ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅު ހޭދަ އެއްވަރެއްގައި ހިފެހެއްޓިފައި

ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް މިދިޔަ ހަފުތާގެ ނިޔަލަށް 867 މިލިއަން ހޭދަކޮށްފައިވާ ކަމަށް ހިސާބުތަކުން ދައްކައިފި އެވެ.


ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން ކޮންމެ ހަފްތާއަކު އާންމުކުރާ، ކޮވިޑާ ގުޅޭ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ދައްކާ ގޮތުން މި މަހުގެ 21 ވަނަ ދުވަހާ ހަމައަށް ހޭދަވީ 867 މިލިއަން ރުފިޔާ އެވެ. އޭގެ ކުރީ ހަފުތާގެ ތަފާސްހިސާބުތަކުން ފެންނަ ގޮތުން 873 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަވި އެވެ. ޖުމްލަ ހަރަދުން ގާތްގަނޑަކަށް ހަ މިލިއަން ރުފިޔާ މަދުވެފައި ވަނީ ކުރިން ގަންނަން ނިންމާފައިވާ ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ބައެއް އިކުއިޕްމެންޓްތައް ގަތުން ކެންސަލް ކުރުމުންނެވެ.

މިތަކެއްޗަށް ކުރަން ނިންމި ހޭދަ އުނިވި ނަމަވެސް ސިއްހީ ދާއިރާއަށް ބޭނުންވާ ބޭހާއި ސިއްހީ ހިދުމަތްތައް ދިނުމުގައި ކުރަން ޖެހޭ ހަރަދުތައް ހަފުތާއިން ހަފުތާއަށް ބަލާ އިރު އިތުރުވެފައިވެ އެވެ. އެގޮތުން މިކަންކަމަށް ކުރި ހޭދަ 428 މިލިއަން ރުފިޔާ އިން 435 މިލިއަނަށް ވަނީ މައްޗަށް ގޮސްފަ އެވެ.

ކޮވިޑާ ގުޅޭ ގޮތުން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ކޮށްފައި ވަނީ ނޭޝަނަލް ޑިޒާސްޓާ މެނޭޖްމެންޓް އޮތޯރިޓީ (އެންޑީއެމްއޭ) އާއި ހެލްތް މިނިސްޓްރީއަށެވެ. އެގޮތުން، ކުރި ހަރަދުގެ 80 ޕަސެންޓް އޮތީ މި ދެ އިދާރާއަށެވެ. އެންޑީއެމްއޭ އަށް 567.7 މިލިއަން ހޭދަވި އިރު ހެލްތު މިނިސްޓްރީއާ ގުޅޭ ކަންކަމަށް 139 މިލިއަން ރުފިޔާ ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ. ކޮވިޑް-19 އިން ރައްކާތެރިވުމުގެ ފިޔަވަޅުތަކަށާއި އެ ބަލި ޖެހޭ މީހުންނާ ގުޅޭ ކަންކަމުގައި އެންމެ އިސް ދައުރެއް އަދާކުރަނީ އެ ދެ އިދާރާއިންނެވެ.

މި ހަރަދުތަކުގެ އިތުރުން ނޭޝަނަލް ޕްލޭނިން މިނިސްޓްރީން އާއި އެމްއެންޑީއެފާއި ފޮރިން މިނިސްޓްރީ އާއި ނޭޝަނަލް ސޯޝަލް ޕްރޮޓެކްޝަން އޭޖެންސީ (އެންސްޕާ) އާއި އިިމިގްރޭޝަނާއި އައިޖީއެމްއެޗާއި ޖެންޑާ މިނިސްޓްރީ އާއި ފުލުހުންގެ އިދާރާ އަށް ވެސް ހޭދަކޮށްފައިވެ އެވެ.

ރާއްޖޭން މިހާތަނަށް ދޮޅު ހާހެއްހާ މީހުން ޕޮޒިޓިވް ވެފައިވާ ކޮވިޑް-19 އާ ދެކޮޅަށް ކުރާ ހޭދައިން އެންމެ ބޮޑު ހަރަދެއް ހިނގާފައިވަނީ ބައްޔަށް ޓެސްޓް ކުރުމާއި ޕާސަނަލް ޕްރޮޓެކްޓިކް އިކުއިޕްމެންޓް (ޕީޕީއީ) އާއި ބޭހަށެވެ. ވެންޓިލޭޓަރު ހޯދުމަށާއި އައިސޮލޭޝަން ފެސިލިޓީތަކަށާއި ބަލިމީހުންނަށް ފަރުވާދޭނެ ފެސިލިޓީތަކަށް ބޮޑު ހޭދައެއްދެ އެވެ.

ސަރުކާރުން ލަފާކޮށްފައިވާ ގޮތުން ސިއްހީ ހިދުމަތްތަކަށް ކުރާ ހޭދަތައް 3.3 ބިލިއަނަށް އަރާނެ އެވެ. މިކަންކަމަށް ބޭނުންވާ ފައިސާ ހޯދުމަށްޓަކައި މިހާރު ވެސް ބޭރުގެ މާލީ އިދާރާތަކުން 290 މިލިއަން ޑޮލަރު ހޯދުމުގެ މަސައްކަތްތައް ފިނޭންސް މިނިސްޓްރީން އަންނަނީ ކުރަމުންނެވެ.