ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގެ އެތައް ހާސް ކިރު ޕެކެޓެއް އިސްރާފު

ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމުގެ ދަށުން އެސްޓީއޯ އިން ގެނައި ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިރު ޕެކެޓްތައް، މުއްދަތު ހަމަވެގެން އުކައިލަން ޖެހުމަކީ، އެއް ބައެއްގެ ނަޒަރުގައި، އިގުތިސާދީ މިހާ ބޮޑު ވަޅުގަނޑަކަށް ރާއްޖެ ވެއްޓިފައި އޮތް އިރު، ވަރަށް ބޮޑު އިސްރާފެކެވެ.


ބައެއް މީހުން ބުނާ ގޮތުގައި ގިނަ ބަޔަކު ހާލުގައި އުޅޭ ދުވަސްވަރެއްގައި ސަރުކާރުން އެކަހަލަ އިސްރާފެއް ކުރުމަކީ ވެސް މައްސަލައެކެވެ.

ސްކޫލްތަކުގެ ނާސްތާ ޕްރޮގްރާމްގައި ދަރިވަރުންނަށް ދޭ "ޑެވޮންޑެލް" ކިރު ޕެކެޓު އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީގެ އޯޑަރަށް ރާއްޖެ އެތެރެކުރަނީ އެސްޓީއޯއިންނެވެ. އެ ކިރު ޕެކެޓުތައް އެޑިއުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ސްކޫލްތަކަށް ފޯރުކޮށްދެނީ ވެސް އެސްޓީއޯ މެދުވެރިކޮށެވެ.

މުއްދަތު ހަމަވުމުގެ ސަބަބުން ގިނަ އަދަދެއްގެ ކިރު ޕެކެޓް އުކާލިކަން އެސްޓީއޯ އިން ކަށަވަރުކޮށްދެ އެވެ. އެކަމަކު "މިހާރު"އަށް ލިބުނު ބައެއް މައުލޫމާތުތަކުން އެނގެނީ ކިރު ޕެކެޓްތަކުގެ ދުވަސް ހަމަވީ އޭގެ ކުރިން އެ ބަހާލާނެ ފުރުސަތު ވެސް އޮއްވާ ކަމެވެ.

ކޮވިޑް-19އާ ގުޅިގެން މާޗު މަހު ރާއްޖޭގެ ސްކޫލްތައް ބަންދުކުރި އެވެ. އަލުން ސްކޫލްތައް ހުޅުވީ، ވަރަށް މަދު ދަރިވަރުންތަކަކާ އެކު ޖުލައި މަހު އެވެ.

ނާސްތާ ބޭނުންވާ މިންވަރަށް ލަފާކޮށް އެސްޓީއޯއިން އެތެރެކުރި ކިރު ޕެކެޓްތައް، ސްކޫލްތައް ބަންދުވުމުން ސްކޫލްތައް މެދުވެރިކޮށް ދަރިވަރުންނަށް ފޯރުކޮށްދޭނެ ގޮތެއް އޭރު ނެތެވެ. އެހެންކަމުން "މިހާރު"އަށް އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި، ކުދިންނަށް އެ ކިރުތައް ބަހާލުމުގެ ހުއްދަ އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ލިބޭތޯ އެސްޓީއޯ އިން އެދުނެވެ. އެކަމަކު އެ ހުއްދަ ލިބެން ގިނަ ދުވަސް ވުމުން، ކިރު ޕެކެޓްތަކުގެ މުއްދަތު ވެސް ހަމަވީ އެވެ.

އެނގިފައިވާ ގޮތުގައި މިނިސްޓްރީން އެއްވެސް ހަރަދެއް ނުދިނަސް އެސްޓީއޯ އިން ތައްޔާރުވެފައި އޮތީ ރަށްރަށަށް ވެސް ކިރު ޕެކެޓްތައް ގެންގޮސްދޭށެވެ. މީގެ އިތުރުން ކޮވިޑް ފެސިލިޓީތަކަށް ވެސް ކިރުޕެކެޓްތައް ވަނީ ބަހައިފަ އެވެ.

އެކަމަކު ސްކޫލް ދަރިވަރުންނަށް ކިރު ޕެކެޓްތައް ބަހާލުމުގެ ހުއްދަ ހޯދަން އެސްޓީއޯ އިން އެދުނުތޯ ސުވާލުކުރުމުން އެޑިޔުކޭޝަންގެ ޑެޕިއުޓީ މިނިސްޓަރު އަހުމަދު މުޖާހިދު ވިދާޅުވީ "އެއީ ދޮގު މައުލޫމާތެއް" ކަމަށެވެ. އިތުރު އެއްވެސް ވާހަކައެއް ނުދައްކަވަ އެވެ.

ލޮކްޑައުން ތެރޭގައި ޖޫން މަހު ނާސްތާގެ ކިރު ޕެކެޓްތަކެއް އެޑިޔުކޭޝަން މިނިސްޓްރީން ދަރިވަރުންނަށް ބަހާލި އެވެ. މިހާރު އުކާލައިގެން މި އުޅެނީ ސްކޫލްތައް ހުޅުވިދާނެ ކަމަށް ލަފާކޮށް އޭގެ ފަހުން އެތެރެކުރި ކިރު ޕެކެޓް ޝިޕްމަންޓަކަށް ވުން ކައިރި އެވެ. އެކަމަކު މި މައްސަލާގައި އެސްޓީއޯ އިން ވެސް މާ ތަފުސީލު މައުލޫމާތުތަކެއް ނުދެ އެވެ.