެ ވިސްނުން ގެންގުޅެން،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޮންޑޭގެ ހުށަހެޅުން ވަކިން ބަލައިގަތުމުގެ ބަދަލުގައި ދުވާފަރު ދާއިރާގެ މެންބަރު އިސްމާއިލް އަހުމަދު ހުށަހަޅުއްވާފައިވާ، ކޮމިޓީގެ ހުރިހާ މެންބަރުންގެ ހިޔާލަތުތައް ހިމެނޭ ކޮމެންޓްތައް ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީއާ ހިއްސާކުރުމަށް ނިންމި ނިންމުން ކޮމިޓީން ވަނީ ފާސްކޮށްފަ އެވެ. އިސްމާއިލް ވިދާޅުވީ، މިއީ ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން ހުށަހަޅާފައިވާ ފުރަތަމަ ޑްރާފްޓް ކަމަށް ވާތީ، ހުރިހާ ސްޓޭކްހޯލްޑަރުންނާއި ކޮމިޓީން ކޮންމެހެން ބައްދަލުކުރުން މުހިއްމު ނޫން ކަމަށެވެ. އަދި ދިރާސާކުރުމަށް ދީފައިވާ މުއްދަތު، މިމަހުގެ 25 އަށް ހަމަވާއިރު އެއީ ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި ދިރާސާކުރުމަށް ކުރު މުއްދަތެއް ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

އެހެން މެންބަރުން ވެސް ވަނީ މަޖިލީހަށް ގައިޑްލައިންގެ ފައިނަލް ކޮޕީއެއް ލިބުމުން އެކަމާ މެދު ފުޅާ ދާއިރާއެއްގައި މަޝްވަރާ ކުރުން މުހިއްމުކަން ފާހަގަކޮށް، މިވަގުތަށް ކޮމިޓީގެ ކޮމެންޓެއްގެ ގޮތުގައި މެންބަރުންގެ ހިޔާލުތައް ފޮނުވުމަށް ތާއީދުކޮށްފަ އެވެ.

ޓޫރިޒަމް މިނިސްޓްރީން އެކުލަވާލައިފައިވާ ގައިޑްލައިންގައިވާ ކަންތައްތަކާ ގުޅޭ ގޮތުން ޓޫރިޒަމް މިިނިސްޓަރު އަލީ ވަހީދު ގެންދަވަނީ އެ އިންޑަސްޓްރީގެ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުންނާ މަޝްވަރާ ކުރައްވަމުންނެވެ. އެގޮތުން ހުރިހާ ސްޓޭކް ހޯލްޑަރުން ހިމެނޭހެން މިދިޔަ ބުދަ ދުވަހު އޮންލައިން ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވާފައިވާއިރު ރޭ ވަނީ މޯލްޑިވްސް އެސޯސިއޭޝަން އޮފް ޓޫރިޒަމް އިންޑަސްޓްރީ (މަޓީ) އާއި އެމްއޭސީއެލް އަދި މޯލްޑިވްސް ސިވިލް އޭވިއޭޝަން އޮތޯރިޓީ އަދި އެމްއެމްޕީއާރުސީއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފަ އެވެ.

ފައިނަލް ޑްރާފްޓެއް އެކުލަވައިނުލި ނަމަވެސް މިވަގުތަށް އާންމުކޮށްފައި އޮތް ގައިޑްލައިންގައި ހުރި ފީތައް ނުނަގަން މިނިސްޓްރީން ވަނީ ނިންމައިފަ އެވެ. އޭގެ ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް އަންނަ ޕްރައިވެޓް ޖެޓްތަކާއި ޗާޓާޑް ފްލައިޓްތައް ޖެއްސުމަށް ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 50،000 ޑޮލަރު ނެގުމާއި ރާއްޖެ އަންނަ ޓޫރިސްޓުންގެ އަތުން ހާއްސަ ވިސާ ފީއެއްގެ ގޮތުގައި 100 ޑޮލަރާއި ކޮވިޑަށް ޓެސްޓް ކުރުމަށް ކޮންމެ މީހަކަށް 100 ޑޮލަރު ނަގަން އޮތް އޮތުން ވެސް ހިމެނެ އެވެ.