ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް އޮތް ހައްލަކީ ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ޕޯޓު: އެމްޕީއެލް

މާލެ އާއި ހުޅުމާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރަށް ދިމާވެފައިވާ ޖާގައިގެ ދަތިކަމަށް، ގުޅިފަޅުގައި ތަރައްގީކުރާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ސަބަބުން ހައްލު ލިބޭނެ ކަމަށް މޯލްޑިވްސް ޕޯޓްސް ލިމިޓެޑް (އެމްޕީއެލް) އިން ބުނެފި އެވެ.


ޕީއެސްއެމް ނިއުސްގެ ޕްރޮގްރާމެއްގައި އެމްޕީއެލްގެ މެނޭޖިން ޑިރެކްޓަރު ޝާހިދު އަލީ ވިދާޅުވީ ފާއިތުވި ހަތަރު އަހަރު ތެރޭގައި ރާއްޖެ އަށް އެތެރެ ކުރި މުދާ އިތުރުވުމުގެ ސަބަބުން ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ކެޕޭސިޓީއަށްވުރެ 50 ޕަސެންޓު އިތުރަށް ބޭނުންކުރަން ޖެހިފައިވާ ކަމަށެވެ. ނަމަވެސް ކުރިއަށް އޮތް ތަނުގައި ރާއްޖޭގެ އިގްތިސާދު ކުރިއަރައި، އިމްޕޯޓު އިތުރުވެއްޖެ ނަމަ އެ ކުންފުންޏަށް ބޮޑެތި ދަތިތަކާ ކުރިމަތިލާން ޖެހޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވި ގޮތުގައި ކޮވިޑް-19ގެ ސަބަބުން، ރާއްޖެއަށް އެތެރެ ކުރާ މުދަލުގެ މިންވަރު ވަނީ މަދުވެފަ އެވެ. އެހެންވެ މިދުވަސްވަރު ދަތިކަމެއް ނެތި މުދާ ކްލިއާ ކުރެވޭ ކަމަށް އޭނާ ވިދާޅުވި އެވެ.

"މާލޭގެ ބަނދަރަށް އަސްލު ބޭލޭނެ ކަމަށް ލަފާކޮށްފައި އިންނަނީ އަހަރަކަށް 60،000 ނުވަތަ 70،000 ވަރަކަށް ކޮންޓެއިނާ. އެހެންނަމަވެސް މިދިޔަ އަހަރު ނިމުނު އިރު ގާތްގަނޑަކަށް 140،000 އެއްހާ ކޮންޓެއިނާ ވަނީ ބާލާފައި،" ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

މާލޭގެ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ޖާގަ ކުޑަވުމުގެ ސަބަބުން ބައެއް ކޮންޓެއިނާތައް ބާލަނީ ހުޅުމާލެއަށެވެ. ނަމަވެސް މުދާ އިމްޕޯޓުކުރާ މިންވަރު އިތުރުވާ ނަމަ ދެ ބަނދަރު އެއްކޮށްގެން ވެސް ހިދުމަތް ނުދެވޭނެ ކަމަށް ޝާހިދު ވިދާޅުވި އެވެ.

ގުޅިފަޅުގައި ވިޔަފާރި ބަނދަރު ތަރައްގީކުރަނީ ޒަމާނީ ވަސީލަތްތައް ބޭނުން ކުރެވޭ ގޮތަށެވެ. އެހެންވެ ބޯޓުތަކުން މުދާ ބޭލުން އަވަސްވެ ރާއްޖެ އަށް އެތެރެކުރާ މުދާ އިތުރުވާނެ ކަމަށް ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ. އަދި މި ބަނދަރުގެ ސަބަބުން މުދާ އަގުހެޔޮވާނެ ކަމަށް ވެސް ބެލެވެ އެވެ.

ޝާހިދު ވިދާޅުވީ މިހާރު ކޮންޓެއިނަރު ބޭލުމަށް ނަގާ ވަގުތު ގުޅިފަޅު ބަނދަރާ އެކު ވަރަށް ބޮޑަށް ކުޑަވެގެންދާނެ ކަމަށެވެ. އެގޮތުން، މިހާރު ބޯޓުތަކުން މުދާ ބާލަން 2-3 ދުވަސް ނަގާއިރު އާ ވިޔަފާރި ބަނދަރުގެ ސަބަބުން 5-6 ގަޑިއިރު ތެރޭގައި މުދާ ބޭލޭނެ ކަމަށް އޭނާ ވަނީ ލަފާކޮށްފަ އެވެ.