މިހާތަނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓުގެ ގޮތުގައި 290،000ރ. ދީފި

ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންގެ ތެރެއިން، އިކޮނޮމިކް ރިލީފް ފަންޑުން މިހާތަނަށް 69 މީހަކަށް 290،000ރ. ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވާ ކަމަށް ފިނޭންސް މިނިސްޓަރު އިބްރާހިމް އަމީރު ވިދާޅުވެއްޖެ އެވެ.


މިއަދު ދަރުބާރުގޭގައި ބޭއްވި ނޫސްވެރިންގެ ބައްދަލުވުމުގައި އަމީރު ވިދާޅުވީ، ސަރުކާރުން ކަނޑައަޅާފައިވާ 2.5 ބިލިއަން ރުފިޔާގެ ރިލީފް ފަންޑުން ބޮޑެތި އެހީތަކެއް ކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އޭނާ ވިދާޅުވީ އެންސްޕާ މެދުވެރިކޮށް ވަޒީފާ ގެއްލިފައިވާ މީހުންނަށް އިންކަމް ސަޕޯޓު އެލަވަންސްގެ ގޮތުގައި 5،000ރ. ގެ އެލަވަންސެއް ދޭން ފަށާފައިވާ ކަމަށެވެ.

މީގެ އިތުރުން ފެނުގެ ހަރަދުތަކަށް ދީފައިވާ 30 ޕަސެންޓް ޑިސްކައުންޓުގެ ގޮތުގައި 10.9 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކުރެވިފައިވާ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން ކޮންމެ ބިލަކުން އެވްރެޖްކޮށް 200ރ. ގެ ޑިސްކައުންޓެއް ދެވިފައިވާ ކަމަށް އަމީރު ވިދާޅުވި އެވެ. މި ހޭދަ ކޮށްފައިވަނީ ފެނަކަ އާއި ސްޓެލްކޯ އާއި އެމްޑަބްލިއުއެސްސީން ގޭބީސީތަކަށް ދޭ ފެނުގެ ހިދުމަތުންނެވެ.

މީގެ އިތުރުން ކަރަންޓުގެ ހަރަދުން 40 ޕަސެންޓްގެ ޑިސްކައުންޓް ގޭބީސީތަކަށް ދިނުމާ އެކު އެކަމަށް 49.7 މިލިއަން ރުފިޔާ ވަނީ ހޭދަކޮށްފަ އެވެ. މިއީ ކޮންމެ ބިލަކުން އެވްޖެޓުކޮށް 500ރ. ގެ ޑިސްކައުންޓެކެވެ.

މި ހަރަދުތަކުގެ އިތުރުން ވިޔަފާރިތަކަށް އެސްޑީއެފްސީ އާއި ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް ވެސް އަންނަނީ ލޯނު އެހީތެރިކަން ފޯރުކޮށްދެމުންނެވެ.

"ބީއެމްއެލް މެދުވެރިކޮށް މިހާތަނަށް 125 ފަރާތަކަށް 145 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކުރެވިފައިވޭ. އޭގެ ތެރޭގައި 2.5 މިލިއަން ޑޮލަރު ވެސް އަޅުގަނޑުމެން މިހާރު ވާނީ ދީފައި،" އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ބޭންކުން ލޯނު ދީފައި ވަނީ ރިސޯޓުތަކާއި އަހަރެއްގެ މައްޗަށް އާމްދަނީގެ ގޮތުގައި 10 މިލިއަނަށް ވުރެ މަތީ އަދަދެއް ލިބޭ ވިޔަފާރިތަކަށެވެ.

އެސްޑީއެފްސީ މެދުވެރިކޮށް 1،690 ފަރާތަކުން ލޯނަށް އެދުނު އިރު 640 ފަރާތެއްގެ ލޯނު އެޕްރޫވްކޮށްފައިވެ އެވެ. މީގެ ތެރެއިން ފައިސާ ދޫކޮށްފައިވަނީ 241 މީހުންނަށް 22.3 މިލިއަން ރުފިޔާ ދޫކޮށްފައިވެ އެވެ. ރިލީފް ފަންޑުން 400 މިލިއަން ރުފިޔާ ހާއްސަކޮށްފައިވަނީ އެސްއެމްއީތަކަށެވެ.

ރިލީފް ފަންޑަށް ކުރާ ހޭދައިގެ އިތުރުން ސަރުކާރުން މިވަގުތު އެންމެ ބޮޑު ހޭދައެއް ކުރަނީ ކޮވިޑް-19 އާ ގުޅިގެން ކުރަންޖެހޭ ހަރަދުތަކަށެވެ. އެގޮތުން މިހާތަނަށް 873 މިލިއަން ރުފިޔާ ކޮވިޑްގެ ހަރަދުތަކަށް ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. ސަރުކާރުން އަންނަނީ ބޭރުގެ އެކި އެކި މާލީ އިދާރާތަކުން 290 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތް ކުރަމުންނެވެ. ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުގެ ތެރެއިން މިހާތަނަށް ލިބުނީ 61 މިލިއަން ޑޮލަރެވެ.